Châu Mĩ

Phòng GD & ĐT huyện kim thành
Nhiệt liệt chào mừng
Các quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo
và các em học sinh về dự hội thi
giao lưu học sinh giỏi lớp 5
Năm học 2007 - 2008
Chỉ đạo nội dung: ông Trần Huy Thiệu, Phó trưởng phòng GD&ĐT. Đạo diễn: Ông Hồ Văn Ngọc Chuyên viên phòng GD&ĐT. Đơn vị thực hiện: Trường Tiểu học Bình Dân, Tiểu học Phú Thái, Tiểu học Cẩm La, Tiểu học Kim Khê, Tiểu học Kim Tân - huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Chúc hội thi thành công tốt đẹp!
PhÇn 2
Giao l­u chung
PhÇn 1
Giao l­u tËp thÓ
Néi dung
Gåm 2 phÇn thi


1
2
3
4
5 6
141312
11
10
9
17 18
19
20 21 22
7
6
16
15
23
24
30
29
2827266
8
25

C©u 1: Tõ nµo cßn thiÕu trong
thµnh ng÷ sau?
Häc thÇy kh«ng tµy häc ......

C©u 2: ViÕt sè tù nhiªn nhá nhÊt
kh¸c 0 chia hÕt cho c¶ 2 vµ 5.

C©u 3: §Ønh nói nµo ®­îc mÖnh
danh lµ nãc nhµ“ ” cña Tæ quèc ViÖt
Nam?

Câu 4:
Trong các từ sau, từ nào không
phải là từ láy?
đầy đủ, đầy đặn, đắt đỏ, đo đỏ

C©u 5: §iÒn sè thÝch hîp vµo
chç chÊm:
4; 8; 16; ......; 64

Câu 6: Trong kháng chiến chống Pháp,
người anh hùng nào đã dũng cảm
lấy thân mình làm giá súng?
A. Tô Vĩnh Diện
B. Phan Đình Giót
C. Bế Văn Đàn
D. La Văn Cầu

Câu 7:
Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa
của từ thiên nhiên?
A.Tất cả những gì không do con người tạo ra
B.Tất cả những gì do con người tạo ra
C.Tất cả mọi thứ tồn tại xung quanh con người

C©u 8: Khi chuyÓn dÊu phÈy cña mét
sè thËp ph©n sang bªn ph¶i cña sè
®ã hai ch÷ sè th× ®­îc sè míi gÊp
bao nhiªu lÇn sè ban ®Çu?

Câu 9: Câu nào dưới đây nêu đúng
những đối tượng có nguy cơ lây nhiễm
HIV/AIDS?
A. Những người nghiện thuốc lá, rượu, bia.
B. Những người nghiện ma túy.
C. Tất cả mọi người.

Câu 10: Trong câu sau, từ nào được
dùng với nghĩa chuyển?
Những ngày hè đi bên bờ vịnh Hạ
Long, ta có cảm giác như đi trước cửa
gió.

C©u 11: Trong c¸c sè sau, sè nµo
lín nhÊt?

1
8
;
;
1
4
0,75 ; 0,52

Câu 12: Trong số các con vật dưới
đây, những con vật nào đẻ trứng?
thỏ, cua, mèo, bò, rùa

C©u 13: Trong sè c¸c tõ sau, tõ nµo lµ
tõ ghÐp cã nghÜa tæng hîp?
xe ®¹p, ¸o ph«ng, nhµ cöa, hoa hång

C©u 14: H×nh d­íi ®©y cã bao nhiªu
h×nh vu«ng?

C©u 15: Choosing the best answer.
How many desks are there in the classroom?
A.These are desks.
B. Those are desks.
C. There are sixteen.

C©u 16: NghÞ ®Þnh 32 cña Thñ t­
íng ChÝnh phñ quy ®Þnh ng­êi ngåi
trªn xe m« t«, xe g¾n m¸y ph¶i lµm
g× khi tham gia giao th«ng?

Câu 17: Cho năm chữ số: 0; 1; 4;
6; 8. Hãy lập số thập phân nhỏ
nhất có đủ 5 chữ số trên (mỗi chữ
số chỉ được dùng một lần).

Câu 18: Từ ý chí trong câu sau thuộc
từ loại gì?
Nguyễn Ngọc Ký đã quyết tâm
dùng ý chí để vươn lên trong học
tập.

C©u 19: Nªu tªn bøc tranh sau:

Câu 20:
Sea Games lần thứ 24 (năm 2007)
được tổ chức ở nước nào?
A.Trung Quốc
B. Thái Lan
C. Ma - lay - xi - a

C©u 21: Dßng nµo d­íi ®©y tÊt c¶ c¸c
tõ ®Òu viÕt ®óng chÝnh t¶:
A. lÒ lèi, lóa lÕp, lo ©u, n­íc lon
B. nÒ lèi, lóa lÕp, lo ©u, n­íc non
C. lÒ lèi, lóa nÕp , lo ©u, n­íc non

C©u 22: T×m hai sè ch½n liªn tiÕp,
biÕt r»ng tæng cña chóng b»ng 98.

Generate time = 0.077509880065918 s. Memory usage = 1.93 MB