Biểu mẫu đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm

BM/TCCB-03-01
PHIẾU ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HẰNG NĂM
Năm ………….
Họ và tên công chức: Mã số
Chức vụ: Ngạch bậc lương:
Đơn vị công tác:
I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN:
1. Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước:
2. Kết quả công tác:
3. Tinh thần kỷ luật:
4. Tinh thần phối hợp trong công tác:
5. Tính trung thực trong công tác:
6. Lối sống đạo đức:
7. Tinh thần học tập nâng cao trình độ:
8. Tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân:
Ngày..... tháng..... năm …..
Người tự nhận xét
(Ký tên)
2
II. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ:
III. KẾT QUẢ TỔNG HỢP ĐỂ XẾP LOẠI CÔNG CHỨC:
(Phần này do Thủ trưởng trực tiếp ghi)
STT Nội dung Chấm điểm Xếp loại Ghi chú
1 Chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước
2 Kết quả công tác
3 Tinh thần kỷ luật
4 Tinh thần phối hợp trong công tác
5 Tính trung thực trong công tác
6 Lối sống đạo đức
7 Tinh thần học tập nâng cao trình độ
8 Tinh thần thái độ phục vụ nhân dân
Xếp theo loại: Xuất sắc, Khá, Trung bình, Kém
Kết luận: Cán bộ/ công chức/ viên chức đạt loại ........
Ngày tháng năm
Thủ trưởng trực tiếp đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)
Ngày tháng năm
Thủ trưởng cấp trên trực tiếp
(Ký và ghi rõ họ tên)
3
BM/TCCB-03-02
PHIẾU NHẬN XÉT VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HẰNG NĂM
Năm ...................
(Phiếu lấy ý kiến của tập thể đơn vị, không cần phải ký tên)
I. NGƯỜI ĐƯỢC NHẬN XÉT:
Họ và tên cán bộ/ công chức/ viên chức:
Chức vụ: Đơn vị công tác:
II. Ý KIẾN NHẬN XÉT:
III. XẾP LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨ C:
Stt Nội dung Xếp loại Ghi chú
1 Chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước
2 Kết quả công tác
3 Tinh thần kỷ luật
4 Tinh thần phối hợp trong công tác
5 Tính trung thực trong công tác
6 Lối sống đạo đức
7 Tinh thần học tập nâng cao trình độ
8 Tinh thần thái độ phục vụ nhân dân
Xếp theo loại: Xuất sắc, Khá, Trung bình, Kém
Kết luận: Cán bộ/ công chức/ viên chức đạt loại ........
4
BM/TCCB-03-03
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA TỪNG ĐƠN VỊ NĂM .............
Đơn vị: ..........................................................................................
Stt Họ và tên Chức vụ
Xếp loại
Ghi chú
Xuất
sắc
Tốt Khá
Trung
bình
Kém
Đánh dấu (X) vào ô xếp loại tương ứng.
Tổng kết:
Đơn vị đã tiến hành đánh giá ………./……….. người,
trong đó:
…………… người xếp loại xuất sắc,
…………… người xếp loại giỏi,
…………… người xếp loại khá,
…………… người xếp loại trung bình,
…………… người xếp loại kém.
Hà nội, ngày ….. tháng …. năm …….
Cán bộ tổng hợp
(Ký, ghi rõ họ và tên)
5

Generate time = 0.22855281829834 s. Memory usage = 1.93 MB