Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu


NguyÔn tuÊn minh THCS chu v¨n an TP th¸i nguyªn–
Mµu s¾c c¸c vËt d­íi ¸nh s¸ng
tr¾ng vµ d­íi ¸nh s¸ng mµu

CÇu vång

CÇu vång

CÇu vång

CÇu vång
CÇu vång

Màu sắc các vật dưới ánh sáng
trắng và dưới ánh sáng màu
I. Vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh và vật
màu đen dưới ánh sáng trắng
Nhớ lại kiến thức ở lớp 7:
Mắt ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật đó
truyền vào mắt

Màu sắc các vật dưới ánh sáng
trắng và dưới ánh sáng màu
I. Vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh và vật
màu đen dưới ánh sáng trắng
Dựa vào kiến thức đó nếu đặt các vật dưới ánh sáng
trắng.
+Nếu thấy vật màu trắng, vật màu xanh lục thì có
ánh sáng màu nào truyền từ vật vào mắt ta ?
+Nếu thấy vật màu đen thì sao?

Mµu s¾c c¸c vËt d­íi ¸nh s¸ng
tr¾ng vµ d­íi ¸nh s¸ng mµu
I. VËt mµu tr¾ng, vËt mµu ®á, vËt mµu xanh vµ vËt
mµu ®en d­íi ¸nh s¸ng tr¾ng

NÕu thÊy vËt mµu tr¾ng, vËt mµu xanh lôc th× cã
¸nh s¸ng mµu tr¾ng, ¸nh s¸ng mµu ®á, ¸nh s¸ng
mµu xanh lôc truyÒn tõ vËt vµo m¾t ta

NÕu thÊy vËt mµu ®en th× kh«ng cã ¸nh s¸ng mµu
nµo truyÒn vµo m¾t. Ta thÊy ®­îc vËt v× cã ¸nh
s¸ng tõ c¸c vËt bªn c¹nh ®Õn m¾t ta

Mµu s¾c c¸c vËt d­íi ¸nh s¸ng
tr¾ng vµ d­íi ¸nh s¸ng mµu
I. VËt mµu tr¾ng, vËt mµu ®á, vËt mµu xanh vµ vËt
mµu ®en d­íi ¸nh s¸ng tr¾ng
NhËn xÐt:
D­íi ¸nh s¸ng tr¾ng, vËt cã mµu nµo th× cã ¸nh
s¸ng mµu ®ã truyÒn vµo m¾t ( trõ vËt mµu ®en). Ta
gäi ®ã lµ mµu cña c¸c vËt

Màu sắc các vật dưới ánh sáng
trắng và dưới ánh sáng màu
I. Vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh và vật
màu đen dưới ánh sáng trắng
Nhận xét: Dưới ánh sáng trắng, vật có màu nào thì
có ánh sáng màu đó truyền vào mắt ( trừ vật màu
đen). Ta gọi đó là màu của các vật
II. Khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật.
1. Thí nghiệm và quan sát.
Thông tin: Các vật màu ta nghiên cứu là các vật không tự
phát sáng. Nhưng chúng có khả năng tán xạ ánh sáng
chiếu đến chúng

Màu sắc các vật dưới ánh sáng
trắng và dưới ánh sáng màu
I. Vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh và vật
màu đen dưới ánh sáng trắng
Nhận xét: Dưới ánh sáng trắng, vật có màu nào thì
có ánh sáng màu đó truyền vào mắt ( trừ vật màu
đen). Ta gọi đó là màu của các vật
II. Khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật.
1. Thí nghiệm và quan sát.
Quan sát ánh sáng tán xạ ở các vật màu
Bằng hộp tán xạ (H55.1 SGK), trả lời các
câu C2,C3

Màu sắc các vật dưới ánh sáng
trắng và dưới ánh sáng màu
I. Vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh và vật
màu đen dưới ánh sáng trắng
Nhận xét: Dưới ánh sáng trắng, vật có màu nào thì
có ánh sáng màu đó truyền vào mắt ( trừ vật màu
đen). Ta gọi đó là màu của các vật
II. Khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật.
1. Thí nghiệm và quan sát.
2. Nhận xét:
C2:- Dưới ánh sáng đỏ, vật màu đỏ vẫn có màu đỏ. Vậy,
vật màu đỏ tán xạ tốt ánh sáng đỏ.

Generate time = 0.077643156051636 s. Memory usage = 1.93 MB