Kế hoạch giảng dạy bộ môn Toán 7 (08-09) (up lại)

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Phần Đại số MÔN : TOÁN ĐẠI SỐ 7 NĂM HỌC : 2008-2009
Tổ Toán : THCS NGUYỄN TRÃI.Châu Đốc .An giang
TUẦN
TIẾT
TÊN BÀI DẠY MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
KIẾN THỨC
TRỌNG TÂM
ĐỒ DÙNG
DẠY HỌC
BIỆN PHÁP
GIẢNG DẠY
BỔ SUNG
SAU TIẾT
DẠY
GHI
CHÚ
1 1
Tập Hợp Q Các
Số Hữu Tỉ (SHT)
_Hiễu được khái niệm số
hữu tỉ ,cách biểu diễn SHT
trên trục số ,so sánh
SHT ,biết mối liên hệ giữa
các tập hợp N ⊂ Z ⊂ Q
_HS biết biểu diễn
SHT trên trục số
,biết so sánh 2 SHT
_Bảng phụ
,thước thẳng
có chia độ
_Tích cực hóa họat
động của HS _Phát
triển cho HS khả năng
tự học ,hình thành cho
hs tư duy tích cực ,độc
lập ,sáng tạo ,nâng
cao năng lực phát hiện
và giải quyết vấn đề
2
Cộng ,Trừ SHT
_Nắm vững các qui tắc
cộng ,trừ SHT.Biết qui tắc
chuyển vế trong tập hợp
SHT
_Rèn kó năng làm
các phép cộng ,trừ
SHT nhanh và đúng
_Bảng phụ ghi
công thức
nhân ,chia 2
SHT và tính
chất phép
nhân 2 SHT
,đònh nghóa tỉ
số của 2 số
_Rèn kó năng vận
dụng kiến thức vào
thực tiễn đem lại niềm
vui ,hứng thú trong
học tập
2 3
Nhân ,Chia
SHT
_Nắm vững qui tắc nhân
chia SHT
_Rèn kó năng
nhân ,chia SHT
nhanh và đúng
_bảng phụ ghi
công thức
nhân ,chia 2
SHT ,đònh
nghóa tỉ số của
2 số
_Rèn kó năng vận
dụng kiến thức vào
thực tiễn đem lại niềm
vui ,hứng thú trong
học tập
4
Giá Trò Tuyệt Đối
Của SHT .Cộng
,Trừ ,Nhân Chia
Số Thập
Phân(STP)
_Hiểu được khái niện giá
trò tuyệt đối của 1 sht ,xác
đònh được giá trò tuyệ đối
của 1 sht
_Kó năng cộng ,trừ
,nhân ,chia STP .Biết
vận dụng tính chất
các phép tóan về
SHT để tính tóan
hợp lý
_Dùng bảng
phụ vẽ trục số
ôn lại giá trò
tuyệt đối của
số nguyên a
_Vận dụng các phương
pháp dạy học hiện đại
,thích hợp
_Áp dụng 2 phương
pháp sau đây :
+Dạy học đặt và giải
quyết vấn đề
+Dạy học hợp tác theo
nhóm nhỏ
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
MÔN : TOÁN ĐẠI SỐ 7 NĂM HỌC : 2008-2009
Tổ Toán : THCS NGUYỄN TRÃI.Châu Đốc .An giang
TUẦN
TIẾT
TÊN BÀI DẠY MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
KIẾN THỨC
TRỌNG TÂM
ĐỒ DÙNG
DẠY HỌC
BIỆN PHÁP
GIẢNG DẠY
BỔ SUNG
SAU TIẾT
DẠY
GHI
CHÚ
3 5
Luyện Tập
_Củng cố qui tắc xác
đònh giá trò tuyệt đối của
1 SHT
_Rèn kó năng so
sánh các SHT ,tính
giá trò biểu thức
,tìm x sử dụng máy
tính .Phát triển tư
duy HS qua dạng
tóan tìm giá trò lớn
nhất ,giá trò nhỏ
nhất của biểu thức
_Bảng phụ
ghi bài tập
6
Lũy Thừa Của 1
SHT
_HS hiểu được lũy thừa
với số mũ tự nhiên của 1
SHT ,biết qui tắc tính
tích và thương của 2 lũy
thừu cùng cơ số ,qui tắc
tính lũy thừa của lũy
thừa
_Rèn kó năng vận
dụng các qui tắv
nêu trên trong tính
tóan
_Máy tính bỏ
túi ,bảng phụ
4 7
Lũy Thừa Của 1
SHT (TT)
_HS nắm vững 2 qui tắc
về lũy thừa của 1 tích và
1 thương
_Kó năng vận dụng
các qui tắc trong
tính tóan
_Bảng phụ
8
Luyện Tập
Củng cố các qui tắc
nhân ,chia 2 lũy thừa
cùng cơ số , qui tắc tính
lũy thừa của lũy thừa
,lũy thừa của 1 tích, 1
thương
_Rèn kó năng vận
dụng các qui tắc
trên trong tính tóan
,so sánh 2 lũy
thừa ,tìm số chưa
biết
_Bảng phụ
tổng hợp các
công thức về
lũy thừa
_Đề kiểm tra
15’ phôtô
cho HS
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
MÔN : TOÁN ĐẠI SỐ 7 NĂM HỌC : 2008-2009
Tổ Toán :THCS NGUYỄN TRÃI.Châu Đốc .An giang
TUẦN
TIẾT
TÊN BÀI DẠY MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
KIẾN THỨC
TRỌNG TÂM
ĐỒ DÙNG
DẠY HỌC
BIỆN PHÁP
GIẢNG DẠY
BỔ SUNG
SAU TIẾT
DẠY
GHI
CHÚ
5 9
Tỉ Lệ Thức
_HS hiểu thế nào là tỉ
lệ thức (TLT) ,nắm
vững tính chất của
TLT,nhận biết được
TLT và các số hạng
_Chú trọng TLT
a:b=c:d ,các số
a,b,c,d được gọi
là các số hạng
của TLT ,av d
là các số hạng
ngòai hay ngọai
tỉ ,c và d là các
số hạng trong
hay trung tỉ
_GV:đèn
chiếu và
các phim
giấy trong
ghi bài tập
_HS :ôn tập
khái niệm tỉ
số của 2
SHT x và y
(y ≠0)
bcad
thì
d
c
b
a
d
c
b
a
=
=
=
Nếu
số tỉ
haicủa là thức lệ Tỉ
10
Luyện Tập
_Củng cố đònh nghóa 2
tính chất TLT .Rèn kó
năng nhận dạng
6 11
Tính Chất Của
Dãy Tỉ Số
Bằng Nhau
_HS nắm vững tính
chất của dãy tỉ số
bằng nhau ,có kó năng
vận dụng các tính chất
này để giải các tóan
chia

db
ca
db
ca
d
c
b
a


=
+
+
==

_GV :Đèn
chiếu ,bảng
phụ
_HS :Ôn
tập các tính
chất của
không
ca
thể có
d
c
b
a
Từ
dbb
a
+
+
=⇒
=
12 LUYỆN TẬP
_Củng Cố Các
Tính Chất Của
TLT ,Của Dãy Tỉ
Số Bằng Nhau
_Luyện Kó Năng
Thay Tỉ Số
_59/31

14
3
5:
7
3
10)
4
3
5:4)
2
1
.25,1:)1()
)12,3(:04,2)
d
c
b
a


_GV đưa đề
bài lên màn
hình yêu
cầu HS
dùng dãy tỉ
số bằng
nhau
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
MÔN : TOÁN ĐẠI SỐ 7 NĂM HỌC : 2008-2009
Tổ Toán :THCS NGUYỄN TRÃI.Châu Đốc .An giang
TUẦN
TIẾT
TÊN BÀI DẠY MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
KIẾN THỨC
TRỌNG TÂM
ĐỒ DÙNG
DẠY HỌC
BIỆN PHÁP
GIẢNG DẠY
BỔ SUNG
SAU TIẾT
DẠY
GHI
CHÚ
7 13
14
Số Thập Phân
Hữu Hạn ,Số
Thập Phân Vô
Hạn Tuần
Hòan l.. tập
_HS nhận biết được STP
hữu hạn ,điều kiện để 1
phân số tối giản biểu diễn
được dưới dạng STP hữu
hạn và STP vô hạn
_Mỗi SHT được biểu
diễn bởi 1 STP hữu
hạn hoặc vô hạn
tuần hòan
_Ngược lại ,mỗi STP
hữu hạn hoặc vô
hạn tuần hòan biểu
diễn 1 SHT
_Đèn chiếu
,giấy trong
,bảng phụ
,máy tính
_Ôn lại đònh
nghóa SHT
_Số 0,323232...
có phải là SHT
không?
_Bài 68/34/SGK
8 15
Làm Tròn Số
_HS có khái niệm về làm
tròn số ,biết ý nghóa của
việc làm tròn số trong thực
tiễn .Nắm vững và biết vận
dụng các qui tắc làm tròn
số ,sử dụng đúng các thuật
ngử nêu trong bài
_Qui ước làm tròn số
+Trường hợp 1 :SGK
+Trường hợp 2 :SGK
_Làm tròn số sau
đến chữ số thập
phân thứ hai :7,923 ;
17,418 ;
50,401 ; 0,155
_Đèn chiếu
,các phim giấy
trong ,bảng
phụ ghi 1 số ví
dụ trong thực
tiễn
_Sưu tầm ví
dụ thực tế về
làm tròn số
,máy tính bỏ
túi
_Làm tròn số như thế
nào ? Và để làm gì?
16
Luyện Tập
_Có ý thức vận dụng các
qui tắc làm tròn số trong
đời sống hàng ngày
9 17
Số Vô Tỉ ,Khái
Niệm Về Căn
Bậc Hai
_HS có khái niệm về số vô
tỉ và hiểu thế nào là căn
bậc hai của 1 số khong âm
_Biết sử dụng đúng kí hiệu
_Số vô tỉ là số viết
được dưới dạng STP
vô hạn không tuần
hòan
_ Căn bậc hai của 1
số a không âm là số
x sao cho x
2
= a
_Chú ý :không được
viết
_GV: Đèn
chiếu và các
phim giấy
trong ,bạng
phụ ,máy tính
bỏ túi
_Ôn tập đònh
nghóa SHT
,quan hệ giữa
SHT và STP
_Có SHT nào mà bình
phương bằng 2 không?
24
±=
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
MÔN : TOÁN ĐẠI SỐ 7 NĂM HỌC : 2008-2009
Tổ Toán : THCS NGUYỄN TRÃI.Châu Đốc .An giang
TUẦN
TIẾT
TÊN BÀI DẠY MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
KIẾN THỨC
TRỌNG TÂM
ĐỒ DÙNG
DẠY HỌC
BIỆN PHÁP
GIẢNG DẠY
BỔ SUNG
SAU TIẾT
DẠY
GHI
CHÚ
18
Số Thực
_HS biết được số thực là
tên gọi chung cho cả
SHT và SVT ,biết được
biểu diễn số thập phân
của số thực
_SHT và SVT
được gọi chung là
số thực
_Đèn chiếu
và các giấy
trong ghi bài
tập
_Thước kẻ
,compa,bảng
phụ ,máy
tính bỏ túi
_Lại thêm 1 lọai số
mới chăng?
10 19
Luyện Tập
_Củng cố khái niệm số
thực ,thấu được rõ hơn
quan hệ giữa các tập hợp
số đã học (N,Z,Q,I,R)
_Đèn chiếu
và các phim
giấy trong
,bảng phụ
20
ÔN TẬP
CHƯƠNG I
_Hệ thống cho HS các
tập hợp số đã học
_Ôn tập đònh nghóa
SHT ,qui tắc xác đònh
giá trò tuyệt đối của 1
SHT ,qui tắc các phép
tóan trong Q
_Rèn luyện kó năng thực
hiện các phép tính trong
Q,tính nhanh ,tính hợp lý
,tìm x ,so sánh 2 SHT
_Nắm được tập
hợp số Q
_Các phép tóan
cộng,trừ nhân ,chia
trong Q
_5 công thức tính
lũy thừa
_Rèn luyện kó
năng tính tóan của
HS
_Bảng phụ
tổng kết quan
hệ giửa các
tập hợp
N,Z,Q(trên bìa
hoặc giấy
trong )và bảng
các phép tóan
trong Q(trên
bảng phụ)
_Làm 5 câu
hỏi ôn tập
chương I(từ 1
→5) và làm
bài tập 96,97
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
MÔN : TOÁN ĐẠI SỐ 7 NĂM HỌC : 2008-2009
Tổ Toán :THCS NGUYỄN TRÃI.Châu Đốc .An giang
TUẦN
TIẾT
TÊN BÀI DẠY MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
KIẾN THỨC
TRỌNG TÂM
ĐỒ DÙNG
DẠY HỌC
BIỆN PHÁP
GIẢNG DẠY
BỔ SUNG
SAU TIẾT
DẠY
GHI
CHÚ
11 21
ÔN TẬP (TT)
22
KIỂM TRA
CHƯƠNG I
_Qua kiểm tra 1 tiết để
đánh giá sự tiếp thu của
HS
_Đạt kết quả theo
yêu cầu giảng dạy
12 23 CHƯƠNG II : HÀM
SỐ VÀ ĐỒ THỊ
Đại Lượng Tỉ Lệ
Thuận (TLT)
_Biết được công thức biểu
diễn mối liên hệ giữa 2 đại
lượng TLT .Hiểu tính chất
2 đại lượng TLT .Biết tìm
hệ số tỉ lệ
_Bước đầu hòan
thiện về đại lượng
TLT và các tính chất
của nó
_Bảng phụ
,máy tính bỏ
túi ,phấn màu
_Gợi mở ,dẫn dắt HS
tự tìm ra câu trả lời
dẫn tới kiến thức mới
24
Một Số Bài ToánVề
Đại Lượng TLT
_HS phải biết cách làm các
bài tóan cơ bản về đại
lượng TLT và biết chia tỉ
lệ
_Hai đại lượng TLT
x và y liên hệ với
nhau bởi công thức
y=ax
_Bảng phụ,
máy tính bỏ
túi
_Biết liên hệ với kiến
thức TLT ở tiểu học
để suy luận 2 đại
lượng TLT
13 25
Luyện Tập
_HS làm thành thạo các
bài tóan cơ bản về đại
lượng TLT
_Kó năng vận dụng các tính
chất vào bài tập thành thạo
mà giải
_Hiểu các bài tóan liên
quan thực tế
_Biết vận dụng tính
chất dãy tỉ số bằng
nhau để giải tóan
_Dự đóan lọai bài
tóan về TLT để tính
giá trò của x,y khi y
= ax
_Bảng phụ để
ghi sẵn 1 số
bài tập
_Gợi mở ,dẫn dắt HS
biết suy luận từ các
câu hõi của GV để tìm
đúng 2 đại lượng TLT
với nhau
26
Đại Lượng Tỉ Lệ
Nghòch
_Nắm được công thức biểu
diễn mối liên hệ giữa 2 đại
lượng TLN với nhau
_Nhận biết 2 đại lượng
TLN với nhau
_Nắm tính chất 2 đại lượng
TLN
_Biết tìm hệ số TLN
_Hiểu kó ,nắm vững
công thức 2 đại
lượng TLN
_Nhận biết 2 đại
lượng TLN với nhau
không?
_Cách tìm hệ số
TLN ,công thức
x
a
y
=
_Bảng phụ ghi
các lọai bài
_Bảng phụ ghi
1 số bài tập tại
lớp
_Gợi mở ,hướng dẫn
cách tính công thức 2
đại lượng TLN,có khả
năng so sánh 2 đại
lượng TLN với 2 đại
lượng TLT
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
MÔN : TOÁN ĐẠI SỐ 7 NĂM HỌC : 2008-2009
Tổ Toán : THCS NGUYỄN TRÃI.Châu Đốc .An giang
TUẦN
TIẾT
TÊN BÀI DẠY MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
KIẾN THỨC
TRỌNG TÂM
ĐỒ DÙNG
DẠY HỌC
BIỆN PHÁP
GIẢNG DẠY
BỔ SUNG
SAU TIẾT
DẠY
GHI
CHÚ
14 27
Một Số Bài Toán
Về Đại Lượng Tỉ
Lệ Nghòch
_HS phải biết làm các
bài tóan cơ bản về đại
lượng TLN dựa trên
cơ sở công thức và
tính chất của nó
_Biết giải tóan
cơ bản về 2 đại
lượng TLN Từ
TLN biết đu6a
về dạng TLT
_Bảng phụ
ghi 1 số bài
tập tại lớp
cho các
nhóm giải
_Gợi mở ,dẫn dắt
HS giải lọai tóan
TLN cần dựa vào
công thức
x
a
y
=

đưa về giải tóan
TLT
28
Luyện Tập
Kiểm Tra 15’
_HS được củng cố bài
tóan TLT,TLN
_Sử dụng thành thạo
tính chất dãy tỉ số
bằng nhau
_Nâng cao kiến thức
thực tế về năng suất
_Kiểm 15’ là kiểm tra
kiến thức
_Thành thạo giải
tóan TLT,TLN
dựa trên cơ sở
đònh nghóa
_Biết áp dụng
vào bài tóan thực
tế trong sản xuất
như :sản phẩm
,lãi suất
_Bảng
phụ ,thước
kẻ để lập
bảng giá trò
_Đàm thọai HS
dựa vào tính chất
để suy diễn bài
tóan TLN,TLT
_Hoặc từ bài tóan
TLN đưa về giải
tóan TLT
15 29
Hàm Số
_HS biết được khái
niệm hàm số
_Nhận biết được đại
lượng này có phải là
hàm số của đại lượng
kia hay không?
_Tìm được giá trò
tương ứng của hàm số
khi biết giá trò của
biến số
_Nhận biết được
đại lượng này có
phải là hàm số
của đại lượng kia
hay không?
_Tìm được giá trò
tương ứng của
hàm số khi biết
giá trò của biến
số và ngược lại
_Đèn chiếu
và các phim
giấy trong
_Thước
thẳng ,bảng
phụ ,bảng
phụ nhóm
_thông qua các ví
dụ cụ thể hình
thành khái niệm
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
MÔN : TOÁN ĐẠI SỐ 7 NĂM HỌC : 2008-2009
Tổ Toán :THCS NGUYỄN TRÃI.Châu Đốc .An giang
TUẦN
TIẾT
TÊN BÀI DẠY MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
KIẾN THỨC
TRỌNG TÂM
ĐỒ DÙNG
DẠY HỌC
BIỆN PHÁP
GIẢNG DẠY
BỔ SUNG
SAU TIẾT
DẠY
GHI
CHÚ
15 30
Luyện Tập
_Củng cố khái niệm
hàm số
_Rèn khả năng nhận
biết đại lượng này có
phải là hàm số của đại
lượng kia hay không ?
_Tìm được giá trò tương
ứng của hàm số khi biết
giá trò của biến số và
ngược lại
_Nhận biết được
đại lượng này có
phải là hàm số của
đại lượng kia hay
không?
_Tìm được giá trò
tương ứng của hàm
số khi biết giá trò
của biến số và
ngược lại
_Đèn chiếu
và các phim
giấy trong
_Thước
thẳng ,bảng
phụ ,bảng
phụ nhóm
_HS tự giải bài tập
dễ, gợi ý bài tập khó
_GV nhận xét bài
làm của HS
31
Mặt Phẳng
Tọa Độ
_Thấy được sự cần thiết
phải dùng 1 cặp số để
xác đònh vò trí của 1
điểm trên mặt phẳng
_Biết vẽ hệ trục tọa độ
_Biết xác đònh tọa độ
của 1 điểm trên mặt
phẳng
_Biết xác đònh 1 điểm
trên mặt phẳng tọa độ
khi biết tọa độ của nó
_Biết xác đònh 1
điểm trên mặt
phẳng tọa độ khi
biết tọa độ của nó
_Biết xác đònh tọa
độ của 1 điểm trên
mặt phẳng
_Thước
thẳng có chia
độ dài
,compa
_BT 32/67
trên bảng
phụ
_Thông qua 2 ví dụ
của SGK ,GV giới
thiệu mặt phẳng tọa
độ ,hệ trục tọa độ
,tọa độ của 1 điểm
và cách xác đònh tọa
độ của nó
16 32
Luyện Tập
_HS có kó năng thành
thạo vẽ hệ trục tọa độ .
_Xác đònh vò trí của 1
điểm trong mặt phẳng
tọa độ khi biết tọa độ
của nó
_Biết tìm tọa độ của 1
điểm cho trước
_Xác đònh vò trí
của 1 điểm trong
mặt phẳng tọa độ
khi biết tọa độ của

_Biết tìm tọa độ
của 1 điểm cho
trước
_Bảng phụ
,bảng
nhóm ,thước
thẳng có chia
khỏang
_HS giải bài tập
,GV nhận xét
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
MÔN : TOÁN ĐẠI SỐ 7 NĂM HỌC : 2008-2009
Tổ Toán :THCS NGUYỄN TRÃI.Châu Đốc .An giang
TUẦN
TIẾT
TÊN BÀI DẠY MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
KIẾN THỨC
TRỌNG TÂM
ĐỒ DÙNG
DẠY HỌC
BIỆN PHÁP
GIẢNG DẠY
BỔ SUNG
SAU TIẾT
DẠY
GHI
CHÚ
16 33
Đồ Thò Của
Hàm Số Y=Ax
(A ≠0)
_Hiểu được khái niệm đồ
thò của hàm số y=ax
_Thấy được ý nghóa của
đồ thò trong thực tiễn và
trong nghiên cứu hàm số
_Biết cách vẽ đồ thò của
hàm số y=ax
_Thước thẳng có
chia khỏang
_Phấn màu
_Cho HS thực
hiện ?1 .từ đó
hình thành
khái niệm đồ
thò của hàm
số
_Hướng dẫn
cách vẽ đồ
thò của hàm
số
34
Luyện Tập
_Củng cố khái niệm đồ
thò của hàm số y=ax
_Rèn kó năng vẽ đồ thò
của hàm số y=ax (a ≠0)
_Biết kiểm tra điểm
thuộc đồ thò ,điểm không
thuộc đồ thò hàm số
_Biết cách xác đònh hệ
số a khi biết đồ thò hàm
số
_Thấy được ứng dụng
của đồ thò
_Biết vẽ đồ thò của
hàm số y=ax(a ≠0)
_Biết kiểm tra
điểm thuộc đồ
thò ,điểm không
thuộc đồ thò hàm
số
_Đèn
chiếu ,bảng
phụ ,phấn
màu
_Thước thẳng
có chia
khỏang
_HC giải bài tập
_GV sửa chữa ,uốn
nắn sai sót của HS
17 35
Ôn Tập
Chương II
Tiết 1
_Hệ thống hóa kiến thức
của chương về 2 đại
lượng TLT,hai đại lượng
TLN
_Rèn kó năng giải tóan
về đại lượng TLT,TLN
_Chia 1 số thành các
phần TLT,TLN với các
số đã cho
_Biết giải bài tóan
về đại lượng
TLT,TLN
_Đèn
chiếu ,bảng
phụ ,phấn
màu
_Thước thẳng
có chia
khỏang
_Máy tính
_Cho HS chuẩn bò
đáp án trả lời các
câu hỏi ôn tập và
giải tất cả các bài
tập phần ôn tập
chương
_GV hệ thống lại các
kiến thức cơ bản của
chương
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
MÔN : TOÁN ĐẠI SỐ 7 NĂM HỌC : 2008-2009
Tổ Toán :THCS NGUYỄN TRÃI.Châu Đốc .An giang
TUẦN
TIẾT
TÊN BÀI DẠY MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
KIẾN THỨC
TRỌNG TÂM
ĐỒ DÙNG
DẠY HỌC
BIỆN PHÁP
GIẢNG DẠY
BỔ SUNG
SAU TIẾT
DẠY
GHI
CHÚ
17
36
37
Ôn Tập
HỌC KỲ I
Tiết 2
_Hệ thống hóa và ôn tập
các kiến thức cơ bản về
hàm số ,đồ thò của hàm số
y=f(x),đồ thò của hàm số
y=ax(a ≠ 0)
_Rèn kó năng xác đònh tọa
độ của 1 điểm cho trước
,xác đònh điểm theo tọa độ
cho trước ,vẽ đồ thò hàm số
y=ax
_Xáx đònh điểm thuộc hay
không thuộc đồ thò của
hàm số
_Biết cách vẽ đồ thò
của hàm số y=ax
_Xác đònh tọa độ
của 1 diểm cho trước
_Xác đònh điểm theo
tọa độ cho trước
_Xáx đònh điểm
thuộc hay không
thuộc đồ thò của hàm
số
_Đèn chiếu
,phấn màu
_Thước thẳng
có chia
khỏang
18 38
39
KIỂM TRA
HKI

_Cho HS biết sử dụng máy
tính bỏ túi CASIO
_Rèn luyện kó năng sử
dụng máy tính
_Biết sử dụng máy
tính
_GV liên hệ
nhà trường
mượn máy
tính
_Vấn đáp ,đàm thọai
_Ôn tập các phép tính về
SHT ,số thực
_Rèn luyện kó năng thực
hiện các phép tính về
SHT ,số thu65c để tính giá
trò biểu thức
_Vận dụng các tính chất
của đẳng thức ,của dãy tỉ
số bằng nhau để tìm số
chưa biết
_Hệ thống lại các kiến
thức đã học
_Ôn tập lại các kiến
thức trọng tâm đã
học để HS thi HKI
đạt chất lượng
_Vấn đáp
_Đàm thọai
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
MÔN : TOÁN ĐẠI SỐ 7 NĂM HỌC : 2008-2009
Tổ Toán :THCS NGUYỄN TRÃI.Châu Đốc .An giang
TUẦN
TIẾT
TÊN BÀI DẠY MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
KIẾN THỨC
TRỌNG TÂM
ĐỒ DÙNG
DẠY HỌC
BIỆN PHÁP
GIẢNG DẠY
BỔ SUNG
SAU TIẾT
DẠY
GHI
CHÚ
19 41
Thu Thập Số
Liệu Thống
Kê ,Tần Số
_HS hiểu rõ khái niệm
tập hợp thống kê ,tần số
khi điểu tra
_Biết được dấu hiệu của
đơn vò điều tra
_Vận dụng những kiến
thức trong bài để áp dụng
thực tế trong xã hội
_Biết thu thập số
liệu thống kê
_Biết giá trò của
dấu hiệu
_Biết tần số là gì
_Kí hiệu của tần số
_GV dùng
bảng phụ ghi
lại vài ví dụ
trong SGK
hoặc 1 số bài
tập trong
sách
_Trực quan bài tập
bằng bảng phụ
_Suy luận
_Đàm thọai
42
Luyện Tập
_Biết giải quyết bài tập
theo yêu cầu bài đã học
_Rèn luyện kó năng suy
luận cho HS qua những
bài tập thực tế trong xã
hội
_Giải được bài tập
_Giải bài tập
2,3,/7,8/SGK
_GV dùng
bảng phụ ghi
2 đề bài tập
_Gợi mở
_Suy luận
_Đàm thọai
20 43
Bảng ‘Tần Số
‘Các Giá Trò Của
Dấu Hiệu
_Qua bảng tần số các giá
trò của dấu hiệu ta có thể
thu gọn các số liệu thống
kê ban đầu
_Giúp ngưới điều tra dễ
dàng tìm ra các giá trò
của dấu hiệu và tiện lợi
cho việc tính toán
_Biết lập bảng ‘tần
số ‘các giá trò của
dấu hiệu
_GV dùng
bảng phụ để
ghi ?1
_Lập 2 bảng
8,9 cho HS
_Trực quan ,gợi mở
_Các em nhận xét
,tìm cách trình bày
dễ dàng
44
Luyện Tập
_Qua bái tập giúp HS tìm
được phương pháp hay
ứng hiện trong cuộc sống
_Rèn luyện kó năng suy
luận ,tính tóan của HS
_Giải được bài tập
_Mỗi bài HS phải biết
dấu hiệu là gì ? các
giá trò là bao nhiêu ?
để lập bảng tần số cho
đúng
_Vẽ được biểu đồ
đọan thẳng và biểu đồ
hình chữ nhật
_GV dùng
bảng phụ ghi
các bài tập
và bảng
10,11,12,13,1
4
_Gợi mở
_Trực quan
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
MÔN : TOÁN ĐẠI SỐ 7 NĂM HỌC : 2008-2009
Tổ Toán :THCS NGUYỄN TRÃI.Châu Đốc .An giang
TUẦN
TIẾT
TÊN BÀI DẠY MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
KIẾN THỨC
TRỌNG TÂM
ĐỒ DÙNG
DẠY HỌC
BIỆN PHÁP
GIẢNG DẠY
BỔ SUNG
SAU TIẾT
DẠY
GHI
CHÚ
21 45
Biểu Đồ
_Biết lập được biểu đồ
dựa vào giá trò và tần số
của chúng
_HS phân biệt được biểu
đồ đọan thẳng và biểu
đồ hình chữ nhật
_Vẽ được biểu đồ
đọan thẳng và biểu
đồ hình chữ nhật
_GV minh
họa bằng
bảng phụ
hình 1 ,hình 2
_Liên hệ thực tế
trong các cơ quan
,đàm thọai
46
Luyện Tập
_HS biết vận dụng bài
học để vẽ biểu đồ đọan
thẵng ,biểu đồ hình chữ
nhật trong bài tập
_Rèn luyện kó
năng vẽ biểu đồ
_Bài tập
10,12/SGK/44
_GV dùng
bảng phụ ghi
2 bảng
15,16/SGK
_Đàm thọai
_Gợi mở
22 47
Số Trung Bình
Cộng
_Qua các giá trò của dấu
hiệu ta tìm ra được số
trung bình cộng của dấu
hiệu
_Ta có thể so sánh các
dấu hiệu cùng lọai với
nhau
_Tính thành thạo giá trò
trung bình khi có đủ số
liệu điều tra
_Biết tính được gía
trò trung bình của 1
biến lượng
_So sánh được các
dấu hiệu cùng lọai
_GV dùng
bảng phụ
minh họa ?3
(bảng
21),bảng 22
_Đàm thọai
_Gợi mở
48
Luyện Tập
_Rèn luyện kó năng tính
giá trò trung bìng cộng
của dấu hiệu
_Cho HS áp dụng thực tế
với xã hội qua các bài
tập ví dụ
_Biết giải bài tập
_Rèn luyện kó
năng tính tóan cho
HS
_Giải bài tập
16,17,18/SGK/21
_GV dùng
bảng phụ vẽ
bảng
24,25,26 để
HS giải bài
tập
_Đàm thọai
_Gợi mở
_Vấn đáp

Generate time = 0.26879906654358 s. Memory usage = 1.95 MB