Toãn - Diện tích hình bình hành


Chương trình ứng dụng công nghệ tin học
trong trường học
Môn Toán lớp 4
Giáo viên thực hiện: Trần Xuân Kháng
Trường Tiểu học Điệp Nông
Hưng Hà - Thái Bình
Tháng 3 năm 2006


VÏ thªm hai ®o¹n th¼ng ®Ó ®­îc h×nh b×nh hµnh
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
Em h·y nªu ®Æc ®iÓm cña h×nh b×nh hµnh?
KiÓm tra bµi cò
H×nh b×nh hµnh cã hai cÆp c¹nh ®èi diÖn song song vµ b»ng nhau.
Toán
Toán
:
:


Diện tích hình bình hành
Diện tích hình bình hành
Chiều cao
A B
C
D H

DC là đáy của hình bình hành
Độ dài đáy
AH vuông góc với DC
Độ dài AH là chiều cao của hình
bình hành
* Cắt phần hình tam giấc ADH rồi ghép lại để được hình chữ nhật ABIH.
Diện tích hình bình hành ABCD bằng diện tích hình chữ nhật ABIH.
Diện tích hình chữ nhật ABIH là a X h
Vậy diện tích hình bình hành ABCD là a X h
Diện tích hình bình hành bằng độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo ).
S = a X h
( S là diện tích, a là độ dài đáy, h là chiều cao của hình bình hành ).
A
A
B B
C
CD D
H H
I
h
h
aa

Luyện tập
Bài 1: Tính diện tích mỗi hình bình hành sau :
9cm
5cm
13cm
4cm
7cm
9cm
Diện tích hình bình hành là:
9 x 5 = 45 ( cm
2

)
Đáp số: 45 cm
2
Diện tích hình bình hành là:
13 x 4 = 52 ( cm
2
)
Đáp số: 52 cm
2
Diện tích hình bình hành là:
7 x 9 = 63 ( cm
2
)
Đáp số: 63 cm
2
- Vận dụng trực tiếp công thức tính Diện tích hình bình hành mới học.

Generate time = 0.069674968719482 s. Memory usage = 1.93 MB