Đề thi địa lý lớp 7 ( số I)

Họ và tên :....................................Kiểm tra một tiết học kì I
Lớp : 7 Môn địa lí
Điểm : Lời phê cúa thầy giáo :
Đề ra số I :
A. Trắc nghiệm khách quan : ( 3 Điểm )
ỏnh du X vo ý ỳng nht trong tng cõu sau :
1.T sau 1950 cỏc nc phỏt trin cú s bựng n dõn s l do : ( 0,5
im )
a) T l sinh tng cao t ngt . b) T l t gim xung t
ngt .
c) Nhu cu lao ng tng cao . c) i sng c ci thin+ .
2. Khu vc cú mt dõn s ụng nht trờn th gii hin nay l : ( 0,5
im )
a) Khu vc cú khớ hu ụn ho . b) Khu vc cú khớ hu giú
mựa+ .
c) Khu vc ng bng rng ln . d) Khu vc cú nhiu sụng ln.
3. Dựng ch ci u dũng ( A . B . C . D ) ghộp vo bng di õy nờu
s ging nhau v khỏc nhau ca kiu khớ hu nhit i v kiu khớ hu nhit
i giú mu : ( 1 im )
A .Mi nm cú hai mựa , mựa ma v mựa khụ trong mt nm . B Mi nm
cú thi kỡ khụ hn kộo di t 3 n 6 thỏng . C L khu vc cú thi tit thay
i tht thng . D L khu vc cú nhit trung bỡnh nm trờn 20
0
C .
Kiu khớ hu nhit i Kiu khớ hu nhit i giú mu.
Ging:.
Khỏc : Khỏc..
4 . Hãy điền tên từng siêu đô thị sau vào đúng vị trí của mỗi quốc gia :
TÔ KI Ô , THƯỢNG HẢI , GIA CAC TA, NIU ĐÊ LI , CAI RÔ , BẮC
KINH ,MA NI LA,
( 1 điểm )
+ Ai Cập :………………………………. + In Đô Nê Xi A :
………………………
+ Ấn Độ :……………………………… + Nhật Bản :
…………………………..
+ Phi Líp Pin:………………………… + Trung Quốc :
………………………
B Trắc nghiệm tự luận : ( 7 Điểm )
Dựa vào lược đồ các khu vực thâm canh lúa nước châu Á, vốn hiểu biết của
bản thân em hãy :
1. Mô tả đặc điểm vị trí , địa hình các khu vực thâm canh lúa nước của châu
Á .
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………( 3
điểm )
2. Nêu đặc điểm về khí hậu của khu vực thâm canh lúa nước của châu Á :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………( 3 điểm )
3 . Kể tên mười quốc gia trở lên ở khu vực thâm canh lúa nước của châu Á .
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………( 3 điểm )

Generate time = 0.05888295173645 s. Memory usage = 1.93 MB