đề thi HKII Hóa 8

TRƯỜNG THPT ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2007-2008
Mơn: Hố học - Khối: 8
Thời giạn: 45 phút (Khơng kể thời gian phát đề)
Họ và tên: ……………………………. Lớp: ……… Số báo danh: ……… Phòng thi: …………
PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (Gồm 10 câu - Thời gian: 20 phút – 5 điểm)
Câu 1: Cho 6,5g Zn tác dụng với 1mol dd HCl. Sau phản ứng có các dung dịch nào?
A. HCl B. Zn, ZnCl
2
C. HCl; ZnCl
2
D. ZnCl
2
Câu 2: Những chất có thể tác dụng với nước:
A. Na, FeO, Cu, B.. K, Na
2
O. SO
3
C. H
2
, Cu, P, C, CH
4
D. K
2
O, Li
2
O, Fe, Al
Câu 3: Canxi đihidrophotphat có CTHH là:
A. CaH
2
PO
4
B. Ca
2
HPO
4
C. Ca(H
2
PO
4
)
2
D. Ca
3
(H
2
PO
4
)
2
Câu 4: Cho phương trình hóa học : 4CO + Fe
3
O
4

 →
o
t
3 Fe + 4CO
2
Chất khử và chất oxi hóa của phản ứng trên lần lượt là :
A. Fe
3
O
4
, CO B. Fe
3
O
4
, Fe C. CO, Fe
3
O
4
D. CO, CO
2
C©u 5 : Dãy gồm các chất khí nhẹ hơn khơng khí :
A. CO
2
, H
2
B. CO, CO
2
C. N
2
, H
2
D.SO
2
, O
2
Câu 6 : Cho các PTHH : 2KClO
3

 →
o
t
2KCl + 3O
2
(1) CaCO
3

 →
o
t
CaO + CO
2
(2)
MgO + CO
2

 →
MgCO
3
(3) Zn + 2HCl
 →
ZnCl
2
+ H
2
(4)
Phản ứng nào là phản ứng phân hủy ?
A. (2), (3) B. (1), (2) C. (1), (3) D. (2), (4)
Câu 7 : Tính nồng độ mol của 850 ml dd có hồ tan 20g KNO
3
là : ( Cho K=39 ; N=14 ; O=16)
A. 0,233M B. 23,3M C. 2,33M D. 233M
Câu 8. Bằng cách nào có được 200g dd BaCl
2
5% ? (Ba=137 ; Cl=35,5)
A. Hồ tan 190g BaCl
2
trong 10 g nước. C. Hồ tan 10g BaCl
2
trong 190 g nước
B. Hồ tan 100g BaCl
2
trong 100 g nước D. Hồ tan 10g BaCl
2
trong 200 g nước
Câu 9 Dung dịch là hỗn hợp :
A. Của chất rắn trong chất lỏng C. Của chất khí trong chất lỏng
B. Đồng nhất của chất rắn và dung mơi D. Đồng nhất của dung mơi và chất tan
Câu 10. Dãy hợp chất gồm các bazơ tan trong nước.
A. Mg(OH)
2
; Cu(OH)
2
; Fe(OH)
3
C. NaOH ; KOH ; Ca(OH)
2
B. NaCl ; FeSO
4
; AgNO
3
D. Câu A, C đúng
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TRƯỜNG THPT ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2007-2008
Mơn: Hố học - Khối: 8
Thời giạn: 45 phút (Khơng kể thời gian phát đề)
Họ và tên: ……………………………. Lớp: ……… Số báo danh: ……… Phòng thi: …………
PHẦN TỰ LUẬN: (Gồm 2 câu - Thời gian: 25 phút – 5 điểm)
Câu 1: Hồn thành các sơ đồ hố học sau:
1. Na + H
2
O ---> ? + ? 2. KMnO
4
---> ? + ? + ?
3. ? + H
2
O

---> H
2
SO
3
4. Al + ? ---> ? + H
2
Câu 2: Cho 2,4 g Mg tác dụng với dd HCl 20%.
a. Tính thể tích khí thu được
b. Tính khối lượng dd HCl tahm gia PƯ.
c. Tính nồng độ % dd sau phản ứng. (Cho Mg=24; H=1; Cl=35,5)
TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2007-2008
MÃ ĐỀ THI: 801
MÃ ĐỀ THI: 801
Mơn: Hố học - Khối: 8
Thời giạn: 45 phút (Khơng kể thời gian phát đề)
Họ và tên: ……………………………. Lớp: ……… Số báo danh: ……… Phòng thi: …………
PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (Gồm 10 câu - Thời gian: 20 phút – 5 điểm)
Câu 1: Cho 6,5g Zn tác dụng với 0,1mol dd HCl. Sau phản ứng có các dung dịch nào?
B. HCl B. Zn, ZnCl
2
C. HCl; ZnCl
2
D. ZnCl
2
Câu 2: Những chất có thể tác dụng với nước:
A. Na, FeO, Cu, B.. Cu; Zn; MgO C. K, Na, BaO, K
2
O D. K
2
O, Li
2
O, Fe, Al
Câu 3: Canxi hidrophotphat có CTHH là:
A. CaH
2
PO
4
B. CaHPO
4
C. Ca(H
2
PO
4
)
2
D. Ca
3
(H
2
PO
4
)
2
Câu 4: Cho phương trình hóa học : 4CO + Fe
3
O
4

 →
o
t
3 Fe + 4CO
2
Chất khử và chất oxi hóa của phản ứng trên lần lượt là :
A. . Fe
3
O
4
, Fe B. CO, CO
2
C. Fe
3
O
4
, CO D. CO, Fe
3
O
4
C©u 5 : Dãy gồm các chất khí nặng hơn khơng khí :
A. CO
2
, H
2
B. CO, CO
2
C. N
2
, H
2
D.SO
2
, O
2
Câu 6 : Cho các PTHH : 2KClO
3

 →
o
t
2KCl + 3O
2
(1) CaCO
3

 →
o
t
CaO + CO
2
(2)
Fe + CuSO
4
 Cu + FeSO
4
(3) Zn + 2HCl
 →
ZnCl
2
+ H
2
(4)
Phản ứng nào là phản ứng thế ?
A. (2), (3) B. (1), (2) C. (1), (3) D. (3), (4)
Câu 7 : Tính nồng độ mol của 850 ml dd có hồ tan 20g KNO
3
là : ( Cho K=39 ; N=14 ; O=16)
A. 23,3M B. 233M C. 0,233M D. 2,33M
Câu 8. Bằng cách nào có được 200g dd BaCl
2
5% ? (Ba=137 ; Cl=35,5)
A. Hồ tan 10g BaCl
2
trong 190 g nước. C. Hồ tan 190g BaCl
2
trong 10 g nước
B. Hồ tan 100g BaCl
2
trong 200 g nước D. Hồ tan 100g BaCl
2
trong 100 g nước
Câu 9 Khi tăng nhiệt độ thì độ tan của các chất rắn trong nước
A. Đều tăng B. Phần lớn là tăng C. . Đều giảm D. Phần lớn là giảm
Câu 10. Dãy hợp chất gồm các bazơ khơng tan trong nước.
A. Mg(OH)
2
; Cu(OH)
2
; Fe(OH)
3
C. NaOH ; KOH ; Ca(OH)
2
B. NaCl ; FeSO
4
; AgNO
3
D. Câu A, C đúng
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2007-2008
Mơn: Hố học - Khối: 8
Thời giạn: 45 phút (Khơng kể thời gian phát đề)
Họ và tên: ……………………………. Lớp: ……… Số báo danh: ……… Phòng thi: …………
PHẦN TỰ LUẬN: (Gồm 2 câu - Thời gian: 25 phút – 5 điểm)
Câu 1: Hồn thành các sơ đồ hố học sau:
1. Na
2
O + H
2
O ---> ? + ? 2. CuO + ? ---> ? + Cu
3. ? + H
2
O

---> H
2
SO
4
4. Zn + ? ---> ? + H
2
Câu 2: Cho 4,8 g Mg tác dụng với dd HCl 20%.
a. Tính thể tích khí thu được ở đkc
b. Tính khối lượng dd HCl tahm gia PƯ.
c. Tính nồng độ % dd sau phản ứng. (Cho Mg=24; H=1; Cl=35,5)
MÃ ĐỀ THI: 802
MÃ ĐỀ THI: 802

Generate time = 0.046947002410889 s. Memory usage = 1.93 MB