bài 33 hóa 9

Bài 33
Bài 33
Thực hành: Tính chất hoá học
Thực hành: Tính chất hoá học
của phi kim và hợp chất của
của phi kim và hợp chất của
chúng
chúng
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Nguyễn Thị Hồng Nhung

I. Mục tiêu
I. Mục tiêu

-Kiến thức: Khắc sâu kiến thức về phi kim,
-Kiến thức: Khắc sâu kiến thức về phi kim,
tính chất đặc trưng của muối cacbonat, muối
tính chất đặc trưng của muối cacbonat, muối
clo rua
clo rua

Kĩ năng: Rèn kỹ năng thực hành
Kĩ năng: Rèn kỹ năng thực hành

Thái độ:
Thái độ:
+Rèn ý thức nghiêm túc, cẩn thận trong học tập
+Rèn ý thức nghiêm túc, cẩn thận trong học tập
+Ý thức làm việc theo nhóm
+Ý thức làm việc theo nhóm

II. Chuẩn bị
II. Chuẩn bị

Giáo viên:
Giáo viên:
+Dụng cụ:
+Dụng cụ:
-Ống nghiệm chịu nhiệt có nút cao su gắn ống dẫn khí
-Ống nghiệm chịu nhiệt có nút cao su gắn ống dẫn khí
-Đèn cồn, giá sắt, cốc thuỷ tinh
-Đèn cồn, giá sắt, cốc thuỷ tinh
+Hoá chất:
+Hoá chất:
-Bột cacbon, bột đồng (II) oxit
-Bột cacbon, bột đồng (II) oxit
-Dung dịch Ca(OH)
-Dung dịch Ca(OH)
2
2
, HCl
, HCl
-Muối NaHCO
-Muối NaHCO
3
3
, NaCl, Na
, NaCl, Na
2
2
CO
CO
3
3
và CaCO
và CaCO
3
3

Học sinh: Ôn lại kiến thức các bài đã học trong
Học sinh: Ôn lại kiến thức các bài đã học trong
chương
chương

Các hoạt động dạy và học
Các hoạt động dạy và học

I. Nh
I. Nh
ững
ững
kiến thức có liên quan
kiến thức có liên quan

Tính chất hoá học của cacbon: Tác dụng:
Tính chất hoá học của cacbon: Tác dụng:
+ oxi
+ oxi
+ oxit kim loại =>
+ oxit kim loại =>
tính khử
tính khử

Tính chất hoá học CO
Tính chất hoá học CO
2
2
+ H
+ H
2
2
O
O
+ Dung dịch bazơ
+ Dung dịch bazơ
+ Oxit bazơ
+ Oxit bazơ

Tính chất hoá học của muối cacbonat: Tác dụng
Tính chất hoá học của muối cacbonat: Tác dụng
+ Với axit
+ Với axit


CO
CO
2
2


+ Với bazơ
+ Với bazơ
+ Với dung dịch muối
+ Với dung dịch muối

Generate time = 0.042534112930298 s. Memory usage = 1.93 MB