thanh tưu chon giông -sh12


Hãy kể tên các viện nghiên
cứu, trung tâm tạo giống mà
em biết?

Các trung tâm,viện nghiên cứu tạo
giống ở VN
1. Viện lúa Đồng bằng Sông cửu long
2. Viện Nghiên cứu phát triển cây bông
3. Viện di truyền NN
4. Viện nghiên cứu cây ăn quả
5. Viện chăn nuôi quốc gia
6. Viện nghiên cứu thuỷ sản
7. Các trung tâm nghiên cứu trực thuộc các
trường ĐHNN………

Tiết 23
Thành tựu chọn giống
ở Việt nam
I.Thành tựu chọn giống vật nuôi
II.Thành tựu chọn giống cây trồng

I. Thành tựu chọn giống vật nuôi

(Nhóm 1 báo cáo nội dung chuẩn bị ở
nhà)

Một số giống lợn nội năng suất
thấp( lợn ỉ, ỉ mỡ, móng cái)

Một số giống lợn ngoại
năng suất cao(Lợn Đại bạch, Bớc
sai, Đưrôc, pietrian)

1. Tạo giống mới:
VD
1
:Giống Lợn
Lợn ỉ x Lợn đại bạch( 250-400kg)
L n lai ợ
F
1
( BI)Đ

Lợn Bớc sai-Ỉ = ỉ x Bớc sai
L n lai Fợ
1

VD
2:
Giống gà Rốt-ri=Garốt x gàri
(Sản lượng trứng cao hơn gà ri,dễ
nuôi)

VD
3
:Vịt Bạch tuyết=(Vịt cỏ x Vịt Anh đào)
Trọng lượng to hơn vịt cỏ, biết kiếm mồi,
lông dùng làm len
V t b ch ị ạ
tuy tế

2.Cải tạo giống địa phuơng

VD
1
: Tạo giống bò
sữa bằng phương
pháp lai cải
tiến( VN có
khoảng 29000 bò
sữa, thì 95%
được tạo ra bằng
phương pháp
này)

VD
2
:Bò hướng thịt( tạo ra nhờ
phương pháp cải tạo giống địa
phương)

3. Tạo giống ưu thế lai F
1
VD
1
: Giống cá

Cá chép lai 3máu

Cá trê lai
x
Trª ch©u phi
Trª vµng
trª
lai

VD
2
: Giống bò sữa
Bòsữa=Bò hônten x Bò vàng Việt Nam)

X

4. Nuôi thích nghi giống nhập nội

VD
1
: Cá chim trắng;
Nguồn gốc ở Sông
Amazôn, nhập vào
TQ 1985, đến 1988
cho sinh sản nhân
tạo, năm 1999 nuôi ở
Vn

VD
2
: Một số giống gia cầmnhập nội nuôi thích nghi: Gà
mỹ, gà Ai cập, gà tam hoàng, gà kabir, vịt siêu thịt, Vịt
kakhi-campell,Ngan pháp

Generate time = 0.085552215576172 s. Memory usage = 1.93 MB