Bài 7: Cấu tạo tế bào thực vật

Tuần: 4 Ngày soạn:
Tiết: 7 Ngày dạy:
Bài 7: CẤU TẠO TẾ BÀO THỰC VẬT
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức:
- Học sinh xác đònh được:
* Các cơ quan của thực vật đều được cấu tạo bàng tế bào.
* Những thành phần cấu tạo chủ yếu của tế bào.
* Khái niệm về mô.
2.Kỹ năng:
- Rèn luyện kỹ năng quan sát hình vẽ.
- Nhận biết kiến thức.
3.Thái độ:
Yêu thích khám phá thiên nhiên.
II.Phương pháp:
- Trực quan.
- Nêu và giải quyết vấn đề.
- Hợp tác nhóm.
III.Phương tiện:
- Giáo viên: Tranh phóng to hình 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.
- Học sinh: Sưu tầm tranh ảnh về tế bào thực vật.
IV.Tiến trình bài giảng:
1.Ổn đònh:
- Giáo viên : Kiểm tra só số.
- Học sinh : Báo cáo só số.
2. Kiểm tra bài cũ:
Trong cấu tạo của tế bào biểu bì vảy hành và tế bào thòt quả cà
chua có điểm gì giống nhau? Nhận xét hình dạng của tế bào biểu bì vảy
hành và tế bào thòt quả cà chua.
3. Bài mới:
Vào bài:
Như vậy có phải tất cả các cơ quan của thực vật đều có cấu tạo
giống như tế bào biểu bì vảy hành không? Bài học hôm nay sẽ trả lời
câu hỏi trên.
Các hoạt động:
TG Nội dung tiết dạy Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
Tiểu kết 1: Hình dạng
và kích thước của tế
bào.
- Các cơ quan của
thực vật đều được
cấu tạo bằng tế
bào
- Hình dạng và kích
Hoạt động 1: Hình dạng và
kích thước của tế bào.
- Treo hình 7.1,7.2,7.3 sách
giáo khoacho học sinh
nghiên cứu và trả lời
câu hỏi:
Mục tiêu: Nắm được cơ
thể thực vật được cấu
tạo bằng tế bào, tế
bào có hình dạng và
kích thước khác nhau.
- Học sinh quan sát hình
7.1,7.2,7.3 thảo luận
thước của tế bào
thực vật khác nhau
*Tìm điểm giống nhau cơ
bản trong cấu tạo rễ,
thân, lá?Gợi ý có nhiều
ô nhỏ, mỗi ô nhỏ đó
là 1 tế bào
*Nhận xét hình dạng của
tế bào thực vật
các nhóm thảo luận
trong 3phút
- Nhận xét hình dạng của
các tế bào trong cùng 1
cơ quan?
- Chohọc sinh đọc thông tin
sách giáo khoavà nhận
xét về kích thước.
nhóm trả lời câu hỏi
*Điểm giống nhau cơ
bản trong cấu tạo của
rễ ,thân lá,là được
cấu tạo từ nhiều tế
bào
*Tế bào thực vật có
nhiều hình dạng khác
nhau
- Trong cùng 1 cơ quan tế
bào có hình dạng giống
nhau giống nhau
Tiểu kết 2: Cấu tạo
tế bào
Tế bào được cấu
tạo gồm: vách tế
bào, màng sinh
chất, chất tế bào,
nhân và một số
thành phần khác
không bào, lục lạp.
Tiểu kết:Mô
Mô là nhóm tế
bào có hình dạng
và cấu tạo giống
Hoạt động 2: Cấu tạo tế
bào:
- Cho học sinh đọc thông
tin sách giáo khoa
- Treo tranh câm cấu tạo
tế bào thực vật
- Yêu cầu 1 học sinh chỉ
trên tranh vẽ các bộ
phận cấu tạo nên tế
bào thực vật
- Cho 1 vài học sinh gắn
các thông tin ghi sẵn
trên hình.
- Nhận xét màu sắc của
lục lạp? và giải thích tại
sao lá cây lạicó màu
xanh
- Giáo viên nhấn mạnh
mặc dù tế bào có hình
dạng và kích thước khác
nhau nhưng trong cấu tạo
giống nhau: vách tế bào,
màng sinh chất, chất tế
bào, nhân
Mục tiêu: Mặc dù tế bào
có hình dạng và kích thước
khác nhau nhưng chúng đều
được cấu tạo gồm vách tế
bào, màng sinh chất, chất
tế bào, nhân
-Học sinh đọc thông tin
sách giáo khoa
-Quan sát tranh vẽ kết
hợp thông tin sách giáo
khoa
-Học sinh chỉ trên tranh
vẽ các bộ phận cấu
tạo tế bào thực vật và
nêu chức năng của
từng phần
-Học sinhgắn các thông
tin ghi sẵn lên tranh vẽ
cho thích hợp
-Lục lạp có màu xanh,
vậylá cây có màu
xanh là do có chứa
nhiều lục lạp
- Học sinh theo dõi giáo
viên chốt lại.
nhau cùng thực
hiện một chức
năng riêng
Ví dụ: mô biểu bì,
mô cơ ...
Hoạt động 3: MÔ
-Giáo viên treo hình 7.5
cho học sinh quan sát và
nhận xét hình dạng và
cấu tạo của các tế bào
trong cùng 1mô và các
tế bào giữa các mô
khác nhau
-Đònh nghóa mô là gì?
- Các tế bào của cùng 1
mô giống nhau vậy chức
năng của chúng như thế
nào? Ngược lại các mô
khác nhau thì chức năng
của chúng như thế nào?
Mục tiêu:xác đònh cấu tạo
và chức năng của mô
-Học sinh quan sát tranh
vẽ và nhận xét các
tế bào trng cùng 1 mô
thì giống nhau,các mô
khác nhau thì tế bào
khác nhau
- Mô là nhóm tế bào
có hình dạng và cấu
tạo giống nhau
- Các tế bào của cùng
1 mô thì chức năng
giống nhau ,các tế bào
của các mô khác nhau
thì chức năng khác nhau
4. Cũng cố:
Hãy chọn từ thích hợp trong các từ: vách tế bào, tế bào, lục lạp,
không bào diền vào chỗ trống câu sau:
Các cơ quan của thực vật như rễ thân lá quả đều có cấu tạo bởi
các ..........(1)........Hình dạng,kích tước của các tế bào khác nhau,nhưng
chúng đều có các thành phần chínhlà........(2)............,màng sinh chất,
chất tế bào,nhân.Ngoàira,tế bào còn có............(3)......... chứa dòch
bào.Trong chất tế bào thực vật còn có............(4)..........có vai trò trong
quang hợp.
5. Dặn dò:
- Học bài cũ.
- Đọc mục em có biết.
- Xem lại trao đổi chất ở cây xanh.
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY

Generate time = 0.1236629486084 s. Memory usage = 1.93 MB