Tao cau truc Bang

kthaytuan@yahoo.com - Chuyen PNH C
a Mau
1/6
CẤU TRÚC BẢNG
CẤU TRÚC BẢNG
Tiết 11, 12: Bài tập thực hành

Thực hiện được các thao tác cơ bản: Khởi động, tạo
CSDL mới, kết thúc access.

Các kỹ năng cơ bản về tạo cấu trúc Bảng, chỉ đònh
khóa chính.

Biết chỉnh, sửa cấu trúc Bảng.

kthaytuan@yahoo.com - Chuyen PNH C
a Mau
2/6
CẤU TRÚC BẢNG
CẤU TRÚC BẢNG
Bài tập thực hành
Kiểm tra kiến thức:

Câu hỏi 1
RESET
ĐÁP ÁN
Câu hỏi 5
kthaytuan@yahoo.com - Chuyen PNH C
a Mau
3/6
Bài 1:


-Khởi động Access, tạo CSDL có thên là Quanly_Hs.

-Tạo Bảng HOC_SINH có cấu trúc như sau:
Tên trường Kiểu dữ liệu Mô tả(khg cần thiết kế)
Maso AutoNumber Mã học sinh
HoDem Text
Ten Text
GioiTinh Text
DoanVien Yes/No
NgSinh Date/Time
DiaChi Text
To Number Tổ
Toan Number Điểm môn Toán
Van Number Điểm môn Văn
kthaytuan@yahoo.com - Chuyen PNH C
a Mau
4/6

Chú ý: Để hiển thò dạng #.# (trường TOAN, VAN) ta
phải chọn:

+ Data Type: Number

+ field propeties như sau:

Field Size Decima
Scale 1
Decima Place 1
Input Mask 9.9
kthaytuan@yahoo.com - Chuyen PNH C
a Mau
5/6

Bài 2:


-Chỉ đònh khóa chính: Trường Maso.

Bài 3:

-Chuyển Trường DoanVien xuống giữa NgSinh và
DiaChi.

-Thêm các trường LY; HOA; TIN

-Di chuyển các trường để có thứ tự là TOAN; LY; HOA;
VAN; TIN.

Lưu Bảng và thoát khỏi Access.
Theo dõi GV làm mẫu và tiến hành thực hành trên máy

Generate time = 0.081281900405884 s. Memory usage = 1.93 MB