Tiết 130: Đề kiểm tra Tiếng Việt 8 ( HKII)

Họ và tên.............................. Tiết 130
Lớp:.... Kiểm tra Tiếng Việt
Điềm Lời phê của cô giáo
Đề bài
I/ Trắc nghiệm .
Khoanh tròn vào chữ cái đầu mỗi đáp án mà em cho là đúng nhất ?
1/ Ngoài chức năng chính là dùng để hỏi , câu nghi vấn còn có chức năng phụ nào?
A.Dùng để kể, thông báo, nhận định ,miêu tả.
B. Dùng để cầu khiến, khẳng định, phủ định, đe doạ , bộc lộ tình cảm , cảm xúc.
C. Dùng để biểu thị của chủ thể hoạt động .
D. Dùng để biểu thị sự tiếp nhận của hành động.
2/ Hai câu nghi vấn sau của nhà văn Ngô Tất Tố trong Tắt đèn có chức năng gì?
Tiền tao có phải vỏ hến đâu mà tao quẳng cho mày bây giờ? dễ tao hám lãi của mày lắm
đấy?
A. Dùng để hỏi. C. Dùng để cầu khiến.
B. Dùng để biểu thị tình cảm , cảm xúc. D. Dùng để khẳng định .
3/Các câu dới đây thuộc kiểu câu nào?
- Chúc anh lên đờng may mắn!
- Mong anh thông cảm cho.
A. Câu cảm thán. B. Câu trần thuật . C. Câu nghi vấn. D. câu cầu khiến.
4/Chức năng chính của câu trần thuật là gì?
A. Là câu dùng để tả, hoặc kể về một sự việc .
B. Là câu nêu điều cha biết cần giải đáp.
C. Là câu nêu yêu cầu để ngời khác làm.
D. Là câu dùng để kể, thông báo, nhận định miêu tả về mọt sự vật, sự việc.
5/ Câu phủ định là gì?
A. Là câu dùng để tả, hoặc kể về một sự việc nào đó.
B. Là câu nêu điều thắc mắc cần đợc giải đáp.
C. Là câu có chứa các từ ngữ phue định ( Không , chẳng , cha..)dùng để thông báo, xác
nhận không có sự vật sự việc... nào đoa , hoặc phản bác một ý kiến.
D. Là câu thông báo , xác nhận sự tồn tại của sự vật , sự việc , hoạt động , tính chất .
6/ Hành động nói là gì?
A. Là việc làm của con ngời nhằm mục đích nhất định.
B. Là vừa hoạt động ,vừa nói.
C. Là lời lời nói nhằm thúc đẩy hành động.
D. Là hành động đợc thực hiện bằng lời nói nhằm mục đích nhất định.
7/ Câu nói của Bụt với Tấm: Con về nhà nhặt lấy x ơng cá, kiếm lấy bốn cái lọ mà
đựng , rồi đem chon ở bốn chân giờng. Thể hiện mục đích nói gì?
A. Trình bày . B. Điều khiển. C. Hỏi. D. Hứa hẹn..
8/ Vai xã hội trong hội thoại là gì?
A. Là vai vế của mỗi ngời trong gia đình.
B. Là vị trí , chỗ đứng của mỗi ngời trong xã hội.
C. Là vị trí của ngời tham gia hội thoại đối với ngời khác trong hội thoại.
D. Là cơng vị cấp bậc của một ngời trong cơ quan , xã hội .
9/ Lợt lời là gì ?
A. Là việc nói năng trong hội thoại .
B. Là lời nói của những ngời tham gia hội thoại.
C. Là lời nói của chủ thể nói năng trong hội thoại.
D. Là sự thay đổi luân phiên lần nói giữa những ngời đối thoại với nhau.
10/ Câu nào dới đây mắc lối diễn đạt ( lỗi lôgic)?
A. Hà Nội là thủ đô của nớc Cộng hoà XHCN Việt Nam.
B. Sầu riêng là loại trái quý của Miền Nam.
C. Văn hoá nghệ thuật cũng là một mặt trận.
D. Học sinh lớp một là trình độ phát triển , có những đặc trng riêng.
11/ Câu văn sau sai ở chỗ nào? Anh bộ đội bị hai vết th ơng: Một vết thơng ở cánh
tay, một vết thơng ỏ Điện Biên Phủ
A. CN và VN không tơng ứng. C. Câu bị diễn đạt lủng củng, trùng lặp .
B. Lặp lại nhiều từ vết thơng. D. Câu trên mắc lỗi về lô gic.
12.Trật tự từ câu Pháp chạy,Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị dựa trên cơ sở nào?
A. Bọn thực dân , phát xít và triều đình phong kiến bị đánh đổ.
B. Nhân dân ta thoát đợc khỏi cảnh một cổ ba tròng
C. Biểu thị đợc những sự kiện quan trọng lúc bấy giờ.
D. Biểu thị thứ tự trớc sau của sự việc , sự kiện.
II/ Tự luận.
1. Em hãy nêu một số tác dụng của sự sắp xếp trật tự từ?( 3 điểm)
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
..................................................................................................................
2/ Em hãy viết một đoạn văn ngắn( từ 4 đến 6 câu) tả cảnh trời đất vào hè, trong đó có
sự sắp xếp thứ tự trớc sau của sự vật , sự việc.( Chỉ rõ sự sự xếp nh thế nào?) (4điểm)
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
........................................................................................................................
.

Generate time = 0.010733127593994 s. Memory usage = 1.93 MB