Công ước LHQ về quyền trẻ em

Giáo dục công dân Lớp 6 THCS Đông Thái
Tiết 19 +20
Công ớc Liên hợp quốc về quyền trẻ em
A- Mục tiêu bài học:
-Giúp HS hiểu các quyền cơ bản của trẻ em theo Công ớc của Liên hợp quốc ;
Hiểu ý nghĩa của quyền trẻ em đối với sự phát triển của trẻ em.
- Phân biệt đợc những việc làm vi phạm quyền trẻ em và việc làm tôn trọng
quyền trẻ em ; HS thực hiện tốt quyền và bổn phận của mình ; Tham gia ngăn
ngừa phát hiện những hành động vi phạm quyền trẻ em .
- Tự hào là tơng lai của dân tộc và nhân loại . Biết ơn những ngời đã chăm sóc
dạy dỗ , đem lại cuộc sống hạnh phúc cho mình . Phản đối hành vi xâm phạm
quyền trẻ em.
B- Phơng pháp:
- Sắm vai-Xử lí tình huống.
- Thảo luận nhóm.
- Tổ chức trò chơi.
C- Các tài liệu và phơng tiện:
- Công ớc Liên hợp quốc về quyền trẻ em.
- Tranh ảnh về các hoạt động của trẻ em, hoạt động chăm sóc trẻ em
- Máy vi tính- Phần mềm P.P
- Giấy khổ to, hồ dán
D- Tiến trình bài dạy:
Gới thiệu bài:
Chiếu ảnh Bác Hồ với thiếu nhi.
Trẻ em nh búp trên cành Hình ảnh so sánh gần gũi ấy đã cho chúng ta cảm
nhận đợc tình thơng yêu , sự nâng niu của Bác dành cho trẻ em .
Các em đợc sinh ra trong một thế giới hòa bình , đợc hởng những gì tốt đẹp
nhất của cuộc sống. Tuy nhiên đâu đó trên trái đất này vẫn còn nhiều trẻ em bị
ngợc đãi, bị lạm dụng, bị đói khổ, bệnh tật...
Chiếu hình ảnh trẻ em bị thiệt thòi
Vì vậy Bản Công ớc về quyền trẻ em của Liên hợp quốc đã ra đời nhằm bảo vệ
chăm sóc và giáo dục trẻ em ở tất cả các nớc.
Nội dung cơ bản của Công ớc là gì chúng ta cùng tìm hiểu.
GV: Phạm Thị Kim Lan 1
Gi¸o dôc c«ng d©n – Líp 6 THCS §«ng Th¸i
Bµi míi
GV: Ph¹m ThÞ Kim Lan 2
Giáo dục công dân Lớp 6 THCS Đông Thái
Hoạt động của thày và trò
1- Gọi HS đọc truyện ( SGK )
2- HS nhận xét
-Tết ở làng trẻ em S.O.S Hà Nội diễn
ra nh thế nào?
-Nhận xét về cuộc sống của trẻ em ở
làng S.O.Sb?
- Cho HS xem quyển Công ớc LHQ
về quyền trẻ em và quyển Luật bảo
vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
-GV nêu thêm : Việt Nam là nớc đầu
tiên ở châu á và là nớc thứ hai trên
thế giới tham gia vào Công ớc.
Cho HS đóng tiểu phẩm ->
Các nhóm thảo luận và nêu vấn
đề -> Chốt lại nội dung bài học.
Phân công:
Nhóm 1: Đóng tiểu phẩm liên quan
đến nhóm quyền đợc sống còn.
Nhóm 2 :Đóng tiểu phẩm liên quan
đến nhóm quyền đợc bảo vệ
Nhóm 3 : Đóng tiểu phẩm liên quan
đến nhóm quyền đợc phát triển.
Nhóm 4: Đóng tiểu phẩm liên quan
đến nhóm quyền đợc tham gia.
Kiến thức cần đạt
I- Tìm hiểu bài
1. Truyện đọc : Tết ở làng trẻ em
S.O.S Hà Nội
2. Nhận xét:
- Trẻ em mồ côi trong làng trẻ
em S.O.S sống rất hạnh phúc
- Đó cũng là quyền của trẻ em
không nơi nơng tựa đợc nhà n-
ớc bảo vệ, chăm sóc ( Điều 20-
Công ớc... )
II- Nội dung bài học
1/ Công ớc Liên hợp quốc về quyền
trẻ em:
Là điều ớc quốc tế về quyền trẻ em .
Công ớc đa ra những thỏa thuận quốc
tế về những tiêu chuẩn tối thiểu, cần
thiết cho hạnh phúc của trẻ em mà
mọi trẻ em đều đợc hởng ( Trẻ em dới
16 tuổi)
- Năm 1989, Công ớc Liên hợp
quốc về quyền trẻ em ra đời.
- Năm 1990, Việt Nam kí và phê
chuẩn Công ớc.
- Năm 1991, Việt Nam ban hành
Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo
dục trẻ em.
2/ Nội dung cơ bản của Công ớc:
Gồm 4 nhóm quyền cơ bản:
- Nhóm quyền đợc sống còn
- Nhóm quyền đợc bảo vệ
- Nhóm quyền đợc phát triển
- Nhóm quyền đợc tham gia.
Công ớc đã đề cập toàn diện và xác
định về mặt pháp lí các quyền của trẻ
em => Mọi hành vi xâm phạm đén
quyền trẻ em sẽ bị pháp luật trừng trị
nghiêm khắc.
GV: Phạm Thị Kim Lan 3
Gi¸o dôc c«ng d©n – Líp 6 THCS §«ng Th¸i
GV: Ph¹m ThÞ Kim Lan 4

Generate time = 0.058243036270142 s. Memory usage = 1.93 MB