Đè kiểm tra lịch sử lớp 8 HK I

đề kiểm tra
Môn: Lịch sử 8
Thời gian: 45
I. Trắc nghiệm khách quan (3đ)
Khoanh tròn vào đáp án em cho là đúng nhất: (0,5đ cho mỗi câu đúng )
Câu1: Nhiều phát minh khoa học vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, đó là:
A. Điện tín, điện thoại B. Rađa, hàng không
C. Điện ảnh với phim có tiếng nói và phim màu
D. Điện tín, rađa, hàng không, điện thoại, điện ảnh.
Câu 2: Nền văn hoá Xô Viết đợc xây dựng trên cơ sở nào?
A. Tiếp thu những tinh hoa văn hoá của nhân loại.
B. T tởng của chủ nghĩa Mác- Lê-nin và kế thừa tinh hoa di sản văn hoá nhân loại.
C. Bảo tồn giá trị văn hoá của dân tộc Nga.
D. Phát huy và bản tồn những giá trị văn hoá của dân tộc Xô viết.
Câu 3: Thành tựu của công cuộc xây dựng nền văn hoá Xô viết đợc thể hiện ở
điểm nào?
A. Xoá bỏ tình trạng mù chữ và nạn thất học.
B. Phát triển hệ thống giáo dục quốc dân, văn học, nghệ thuật.
C. Đấu tranh chống các tàn d t tởng của chế độ cũ.
D. Tất cả các câu trên đều đúng.
Câu 4: Yếu tố nào là cơ bản thúc đẩy t bản Pháp xâm lợc Việt Nam?
A. Do nhu cầu về thị trờng và thuộc địa.
B. Chính sách cấm đạo Giatô của nhà Nguyễn.
C. Chế độ cai trị của nhà Nguyễn bảo thủ về chính trị, lạc hậu về kinh tế.
D. Pháp muốn gây ảnh hởng của mình với các nớc khác.
Câu 5 : Tại sao Pháp chọn Việt Nam trong chính sách xâm lợc của mình?
A. Việt Nam có vị trí địa lí thuận lợi.
B. Chế độ phong kiến thống trị ở Việt Nam đã suy yếu.
C. Việt Nam có vị trí quan trọng, giàu tài nguyên, thị trờng béo bở.
D. Việt Nam là một thị trờng rộng lớn.
Câu 6: Viết (Đ) hoặc (S) vào các câu sau:
a. Nghĩa quân Trơng Định đốt cháy tàu ét-pê-răng của Pháp.
b. Trơng Định đợc nhân dân tôn làm Bình Tây đại nguyên soái.
c. Bị giặc đem ra chém, Nguyễn Trung Trực đã khẳng khái nói: Bao giờ ngời Tây
nhổ hết cỏ nớc Nam mới hết ngời Nam đánh Tây.
d. Trớc thái độ nhu nhợc của triều đình Huế, nhân dân Nam Kì nổi lên khởi nghĩa
chống Pháp ở mọi nơi.
II. Tự luận (7đ)
Câu 1. Em hãy liệt kê các địa danh có khởi nghĩa chống Pháp ở Nam kì giai đoạn 1858
1873. Kể tên một số phong trào kháng chiến tiêu biểu.
Câu 2: Em biết gì về Trơng Định? Em hãy tờng thuật diễn biến cuộc khởi nghĩa do Tr-
ơng Định lãnh đạo.

Generate time = 0.081385850906372 s. Memory usage = 1.93 MB