Bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế

KÝnh chµo quý thÇy c« gi¸o,
Th©n ¸i cïng c¸c em häc sinh!


Nguyễn Khánh Hòe
Nguyễn Khánh Hòe


Trường THCS Kim Đồng
Trường THCS Kim Đồng
a. Điều 57 (Hiến pháp
1992)
Công dân có quyền
tự do kinh doanh
theo quy định của
pháp luật.
b.Điều 80 (Hiến pháp
1992)
Công dân có nghĩa
vụ đóng thuế và lao
động công ích theo
quy định của pháp
luật.
Điều 57 và
80 Hiến
pháp 1992 đề
cập đến vấn
đề gì ?
Bµi 13: QuyÒn tù do kinh doanh vµ
nghÜa vô ®ãng thuÕ
Phãng sù
a)Kinh doanh:
1)QuyÒn tù do kinh doanh:
a)Kinh doanh:
Sản xuất
Dịch vụ
Trao đổi hàng hoá
Hoạt
động
Thu lợi nhuận
b)Quyền t do kinh doanh:
Quyền lựa chọn
Hình thức tổ chức kinh tế
Ngành nghề
Quy mô
Bài 13: Quyền tự do kinh doanh
và nghĩa vụ đóng thuế
P

n
g
sự
Tuân theo pháp
luật và sự quản lý
của nhà nước
1)Quyền t do kinh doanh:
a)Kinh doanh:
b)Quyền tự do kinh doanh:
a) Thuế:
Bài 13: Quyền tự do kinh doanh
và nghĩa vụ đóng thuế
Thuế là một phần trong thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế
có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước để chi tiêu cho những
công việc chung.
b) ý nghĩa của thuế:
ổn định thị trường, điều chỉnh cơ cấu kinh tế, góp phần đảm bảo
phát triển kinh tế theo đúng định hướng của nhà nước.
1)Quyền tự do kinh doanh:
2) Nghĩa vụ đóng thuế:

Generate time = 0.086843967437744 s. Memory usage = 1.93 MB