Ai đã đặt tên cho dòng sông - Hoàng Phủ Ngọc Tường


TỔ VĂN - TRƯỜNG THPT VÕ TRƯỜNG TOẢN

HẾT !
HẾT !
CHÚC CÁC EM LUÔN
CHÚC CÁC EM LUÔN
ĐẠT KẾT QUẢ CAO
ĐẠT KẾT QUẢ CAO
TRONG HỌC TẬP !
TRONG HỌC TẬP !

TỔ VĂN - TRƯỜNG THPT VÕ TRƯỜNG TOẢN
(TRÍCH )
- Hoàng Phủ Ngọc Tường-

TỔ VĂN - TRƯỜNG THPT VÕ TRƯỜNG TOẢN
I/ TÌM HIEÅU CHUNG :
1. Taùc giaû :

TỔ VĂN - TRƯỜNG THPT VÕ TRƯỜNG TOẢN
2. Tác phẩm
I/ TÌM HIEÅU CHUNG :
1. Taùc giaû :
a. Thể loại : tùy bút
b. Đề tài : Sông Hương và xứ Huế
c. Vị trí đoạn trích : thuộc phần đầu tác
phẩm.

TỔ VĂN - TRƯỜNG THPT VÕ TRƯỜNG TOẢN
I/ TÌM HIEÅU CHUNG :
1. Taùc giaû
2. Tác phẩm :
e. Đại ý : văn bản miêu tả vẻ đẹp sông
Hương từ nhiều gốc độ : thiên nhiên, văn
hóa nghệ thuật, lịch sử.
d. Nhan đề tác phẩm : giàu chất thơ

TỔ VĂN - TRƯỜNG THPT VÕ TRƯỜNG TOẢN
II. ÑOÏC – HIEÅU VAÊN BAÛN :

Generate time = 0.049295902252197 s. Memory usage = 1.93 MB