Bài 40: Mẫu báo cáo thực hành đo hệ số căng bề mặt

MẪU BÁO CÁO THỰC HÀNH LỚP 10 - HỌC KỲ II (hệ số2)
Lớp:………….Họ và tên :
Tên bài thực hành :
1. Trả lời câu hỏi:
a. Cho 1 ví dụ về hiện tượng dính ướt và không dính ướt của chất lỏng?
b. Khi dùng lực kế đo lực căng bề mặt thì công thức thực nghiệm xác đònh hệ số căng bề mặt là
gì?
2. Bảng kết quả:
Bảng 40.1:
Độ chia nhỏ nhất của lực kế : 0,001N = 1mN
Lần đo P(mN)
F(mN)
F
C
= F – P (mN) ∆ F
C
(mN)
1
P
1
= F
1
=
F
C
1
= ∆ F
C1
=
2
P
2
= F
2
=
F
C
2
= ∆ F
C2
=
3
P
3
= F
3
=
F
C
3
= ∆ F
C3
=
4
P
4
= F
4
=
F
C
4
= ∆ F
C4
=
5
P
5
= F
5
=
F
C
5
= ∆ F
C5
=
GT TB
Khôngtính Khôngtính
F
C
= ∆ F
C
=
+GTTB F
C
= (F
C
1
+ F
C
2
+ F
C
3
+ F
C
4
+F
C
5
) / 5 = ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Sai số tuyệt đối của mỗi lần đo F
C
: ∆F
C
= |F
C
- F
C
|
∆F
C1
= |F
C
- F
C1
| =……………………….. ……………∆F
C4
= |F
C
- F
C1
| =………….. ……………………….. …
∆F
C2
= |F
C
- F
C1
| =………………..……………………∆F
C5
= |F
C
- F
C1
| =….. ……………………….. …………
∆F
C3
= |F
C
- F
C1
| =……………………….. ……………………….. ……………………….. ………………………
 Sai số tuyệt đối TB của mỗi lần đo : ∆F
C
= (∆F
C1


+ ∆F
C
2
+ ∆F
C
3
+ ∆F
C4
+ ∆F
C
5
) / 5 = ………………………..
Bảng 40.2:
Độ chia nhỏ nhất của lực thước kẹp : 0,02mm
Lần đo ĐK ngoài D(mm) ∆D(mm) ĐK trong d(mm) ∆d(mm)
1
D
1
= ∆D
1
= d
1
= ∆d
1
=
2
D
2
= ∆D
2
= đ
2
= ∆d
2
=
3
D
3
= ∆D
3
= d
3
= ∆d
3
=
4
D
4
= ∆D
4
= d
4
= ∆d
4
=
5
D
5
= ∆D
5
= d
5
= ∆d
5
=
GT TB
D

= ∆D = d = ∆d=
+GTTB D = (D
1
+ D
2
+ D
3
+ D
4
+D
5
) / 5 = ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Sai số tuyệt đối của mỗi lần đo D: ∆D = |D - D|
∆D
1
= |D - D
1
| =……………………….. ……………………∆D
4
= |D - D
1
| =….. ………………………..
∆D
2
= |D - D
1
| =………………..……………………….. ……∆D
5
= |D - D
1
| =…………………..
∆D
3
= |D - D
1
| =……………………….. ……………………….. ……………………….. …………………………
 Sai số tuyệt đối TB của mỗi lần đo D : ∆D= (∆D
1


+ ∆D
2
+ ∆D
3
+ ∆D
4
+ ∆D
5
) / 5 = ………………
+GTTB d = (d
1
+ d
2
+ d
3
+ d
4
+d
5
) / 5 = ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Sai số tuyệt đối của mỗi lần đo d: ∆d = |d - d|
∆d
1
= |d - d
1
| =……………………….. ………………………∆d
4
= |d - d
1
| =.. …………………………………
∆d
2
= |d - d
1
| =………………..……………………….. …… ∆d
5
= |d - d
1
| =……………….. …………………
∆d
3
= |d - d
1
| =……………………….. ……………………….. ……………………….. …………………………
 Sai số tuyệt đối TB của mỗi lần đo d : ∆d= (∆d
1


+ ∆d
2
+ ∆d
3
+ ∆d
4
+ ∆d
5
) / 5 = ……………………………
a) Sai số tuyệt đối ∆F
C
=∆F
C
+∆F

C
= ∆F
C
+ 2∆F
dc
= ……………………………………………………………
Ở đây ∆F

C
=là sai số hệ thống, gây bởi dụng cụ đo(lực kế), ∆F
dc
=0,5mN
* F
C
= F
C
± ∆F
C
= …………………………………………… ± ……………………………………………
* Tổng chu vi vòng tròn: L = π(D + d) = ................................................................................................................
* ∆L = ∆D + ∆d + 2∆L
dc
= …………………………………………………………………………………………
Sai số dụng cụ của thước kẹp ∆L
dc
= 0,05mm
=> Kết quả đo tổng chu vi vòng tròn : L = L ± ∆L =………………………… ± ……………………………
b) GTTB của hệ số căng bề mặt của nước : σ = F
C
/ L= ……………………………………………………………………………………………………
+ Sai số tỉ đối của phép đo δσ = ∆σ / σ = (∆F
C
/ F
C
) +∆ L/L = ………………………………………...............%
+ Sai số tuyệt đối của phép đo: ∆σ = σ .δσ =……………………………………………………………………
c) Viết kết quả phép đo hệ số căng bề mặt của nước : σ = σ ± ∆σ
=(…….……………. ± ………………..…………).10
-3
(N/m)

Generate time = 0.020023107528687 s. Memory usage = 1.93 MB