BAI 36: TỔNG KẾT CAY CÓ HOA

Bµi 36
Bµi 36
Tæng kÕt vÒ c©y cã hoa
Tæng kÕt vÒ c©y cã hoa
Mục tiêu:
Mục tiêu:


Thông qua bài học học sinh phải đạt được các mục tiêu sau:
Thông qua bài học học sinh phải đạt được các mục tiêu sau:
1. Kiến thức.
1. Kiến thức.

Hệ thống hoá kiến thức về cấu tạo và chức năng chính các cơ quan
Hệ thống hoá kiến thức về cấu tạo và chức năng chính các cơ quan
của cây xanh có hoa.
của cây xanh có hoa.

Tìm được mối quan hệ chặt chẽ giữa các cơ quan và bộ phận của
Tìm được mối quan hệ chặt chẽ giữa các cơ quan và bộ phận của
cây tạo thành cơ thể toàn vẹn
cây tạo thành cơ thể toàn vẹn
2. Kĩ năng.
2. Kĩ năng.

Rèn luyện kĩ năng nhận biết, phân tích, hệ thống hoá.
Rèn luyện kĩ năng nhận biết, phân tích, hệ thống hoá.

Hình thành kĩ năng vận dụng kiến thức giải thích hiện tượng thực
Hình thành kĩ năng vận dụng kiến thức giải thích hiện tượng thực
tế trong trồng trọt
tế trong trồng trọt
3. Thái độ.
3. Thái độ.

Hình thành thái độ yêu và bảo vệ thực vật, bảo vệ môi trường sống
Hình thành thái độ yêu và bảo vệ thực vật, bảo vệ môi trường sống
I. Cây là một thể thống nhất:
I. Cây là một thể thống nhất:
1. Sự thống nhất giữa cấu tạo và chức năng của mỗi cơ quan ở cây có hoa.
1. Sự thống nhất giữa cấu tạo và chức năng của mỗi cơ quan ở cây có hoa.
Quan sát hình bên và đọc các nội dung dưới đây về cấu trúc và các chức năng
Quan sát hình bên và đọc các nội dung dưới đây về cấu trúc và các chức năng


chính của cây có hoa và điền vào sơ đồ hình bên.
chính của cây có hoa và điền vào sơ đồ hình bên.
Đặc điểm chính về cấu tạo
Đặc điểm chính về cấu tạo
Chức năng của mỗi cơ quan
Chức năng của mỗi cơ quan
Trả lời
Trả lời
1. Có các tế bào biểu bì kéo
1. Có các tế bào biểu bì kéo
dài thành lông hút
dài thành lông hút
a. Bảo vệ và góp phần phát tán
a. Bảo vệ và góp phần phát tán
hạt
hạt
I. 1, g
I. 1, g
2. Gồm nhiều bó mạch gỗ
2. Gồm nhiều bó mạch gỗ
và mạch rây
và mạch rây
e. Nảy mầm thành cây con, duy
e. Nảy mầm thành cây con, duy
trì và phát triển nòi giống.
trì và phát triển nòi giống.
II
II
3. Gồm vỏ quả và hạt
3. Gồm vỏ quả và hạt
c. Thực hiện thụ phấn, thụ tinh,
c. Thực hiện thụ phấn, thụ tinh,
kết hạt và tạo quả.
kết hạt và tạo quả.
III..
III..
4. Mang hạt phấn chứa các
4. Mang hạt phấn chứa các
tế bào sinh dục đực và noãn
tế bào sinh dục đực và noãn
chứa tế bào sinh dục cái.
chứa tế bào sinh dục cái.
b. Thu nhận ánh sáng để chế tạo
b. Thu nhận ánh sáng để chế tạo
chất hữu cơ cho cây. Trao đổi
chất hữu cơ cho cây. Trao đổi
khí với môi trường bên ngoài.
khí với môi trường bên ngoài.
IV..
IV..
5. Những tế bào vách mỏng
5. Những tế bào vách mỏng
chứa nhiều lục lạp, trên lớp
chứa nhiều lục lạp, trên lớp
tế bào biểu bì có những lỗ
tế bào biểu bì có những lỗ
khí đóng mở được
khí đóng mở được
d. Vận chuyển nước và muối
d. Vận chuyển nước và muối
khoáng từ rễ lên lá và chất hữu
khoáng từ rễ lên lá và chất hữu
cơ từ lá đến tất cả các bộ phận
cơ từ lá đến tất cả các bộ phận
khác của cây
khác của cây
V
V
6. Gồm vỏ, phôi và chất
6. Gồm vỏ, phôi và chất
dinh dưỡng dự trữ
dinh dưỡng dự trữ
g. Hấp thụ nước và các muối
g. Hấp thụ nước và các muối
khoáng cho cây
khoáng cho cây
VI..
VI..
Từ sơ đồ đã hoàn thiện hãy trả lời các câu hỏi sau:
Từ sơ đồ đã hoàn thiện hãy trả lời các câu hỏi sau:
- Các cơ quan sinh dưỡng có cấu tạo như thế nào? Có chức
- Các cơ quan sinh dưỡng có cấu tạo như thế nào? Có chức
năng gì?
năng gì?
- Các cơ quan sinh sản có cấu tạo như thế nào? Có chức năng
- Các cơ quan sinh sản có cấu tạo như thế nào? Có chức năng
gì?
gì?
- Nhận xét về mối quan hệ giữa cấu tạo và chức năng của các
- Nhận xét về mối quan hệ giữa cấu tạo và chức năng của các
cơ quan.
cơ quan.
Tóm lại
Tóm lại
Cây có hoa có nhiều cơ quan, mỗi cơ quan
Cây có hoa có nhiều cơ quan, mỗi cơ quan
đều có cấu tạo phù hợ với chức năng riêng
đều có cấu tạo phù hợ với chức năng riêng


của chúng.
của chúng.
2. Sự thống nhất trong cấu tạo và chức năng giữa
2. Sự thống nhất trong cấu tạo và chức năng giữa
các cơ quan
các cơ quan
Đọc thông ở mục 2 trang 117 và trả lời các câu hỏi sau
Đọc thông ở mục 2 trang 117 và trả lời các câu hỏi sau
đây:
đây:

Những cơ quan nào của cây có mối quan hệ chặt chẽ
Những cơ quan nào của cây có mối quan hệ chặt chẽ
với nhau về mặt chức năng?
với nhau về mặt chức năng?

Lấy ví dụ chứng minh: Khi hoạt động của một cơ
Lấy ví dụ chứng minh: Khi hoạt động của một cơ
quan được tăng cường hay giảm đi sẽ ảnh hưởng xấu
quan được tăng cường hay giảm đi sẽ ảnh hưởng xấu
đến hoạt động của cơ quan khác.
đến hoạt động của cơ quan khác.

Generate time = 0.082915067672729 s. Memory usage = 1.93 MB