Giáo án lớp 2 tuần 15

Trỉåìng tiãøu hc Hi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~? &
@~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hc 2007 - 2008
TƯN 15
(Tỉì 10/12 âãún 14/12/2007)
Thứ 2
Tập đọc
Tập đọc
Toán
Đạo đức
Hai anh em
Hai anh em
100 trừ đi một số
Giữ gìn trường lớp sạch, đẹp.
Thứ 3
Thể dục
Toán
Kể chuyện
Hát
Mó thuật
Trò chơi “ Vòng tròn “- Đi đều
Tìm số trừ
Hai anh em

Thứ 4
Tập đọc
Toán
Chính tả
Thủ công
Bé Hoa
Đường thẳng
TC: Hai anh em
Gấp, cắt, dán biển báo giao thông chỉ lối đi thuân chiều
Thứ 5
Thể dục
Tập viết
Toán
Luyện từ và câu
Bài thể dục phát triển chung - Trò chơi“ Vòng tròn “
Chữ hoa N
Luyện tập
Từ chỉ đặc điểm - Câu kiểu : Ai thế nào ?
Thứ 6
Chính tả
Tập làm văn
Toán
TNXH
HĐ TT
Nghe viết : Bé hoa
Kể về anh chò em.
Luyện tập chung .
Nhận biết cây cối và các con vật.
Sinh hoạt lớp.
Thứ hai ngày 10 tháng 12 năm 2007
Tập đọc
HAI ANH EM

A/ Mục đích yêu cầu :
1. Rèn kỉ năng đọc thành tiếng :
- Đọc trơn toàn bài , chú ý các từ khó dễ lẫn do phương ngữ như : Dấu hỏi / ngã vần ôm / âm .
Biết đọc nghỉ hơi các dấu câu và giữa các cụm từ .Đọc phân biệt được lời kể và suy nghó của
người anh , người em . Đọc nhấn giọng các từ ngữ : công bằng , ngạc nhiên , xúc động , ôm chầm
lấy nhau.
- Hiểu nghóa từ mới như :công bằng , kì lạ . Hiểu được tình cảm của hai anh em .
- Hiểu ý nghóa: Câu chuyện ca ngợi tình anh em luôn yêu thương , lo lắng , nhường nhòn nhau .
B / Chuẩn bò :
Tranh minh họa sách giáo khoa , bảng phụ viết các câu văn cần hướng dẫn luyện đọc
C/ Các hoạt động dạy học :
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
Giạo ạn låïp 2 Ngỉåìi soản: Vàn Thë
Thanh Hiãnư
91
Trỉåìng tiãøu hc Hi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~? &
@~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hc 2007 - 2008
Tiết 1
1.Bài cũ :
- 2 HS đọc và TLCH bài: “ Tiếng võng kêu “
2.Bài mới
a) Phần giới thiệu :
Đưa tranh vẽ : - Tranh vẽ cảnh gì ?
Hôm nay chúng ta tìm hiểu tiếp về tình cảm
anh em trong gia đình qua bài “Hai anh em ”
b) Đọc mẫu
-Đọc mẫu diễn cảm đoạn 1 và 2 .
-Đọc giọng kể cảm động nhấn giọng những từ
ngữ gợi tả .
* Hướng dẫn phát âm : -Hướng dẫn tương tự .
- Yêu cầu đọc từng câu .
* Hướng dẫn ngắt giọng :- Yêu cầu đọc tìm
cách ngắt giọng một số câu dài , câu khó ngắt
thống nhất cách đọc các câu này trong cả lớp .
* Đọc từng đoạn :
-Yêu cầu tiếp nối đọc từng đoạn trước lớp .
- Lắng nghe và chỉnh sửa cho học sinh .
-Yêu cầu đọc từng đoạn trong nhóm .
- Hướng dẫn các em nhận xét bạn đọc .
* Thi đọc: -Mời các nhóm thi đua đọc .
-Lắng nghe nhận xét và ghi điểm .
* Đọc đồng thanh
-Yêu cầu đọc đồng thanh đoạn 1,2
c) Tìm hiểu nội dung
-Yêu cầu lớp đọc thầm trả lời câu hỏi :
-Ngày mùa đến họ đã chia nhau lúa ntn?
- Họ để lúa ở đâu ?
- Người em có suy nghó như thế nào ?
- Nghó vậy và người em đã làm gì ?
- Tình cảm của người em đối với anh ntn?
-Người anh vất vả hơn em ở điểm nào ?
Tiết 2
-Luyện đọc đoạn 3 , 4
-Đọc mẫu diễn cảm đoạn 3 và 4 .
* Hướng dẫn phát âm : -Hướng dẫn tương tự
như đã giới thiệu ở bài tập đọc đã học
- Yêu cầu đọc từng câu .
- Hai em lên bảng đọc
-Vài em nhắc lại tựa bài
-Lớp lắng nghe đọc mẫu .
- Chú ý đọc đúng các đoạn trong bài như
giáo viên lưu ý .
-Rèn đọc các từ như : để cả , nghó ...
-Lần lượt nối tiếp đọc từng câu cho hết bài.
- Ngày mùa đến , / họ gặt rồi bó lúa / chất
thành hai đống bằng nhau ,/ để cả ở ngoài
đồng .//Nếu phần lúa của mình / bằng phần
lúa của anh / thì thật không công bằng //
-Từng em nối tiếp đọc đoạn 1 ,2 trước lớp .
- Ba em đọc từng đoạn trong bài .
-Đọc từng đoạn trong nhóm .
- Các nhóm thi đua đọc bài
- Lớp đọc đồng thanh đoạn 1 và 2 của bài .
- Lớp đọc thầm đoạn 1
- Chia lúa thành hai đống bằng nhau .
- Họ để lúa ở ngoài đồng .
- Anh mình còn phải nuôi vợ con . Nếu phần
lúa của mình cũng bằng của anh thì thật
không công bằng .
- Ra đồng lấy phần lúa của mình bỏ thêm
vào phần lúa ủa anh .
- Rất yêu thương , nhường nhòn anh .
- Còn phải nuôi vợ con .
-Lớp lắng nghe đọc mẫu .Chú ý đọc đúng tư
trong bài.
-Rèn đọc các từ như : vất vả , rất đỗi ngạc
nhiên , ôm chầm ...
-Lần lượt nối tiếp đọc từng câu cho hết bài.
Giạo ạn låïp 2 Ngỉåìi soản: Vàn Thë
Thanh Hiãnư
92
Trỉåìng tiãøu hc Hi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~? &
@~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hc 2007 - 2008
Toán
100 TRỪ ĐI MỘT SỐ
A/ Mục tiêu :
- Biết thực hiện phép trừ dạng 100 trừ đi một số (100 trừ đi số có 2 chữ số, số có 1 chữ số ). Tính
nhẩm 100 trừ đi một số tròn chục .
- p dụng để giải các bài toán có lời văn , bài toán ít hơn.
B/ Chuẩn bò
C/ Lên lớp :
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1.Bài cũ :
-Gọi 2 em lên bảng sửa bài tập về nhà
- Đặt tính và tính : 35 - 8; 81 - 45
- 94 - 36 ; 45 - 9
-Giáo viên nhận xét đánh giá .
2.Bài mới:
a) Giới thiệu bài:
-Hôm nay chúng ta sẽ thực hiện phép trừ dạng
100 trừ đi một số .
b) phép trừ 100 - 36
- Nêu bài toán : Có 100 que tính bớt đi 36 que
tính . còn lại bao nhiêu que tính ?
-Muốn biết có bao nhiêu que tính ta làm như
thế nào ?
- Viết lên bảng 100 - 36
* Yêu cầu 1 em lên bảng đặt tính tìm kết quả .
- Yêu cầu lớp tính vào nháp ( không dùng que
tính ) .
- Ta bắt đầu tính từ đâu ?
- Hãy nêu kết quả từng bước tính ?
- Vậy 100 trừ 36 bằng bao nhiêu ?
-Yêu cầu nêu lại cách đặt tính và thực hiện
phép tính 100 - 36 .
* Phép tính 100 - 5
- Yêu cầu lớp không sử dụng que tính .
- Đặt tính và tính ra kết quả .
- Mời 1 em lên bảng làm .
- Yêu cầu lớp làm vào nháp .
- Yc lớp đọc lại cách trừ 100 trừ đi một số
c) Luyện tập :
-Hai em lên bảng mỗi em làm một bài .
-Vài em nhắc lại tựa bài.
- Quan sát và lắng nghe và phân tích đề toán .
- Thực hiện phép tính trừ 100 - 36
- Đặt tính và tính .
100 Viết 100 rồi viết 36 xuống dưới , 6
- 36 thẳng cột với 0 ( đơn vò ) . Viết 3 thẳng
064 cột với 0 ( chục ).Viết dấu trừ và
vạch kẻ ngang . Trừ từ phải sang trái . 0
không trừ được 6 lấy 10 trừ 6 bằng 4 . Viết 4 ,
nhớ 1 .
3 thêm 1 bằng 4 , 0 không trừ được 4 lấy 10
trừ 4 bằng 6 , viết 6 nhớ 1 .
1 trừ 1 bằng 0 , viết 0 .
- 100 trừ 36 bằng 64 .
- Nhiều em nhắc lại cách trừ 100 - 36.
100 Viết 100 rồi viết 5 xuống dưới , 5 thẳng
- 5 cột với 0 ( đơn vò ) Viết dấu trừ và vạch
95 kẻ ngang . Trừ từ phải sang trái . 0 không
trừ được 5 lấy 10 trừ 5 bằng 5 . Viết 5 , nhớ 1 .
0 không trừ được trừ 1 lấy 10 trừ 1 bằng 9 ,
viết 9. Vậy 100 trừ 5 bằng 95.
Giạo ạn låïp 2 Ngỉåìi soản: Vàn Thë
Thanh Hiãnư
93
Trỉåìng tiãøu hc Hi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~? &
@~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hc 2007 - 2008
Bài 1: - Yêu cầu 1 em đọc đề bài .
-Yêu cầu lớp tự làm bài vào vở .
-Yêu cầu 3 em lên bảng mỗi em làm 1 phép
tính .
- Yc nêu rõ cách làm 100 - 4 và 100 - 69 .
-Giáo viên nhận xét đánh giá
Bài 2: - Yêu cầu 1 học sinh đọc đề.
- Mời một em nêu bài mẫu .
- H d học sinh cách nhẩm 100 - 20 = ?
- 100 là bao nhiêu chục ?
- 20 là mâý chục ?
- 10 chục trừ 2 chục bằng mấy chục ?
Vậy 100 trừ 20 bằng bao nhiêu ?
- Yêu cầu lớp nhẩm và nêu kết quả các phép
tính còn lại.
Bài 3 : - Yêu cầu HS đọc đề bài .
- Bài toán cho biết gì ?
- Để giải được bài toán này ta phải thực hiện
phép tính gì ? Vì sao ?
- Yêu cầu học sinh nêu tóm tắt bài toán và tự
vẽ sơ đồ doạn thẳng vào vở .
- Gọi 1 em lên bảng làm bài .
- Yêu cầu lớp làm bài vào vở .
- Nhận xét bài làm học sinh .

d) Củng cố - Dặn dò:
- Yc thực hiện điền số thích hợp vào ô trống .
- Nêu rõ cách điền .
- Nhận xét đánh giá tiết học .
-Dặn về nhà học và làm bài tập .
- Lớp đọc lại cách trừ 100 trừ đi một số .
- Một em đọc đề bài .
- Tự làm bài vào vở , 3 em làm trên bảng
100 100 100
- 4 - 22 - 69
96 78 39
- Em khác nhận xét bài bạn .
- Tính nhẩm :
- Một em đọc mẫu : 100 trừ 20 bằng 80.
- 100 là 10 chục .
- 20 là 2 chục .
- Bằng 8 chục .
- Vậy 100 trừ 20 bằng 80 .
- Tự nhẩm và ghi kết quả vào vở .
-Đọc chữa bài .
- Đọc đề .
- Buổi sáng bán 100 hộp sữa , buổi chiều bán
ít hơn 24 hộp sữa
- Làm phép tính trừ . Vì đây là toán ít hơn .
100 hộp
24 hộp
? hộp
Bài giải
Số hộp sữa buổi chiều bán :
100 - 24 = 76 ( hộp )
Đ/S : 76 hộp sữa
- Hai em nêu cách điền và điền số thích hợp .
+ 82 - 64
- Em khác nhận xét bài bạn .
- Về học bài và làm các bài tập còn lại .

Đạo đức
GIỮ GÌN TRƯỜNG LỚP SẠCH ĐẸP ( T2 )
A / Mục tiêu : Như tiết 1 .
B /Chuẩn bò : Phiếu học tập .
C/ Lên lớp :
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
Giạo ạn låïp 2 Ngỉåìi soản: Vàn Thë
Thanh Hiãnư
94
18
Trỉåìng tiãøu hc Hi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~? &
@~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hc 2007 - 2008
1.Khởi động:
2.Bài mới:
a) Hoạt động 1: Nhận xét hành vi .
- Chia lớp thành 4 đội .
-Phát cho mỗi đội 1 phiếu ghi tình huống .
-Yêu cầu các đội thảo luận để nêu cách xử lí
-Tình huống 1 : - Giờ ra chơi Lan , Huệ , Hoa ra
cổng trường mua kem ăn khi ăn xong các bạn xả
giấy đựng và que kem ra sân trường
- Tình huống 2 :Hôm nay là ngày trực nhật của Mai
, bạn đã đến từ lúc sáng sớm để quét dọn sân
trường , lớp học .
- Tình huống 3 :Nam là người vẽ rất giỏi đã đạt
giải thưởng của tỉnh trong kì thi vẽ . Hôm nay muốn
cho các bạn biết tài của mình cậu đã vẽ ngay một
bức tranh lên tường lớp học .
- Tình huống 4 : Hà và Mai được phân công chăm
sóc vườn hoa trước lớp hai bạn thích lắm ngày nào
cũng dành ít phút để tưới nước bắt sâu cho hoa
- Kl: Cần phải thực hiện đúng các qui đònh về vệ
sinh trường lớp để giữ gìn trường lớp sạch đẹp.
b)Hoạt động 2:Ích lợi giữ gìn trường lớp sạch
đẹp .
- Tổ chức để học sinh chơi trò chơi tiếp sức .
- Yêu cầu các đội trong vòng 5 phút viết càng được
nhiều việc làm có ích giữ gìn trường lớp sạch đẹp
càng tốt .
- Kết luận : Giữ gìn trường lớp sạch đẹp mang lại
lợi ích như : Làm môi trường cho trong lành sạch sẽ
. Giúp em học tập tốt . Thể hiện lòng yêu trường
yêu lớp . Giúp các em có sức khoẻ tốt .
c) Hoạt động 3:Trò chơi :“Đoán xem tôi làmgì “
- Yêu cầu lớp chia thành hai đội mỗi đội cử 5 em
lên tham gia trò chơi với nội dung làm một việc gì
đó về giữ gìn trường lớp sạch đẹp .
- Quan sát nhận xét và khen đội thắng cuộc .
d) Củng cố dặn dò :
-Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học
-Giáo dục học sinh ghi nhớ thực theo bài học
- HS hát
- Lớp chia 4 đội .
- Các đội cử ra đội trưởng để điều khiển
đội mình làm việc .
- Các bạn làm như vậy là không đúng
nên vứt rác vào thùng qui đònh .
- Mai làm như vậy là rất đúng quét dọn
trường lớp sạch sẽ , thoáng mát để học
tập tiếp thu bài tốt hơn
- Nam làm như vậy là sai vì vẽ lên tường
sẽ làm cho bẩn trường lớp .
- Hai bạn làm như vậy là đúng vì chăm
sóc cho hoa sẽ làm đẹp trường đẹp lớp .
- Nhiều em nhắc lại ghi nhớ .
-Lần lượt một số em đại diện cho các đội
lên tham gia trò chơi tìm những việc làm
có ích giữ gìn trường lớp sạch đẹp với
hình thức thi tiếp sức .
- Nhiều em nhắc lại ghi nhớ .
- Một số đại diện lên tham gia trò chơi .
- Lớp qs đoán bạn mình đang làm việc gì
-Về nhà học thuộc bài và áp dụng bài
học vào cuộc sống hàng ngày .
Thứ ba ngày 11 tháng 12 năm 2007
Giạo ạn låïp 2 Ngỉåìi soản: Vàn Thë
Thanh Hiãnư
95
Trỉåìng tiãøu hc Hi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~? &
@~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hc 2007 - 2008
Thể dục
TRÒ CHƠI : “ VÒNG TRÒN “ - ĐI ĐỀU
A/ Mục tiêu :
-Tiếp tục học trò chơi “ Vòng tròn ”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi theo vần điệu và di
động đội hình ở mức độ ban đầu . Ôn đi đều . Yêu cầu thực hiện được động tác tương đối chính
xác đều và đẹp .
B/ Đòa điểm phương tiện :
- Sân bãi sạch sẽ đảm bảo an toàn luyện tập . Chuẩn bò còi , vẽ 3 vòng tròn đồng tâm .
C/ Lên lớp :
Nội dung và phương pháp dạy học Hoạt động trò
1.Phần mở đầu
-Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung tiết học .
- Đi dắt tay nhau từ đội hình hàng ngang thành vòng tròn .
- Đi đều và hát theo vòng tròn sau đó cho HS dừng lại và quay mặt vào
trong để tập bài thể dục phát triển chung .
- Ôn bài thể dục phát triển chung : 1 lần , mỗi động tác 2 x 8 nhòp do cán
sự lớp điều khiển .
2. Phần cơ bản
* Trò chơi “ Vòng tròn”
- GV nêu tên trò chơi , đọc vần điệu kết hợp vỗ tay nghiêng người theo
nhòp , nhảy chuyển đội hình từ vòng tròn giữa thành 2 vòng tròn , rồi lại
chuyển từ 2 vòng tròn thành 1 vòng tròn .
-Đi theo vòng tròn đã kẻ và đọc vần điệu vỗ tay nhảy chuyển đội hình
tập 5 -6 lần (cho 2 tổ tập , 2 tổ quan sát sau đó đổi lại
- Ôn đi đều theo 2 - 4 hàng dọc và hát :
- Yêu cầu cả lớp ôn lại động tác đi đều do cán sự điều khiển.
3.Phần kết thúc
-Cúi lắc người thả lỏng 5 - 6 lần
-Nhảy thả lỏng ( 6 - 10 lần )
-Giáo viên hệ thống bài học
-Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học .
-GV giao bài tập về nhà cho học sinh .
- HS thực hiện


- HS thực hiện

- HS thực hiện
- HS thực hiện

Toán
TÌM SỐ TRỪ
A/ Mục tiêu :
- Biết cách tìm số trừ trong phép trừ khi biết hiệu và số bò trừ . p dụng cách tìm số trừ để giải
các bài tập liên quan .
B/ Chuẩn bò :
- Hình vẽ trong SGK phóng to.
C/ Lên lớp :
Giạo ạn låïp 2 Ngỉåìi soản: Vàn Thë
Thanh Hiãnư
96
Trỉåìng tiãøu hc Hi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~? &
@~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hc 2007 - 2008
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1.Bài cũ :
-Gọi 2 em lên bảng sửa bài tập về nhà
-Giáo viên nhận xét đánh giá .
2.Bài mới:
a) Giới thiệu bài:
-Tìm hiểu về dạng toán “ Tìm số trừ “
b) Khai thác bài: Tìm số bò trừ :
* Bước 1 :Thao tác với đồ dùng trực quan .
- Bài toán 1 : Có 10 ô vuông sau khi bớt đi
một số ô vuông thì còn lại 6 ô vuông . Hỏi đã
bớt đi bao nhiêu ô vuông ?
- Lúc đầu có bao nhiêu ô vuông ?
- Phải bớt đi bao nhiêu ô vuông ?
-Gắn thanh thẻ ghi tên gọi .
- Gọi số ô vuông chưa biết là x .
-Còn lại là bao nhiêu ô vuông ?
- 10 ô vuông bớt đi x ô vuông còn lại là 6 ô
vuông , hãy đọc phép tính tương ứng .
- Ghi bảng : 10 - x = 6 .
-Muốn biết số ô vuông chưa biết ta làm ntn?
- Ghi bảng : x = 10 - 6
x = 4
-Yêu cầu đọc thành phần trong phép tính
10 - x = 6 .
- Vậy muốn tìm số trừ x ta làm như thế nào ?
- Gọi nhiều em nhắc lại .
c) Luyện tập :
Bài 1: - Yêu cầu 1 em đọc đề bài .
-Muốn tìm số trừ chưa biết ta làm sao ?
-Yêu cầu lớp tự làm bài vào vở .
-Yêu cầu 3 em lên bảng làm .
-Giáo viên nhận xét đánh giá
Bài 2: - Gọi một em nêu yêu cầu đề bài
- Muốn tính số trừ ta làm như thế nào ?
- Muốn tính hiệu ta làm sao ?
- Yêu cầu tự làm bài vào vở .
-Mời 2 em lên bảng làm bài .
- Yêu cầu lớp đổi chéo vở để kiểm tra .
- Nhận xét bài làm học sinh .
- HS1 : 100 - 4 ; 100 - 38 .
-HS2 : 100 - 40 ; 100 - 50 - 30 .
-Vài em nhắc lại tựa bài.
- Quan sát nhận xét .
- Có 10 ô vuông .
- Chưa biết phải bớt đi bao nhiêu ô vuông .
- Còn lại 6 ô vuông .
- 10 - x = 6

- Thực hiện phép tính 10 - 6
10 - x = 6


- Lấy số bò trừ trừ đi hiệu .
- Nhiều em nhắc lại quy tắc .
-Một em đọc đề bài .
- Ta lấy số bò trừ , trừ đi hiệu .
- Lớp thực hiện vào vở .
- Ba em lên bảng làm bài .
15 - x = 10 32 - x = 18 32 - x = 14
x = 15 - 10 x = 32 - 18 x = 32 - 14
x = 5 x = 14 x = 18
- Nhận xét bài bạn .
- Đọc đề .
- Nêu lại cách tính từng thành phần .
- 2 em lên bảng làm .
Số bò trừ 75
84 58 72 55
Số trừ 36 24 24 53 37
Hiệu
39
60 34 19 18
- Nhận xét bài bạn .
Giạo ạn låïp 2 Ngỉåìi soản: Vàn Thë
Thanh Hiãnư
97
Số trừ Số bò trừ
Hiệu
Trỉåìng tiãøu hc Hi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~? &
@~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hc 2007 - 2008
Bài 3: - Yêu cầu 1 em đọc đề .
- Bài toán cho biết gì ?
-Bài toán yêu cầu làm gì ?
- Muốn tính số ô tô rời bến ta làm ntn ?
- Yêu cầu học sinh tự làm bài .
- Mời 1 em lên làm bài trên bảng .
- Nhận xét bài làm của học sinh .

d) Củng cố - Dặn dò:
- Nhận xét đánh giá tiết học
- Dặn về nhà học và làm bài tập .
- Đọc đề bài.
- Có 35 ô tô. Sau khi rời bến còn lại10 ôtô
- Hỏi số ô tô đã rời bến.â
- Thực hiện phép tính 35 - 10 .
Bài g iải :
Sô ô tô đã rời bến là :
35 - 10 = 25 ( ô tô )
Đ/S : 25 ô tô .
- Hai em nhắc lại nội dung bài vừa học .
- Về học bài và làm các bài tập còn lại .
Kể chuyện
HAI ANH EM
A/ Mục đích yêu cầu :
- Biết dựa vào các câu hỏi gợi ý của giáo viên kể lại được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện. Nói
được ý nghó của hai anh em khi gặp nhau trên đồng. Biết thể hiện lời kể tự nhiên và phối hợp
được với lời kể với nét mặt , điệu bộ , biết thay đổi giọng kể cho phù hợp . Biết theo dõi lời kể
của bạn và nhận xét đánh giá lời kể của bạn .
B / Chuẩn bò:
-Tranh ảnh minh họa. Bảng phụ viết lời gợi ý tóm tắt câu chuyện .
C/ Các hoạt động dạy học :
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1. Bài cũ :
- Gọi 3 em lên bảng nối tiếp nhau kể lại câu
chuyện : “ Câu chuyện bó đũa “ .
- Gọi 3 em lên đóng vai kể lại câu chuyện .
- Nhận xét ghi điểm học sinh .
2.Bài mới
a) Phần giới thiệu :
Kể lại câu chuyện “ Hai anh em “
b) Hướng dẫn kể từng đoạn :
* Bước 1 : Kể lại từng đoạn:
-Treo tranh minh họa mời một em nêu yêu cầu .
-Yc quan sát và nêu nội dung từng bức tranh
kể lại từng phần của câu chuyện
- Nhận xét sửa từng câu cho học sinh .
* Bước 2 : Kể theo nhóm .
- Chia lớp thành 3 nhóm
- Yêu cầu học sinh kể trong từng nhóm .
* Bước 3 : Kể trước lớp .
- Ba em nối tiếp kể lại câu chuyện mỗi em
một đoạn .
- 3 em lên đóng vai kể lại câu chuyện .
-Vài em nhắc lại tựa bài
- Quan sát và lần lượt kể lại từng phần của
câu chuyện .
- Lắng nghe và ghi nhớ nội dung câu
chuyện .
-3 em kể từng phần trong nhóm .
- Các bạn trong nhóm theo dõi và bổ sung -
Đại diện các nhóm lên kể chuyện
Giạo ạn låïp 2 Ngỉåìi soản: Vàn Thë
Thanh Hiãnư
98
Trỉåìng tiãøu hc Hi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~? &
@~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hc 2007 - 2008
- Yêu cầu học sinh kể trước lớp .
- Yêu cầu nhận xét bạn sau mỗi lần kể .
- GV có thể gợi ý bằng các câu hỏi .
- Câu chuyện xảy ra ở đâu ?
- Lúc đầu hai anh em chia lúa như thế nào ?
- Người em đã nghỉ gì ? Làm gì ?
-Người anh đã nghỉ gì ? Làm gì ?
- Câu chuyện kết thúc ra sao ?

c) Nói ý nghó hai anh em khi gặp nhau trên
đồng :
- Gọi một em đọc yêu cầu bài 2 .
- Gọi 2 học sinh đọc lại đoạn 4 của câu chuyện
- Câu chuyện kết thúc khi hai anh em ôm nhau
trên đồng . Mỗi người trong họ có một ý nghó .
Các em hãy đoán thử mỗi người nghó gì .

d) Kể lại toàn bộ câu chuyện :
- Yêu cầu 4 em nối tiếp nhau kể lại câu chuyện
- Mời 1 em kể lại toàn bộ câu chuyện .
- Nhận xét ghi điểm từng em .
e) Củng cố dặn dò :
-Giáo viên nhận xét đánh giá .
- Dặn về nhà kể lại cho nhiều người cùng nghe
- Mỗi em kể một đoạn của câu chuyện
- Nhận xét các bạn bình chọn bạn kể hay
- Ở một làng nọ .
- Chia thành hai đống bằng nhau .
- Thương anh vất vả nên bỏ lúa của mình
cho anh .
- Thương em sống một mình nên bỏ lúa của
miønh cho em .
- Hai anh em gặp nhau khi mỗi người đang
ôm một bó lúa họ rất xúc động .
- Đọc yêu cầu bài tập 2
- 2 em đọc lại đoạn 4 , lớp đọc thầm .
- Người anh : Em tốt quá ! Em đã bỏ lúa cho
anh / Em luôn lo lắng cho anh , anh hạnh
phúc qúa!
- Người em : -Ôi ! anh đã làm việc này ./
Mình phải yêu thương anh hơn .
- 4 em kể tiếp nhau đến hết câu chuyện .
- Nhận xét theo yêu cầu .
- 1 em kể lại câu chuyện .
-Về nhà tập kể lại nhiều lần
-Học bài và xem trước bài mới .
Thứ tư ngày 12 tháng 12 năm 2007
Tập đọc


BÉ HOA
A/ Mục đích yêu cầu:
- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ : Nụ , lớn lên , nắn nót , ngoan ,.. Nghỉ hơi đúng các dấu
câu và giữa các cụm từ .
* Hiểu từ mới trong bài : đen láy . Hiểu nội dung bài : Hoa rất yêu thương em , Hoa còn biết
chăm sóc em , giúp đỡ bố mẹ .
B/ Chua å n bò:
– Tranh minh họa trong SGK . Bảng phụ ghi sẵn nội dung cần luyện đọc .
C/ Các hoạt động dạy học :
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
Giạo ạn låïp 2 Ngỉåìi soản: Vàn Thë
Thanh Hiãnư
99
Trỉåìng tiãøu hc Hi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~? &
@~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hc 2007 - 2008
1.Bài cũ :
- Kiểm tra 3 học sinh đọc bài và trả lời câu hỏi
về nội dung bài “ Hai anh em “.
2.Bài mới
a) Phần giới thiệu :
- Bức tranh vẽ gì ?
- Muốn biết chò viết thư cho ai và viết những
gì? Hôm nay chúng ta tìm hiểu bài : “ Bé Hoa”
b) Đọc mẫu
-Đọc mẫu diễn cảm toàn bài .
-Đọc giọng thân mật , tình cảm.
* Hướng dẫn phát âm : -Hướng dẫn tương tự
như đã giới thiệu ở các bài tập đọc đã học ở
các tiết trước .
* Hướng dẫn ngắt giọng : -Yêu cầu đọc tìm
cách ngắt giọng câu dài trong bài , câu khó ,
thống nhất cách đọc các câu này .
-Yc tiếp nối đọc đoạn.
- Lắng nghe và chỉnh sửa cho học sinh .
- Kết hợp giảng nghóa : đen láng .
-Yêu cầu đọc từng đoạn trong nhóm .
- Hướng dẫn đọc các cụm từ khó .
* Thi đọc -Mời các nhóm thi đua đọc .
-Yc các nhóm thi đọc đồng thanh và cá nhân
-Lắng nghe nhận xét và ghi điểm .
* Đọc đồng thanh -Yêu cầu đọc đồng thanh
c) Tìm hiểu bài:
-Yêu cầu lớp đọc thầm bài trả lời câu hỏi :
-Em biết những gì về gia đình bé Hoa ?
-Em Nụ có những nét gì đáng yêu ?
-Tìm từ ngữ cho thấy Hoa rất yêu em bé ?
- Hoa đã làm gì để giúp mẹ ?
- Hoa thường làm gì để ru em ngủ ?
- Trong thư gửi bố , Hoa kể chuyện gì và mong
ước điều gì ?
- Theo em , Hoa đáng yêu ở điểm nào ?
đ) Củng cố dặn dò :
- Gọi 2 em đọc lại bài .
-Hoa ngoan như thế nào ?
- Ở nhà em đã làm gì để giúp đỡ bố mẹ ?
- Hai em đọc bài “ Hai anh em “ và trả lời
câu hỏi của giáo viên.
- Vẽ một người chò đang ngồi viết thư bên
một người em đang ngủ .
-Vài em nhắc lại tựa bài
-Lớp lắng nghe đọc mẫu .
- Chú ý đọc đúng các từ trong bài như giáo
viên lưu ý . Nụ , lớn lên , nắn nót , ngoan ,..
- HS đọc nối tiếp từng câu.
- Hoa yêu em / và rất thích đưa võng / ru em
ngủ .//
- Đêm nay , / Hoa hát hết các bài hát mà mẹ
vẫn chưa về .//
-Từng em nối tiếp đọc từng đoạn trước lớp .
- Ba em đọc từng đoạn trong bài .
- Lắng nghe giáo viên .
-Đọc từng đoạn rồi cả bài trong nhóm .
-Các em lắng nghe và nhận xét bạn đọc .
- Các nhóm thi đọc đồng thanh vàcá nhân
- Lớp đọc đồng thanh cả bài .
-Một em đọc thành tiếng .Lớp đọc thầm bài
- Gia đình Hoa có 4 người . Bố Hoa đi làm xa
, mẹ Hoa , Hoa và em nụ mới sinh .
- Môi đỏ hồng , mắt mở to và đen láy .
-Cứ nhìn mãi, yêu em, thích đưa võng ru em.
- Ru em ngủ và trông em giúp me.ï
- Hát .
- Hoa kể rằng em Nụ rất ngoan , Hoa đã hát
hết các bài hát ru em và mong ước bố về sẽ
dạy em thêm nhiều bài hát nữa .
-Còn nhỏ đã biết giúp mẹ,rất yêu thương em
- Hai em đọc lại bài .
- Biết giúp đỡ mẹ và rất yêu thương em .
- Quét nhà , trông em , rử chén , gấp đồ áo ,.
Giạo ạn låïp 2 Ngỉåìi soản: Vàn Thë
Thanh Hiãnư
100

Generate time = 0.09847092628479 s. Memory usage = 1.95 MB