AN TOAN GIAO THONG LOP 5

Bài soạn An toàn giao thông Lớp 4
BÀI 1: BIỂN BÁO AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Tuần 25 Ngày dạy :03/3/2008
I . Mục tiêu
• Nhớ và giải thích nội dung 23 biển báo hiệu giao thông đã học .
• Hiểu ý nghóa ,nội dung và sự cần thiết của 10 biển báo hiệu giao thông mới
• Giải thích sự cần thiết của biển báo giao thông.
• Vó thể mô tả lại các biển báo hiệu đó bằng lời hoặc bằng hình vẽ,để nói cho
những người khác biết về nội dung biển báo hiệu giao thông mới.
• Có ý thức tuân theo và nhắc nhở mọi người tuân theo hiệu lệnh của biển báo
hiệu giao thông khi đi đường.
II.Nội dung:
• 1. Ôn nội dung ,ý nghóa của biển báo hiệu giao thông đã học.
• 2. Học các biển báo giao thông mới
III. Đồ dùng dạy học :
1. Giáo viên :
• Chuẩn bò trước câu hỏi cho học sinh để H/S phỏng vấn cho người khác về biển
báo hiệu giao thông.
• 2 bộ biển báo,gồm các biển báo đã học và các biển báo sẽ học .1 bộ tên của
biển báo hiệu đó.
• Phiếu học tập.
2. Học sinh:
* Quan sát 2 biển báo ở gần nhà, theo dõi xem có bao nhiêu người chấp hành theo
hiệu lệnh của biển báo.
III. Hoạt động dạy học :
1/ Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra việc chuẩn bò của h/s
2/Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌCSINH
Hoạt động 1:Trò chơi phóng viên
Mục tiêu:
*Có ý thức quan tâm đến biển báo hiệu giao
thông khi đi đường.
*HS hiểu sự cần thiết của biển báo hiệu giao
thông khi đi đường để đảm bảo ATGT.
Cách tiến hành:
Bước 1 :Hs đóng vai phóng viên và hỏi các bạn
những câu hỏi đã chuẩn bò trước .
Bước 2 : Trình bày trước lớp
GV nhận xét và kết luận:
Muốn phòng tránh TNGT mọi người cần có ý
thức chấp hành những hiệu lệnh và chỉ dẫn của
biển báo hiệu giao thông.
Hoạt động 2: Ôn lại các biển báo hiệu đã học
-HS làm việc với SGK và trả lời các
câu hỏi.
Đại diện trình bày.
-Hs nhắc lại
Giáo viên Lê Văn Tính
1
Bài soạn An toàn giao thông Lớp 4
Mục tiêu : Hs nhớ và giải thích được nội dung
các biển báo hiệu đã học
Cách tiến hành:
- Chơi trò chơi nhớ tên biển báo .
- -Gv nhận xét , kết luận.
Hoạt động 3 :Nhận biết các biển báo hiệu giao
thông
Mục tiêu : HS nhận dạng đặc điểm , biết được
nội dung ý nghóa của 10 biển báo hiệu giao thông
mới .Biết tác dụng điều khiển GT của những biển
báo mới.
Cách tiến hành:
- Nhận dạng các biển báo hiệu.
- Tìm hiểu tác dụng của các biển báo hiệu mới.
- GV nêu cách chơi .
-Gv nhận xét , kết luận
Hoạt động 4 : Luyện tập
Mục tiêu : HS có thể mô tả được bằng lời ,
bằng hình vẽ 10 biển báo hiệu.
Luyên cho HS nhận dạng và ghi nhớ nội dung
10 biển báo hiệu.
Cách tiến hành:*Làm việc theo lớp .
- -Gv nhận xét , kết luận,rút ra ghi nhớ.
Hoạt động 5: Trò chơi.
Mục tiêu: Củng cố kiến thức đã học .
Cách tiến hành:
GV tổ chức cho HS chơi theo nhóm .
Kết thúc trò chơi cả lớp hát một bài về ATGT.
3/ Củng cố dặn dò
- Học thuộc ghi nhớ
-Trả lời câu hỏi SGK .
-HS chia nhóm chơi ( mỗi nhóm 4-5
em)
-Đại diện 2 nhóm trình bày.
-HS chia làm 3 nhóm chơi .
- Đại diện nhóm lên bảng trả lời.
- HS làm phiếu học tập.
- Một học sinh lên bảng làm .
- HS nhận xét bài làm của mình.
- Lớp chia làm 4nhóm.
- Các nhóm chơi .
-HS làm việc với SGK và trả lời các
câu hỏi.
-2 HS nhắc lại ghi nhớ.
*Rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Giáo viên Lê Văn Tính
2
Bài soạn An toàn giao thông Lớp 4
BÀI 2 : KĨ NĂNG ĐI XE ĐẠP AN TOÀN
Tuần 26 . Ngày dạy : 10/03/2008.
I. MỤC TIÊU:
-HS biết những quy đònh đối với người đi xe đạp trên đường phố theo luật GTĐB.
- HS biết cách lên , xuống xe và dừng , đỗ xe an toàn trên đường phố.
- HS thể hiện dúng cách điều khiển xe an toàn , phán đoán nhận thức được các điều kiện an
toàn .
II. NỘI DUNG:
- Những quy đònh đối với người đi xe đạp , đẻ đảm bảo an toàn .
III. CHUẨN BỊ :
* GV : Tạo mô hình hoặc sa bàn đường phố , ôtô, xe máy ,xe đạp ……. . .
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1:Trò chơi đi xe đạp trên sa
bàn .
Mục tiêu: Biết cách điều khiển xe an toàn
trên đường giao nhau ( có hoặc không có
vòng xuyến )
- Phán đoán và nhận thức được các điều
kiện an toàn hay không khi đi xe đạp .
Cách tiến hành :
- GV giới thiệu mô hình .
- GV đặt các loại xe lên mô hình .
- GV hỏi về cách đi xe đạp với các tình
huống khác nhau.
-GV kết luận .
Hoạt động 2 :.Thực hành trên sân trường.
Mục tiêu: HS thể hiệ được cách điều khiển
xe an toàn qua đường giao nhau (có hoặc
không có vòng xuyến )
Cách tiến hành :
- GV kẻ sẵn trên sân trường các tình huống
khác nhau.
- GV mời học sinh lên thực hành theo từng
tình huống.
- GV kết luận : Khi đi xe đạp luôn luôn đi ở
phía tay phải , khi đổi hướng đều phải đi
chậm , quan sát và giơ tay xin đường .
- Không bao giờ được rẽ ngoặt bất ngờ ,
vượt ẩu lướt qua người đi xe phía trước .
Đến ngã ba ngã tư nơi có đèn tín hiệu GT
phải đi theo hiệu lệnh của đèn.
Hoạt động 3 : Củng cố dặn dò :
- GV yêu cầu HS nhắc lại những quy đònh
cơ bản đối với người đi xe đạp đẻ đảm bảo
- HS quan sát mô hình .
- HS trả lời các tình huống .
- HS quan sát mô hình .
- HS lần lượt thực hành .
- HS trả lời .
Giáo viên Lê Văn Tính
3
Bài soạn An toàn giao thông Lớp 4
ATGT.
V. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
BÀI 3 : CHỌN ĐƯỜNG ĐI AN TOÀN ,
Giáo viên Lê Văn Tính
4
Bài soạn An toàn giao thông Lớp 4
PHÒNG TRÁNH TAI NẠN GIAO THÔNG.
Tuần 27 . Ngày dạy : 17 /3/2008.
I. MỤC TIÊU :
- HS biết được nững điều kiện an toàn và chưa an toàn của các con đường , đường phố.
- HS xác đònh được những điểm những tình huống không an toàn đối với người đi bộ , đi xe
đạp để có cách phòng tránh .
-HS có ý thức thực hiện và tham gia tuyên truyền luật GTĐB.
II.NỘI DUNG :
- Những đăc điểm thể hiện điều kiện an toàn của đường phố .
- Những đặc điểm con đường chưa đủ an toàn .
III. CHUẨN BỊ :
- GV : Bộ tranh ,ảnh về những đoạn đường an toàn và kém an toàn .
Bản đồ tượng trưng con đường từ nhà tới trường.
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Tìm hiểu con đường từ nhà em
tới trường .
Mục tiêu : - HS xác đònh được những vò trí
không an toàn trên đường đi hoc và cách
phòng tránh .
Cách tiến hành :
- GV treo bảng phụ ghi câu hỏi .
- GV nhận xét và kết luận .
Hoạt động 2 :Xác đònh con đường an toàn đi
đén trường .
Mục tiêu : HS phân biệt được những điều kiện
an toàn và kém an toàn .
- Biết chọn con đường an toàn cho bản thân khi
đi học .
Cách tiến hành :
GV giao bảng đánh giá con đường an toàn và
kém an toàn cho người đi bộ và đi xe đạp cho
HS .
- GV nhận xét và kết luận .
Hoạt động3:Phân tích các tình huống nguy
hiểm và cách phòngtránh TNGT .
Mục tiêu : - HS biết phân tích các tình huống
nguy hiểm và cách phòng tránh .
- Có ý thức tham gia và biết cách tuyên truyền
vận động mọi người chấp hành luật GTĐB.
Cách tiến hành :
- GV nêu tình huống có thể gây TNGT trong
các phiếu cho học sinh .
- GV nhận xét kết kuận .
- HS thảo luận nhóm .
- HS trả lời cả lớp nhận xét .
- HS thảo luận nhóm
- Đại diện nhóm trình bày , cả lớp nhận
xét
- HS thảo luận nhóm .
- Đại diện nhóm trình bày , cả lớp nhận
xét .
Giáo viên Lê Văn Tính
5

Generate time = 0.074289083480835 s. Memory usage = 1.94 MB