Bài 24: Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI - XVIII


KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1: Phong trào nông dân Tây Sơn bùng nổ vào năm:
a. 1770
b. 1771
c. 1780
d. 1781

Câu 2: Nguyễn Huệ đánh tan 5 vạn quân Xiêm tại trận:
a. Ngọc Hồi - Đống Đa
b. Chi Lăng - Xương Giang
c. Rạch Gầm - Xoài Mút
d. Bạch Đằng
KIỂM TRA BÀI CŨ

Câu 3: Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế vào năm:
a. 1778
b. 1788
c. 1792
d. 1802
KIỂM TRA BÀI CŨ
TÌNH HÌNH VĂN HOÁ Ở
CÁC THẾ KỶ XVI-XVIII
Bài 24
I - Về tư tưởng tôn giáo
1. Tư tưởng
-
Nho giáo suy thoái, trật tự phong kiến bị đảo lộn.
2. Tôn giáo
- Phật giáo, Đạo giáo có điều kiện khôi phục.

TÌNH HÌNH VĂN HOÁ Ở
CÁC THẾ KỶ XVI-XVIII
Bài 24
Toàn cảnh chùa Thiên Mụ (Huế)
Chùa Keo (Thái Bình)

TÌNH HÌNH VĂN HOÁ Ở
CÁC THẾ KỶ XVI-XVIII
Bài 24
-
Đạo Thiên Chúa được truyền bá
vào nước ta từ XVI-XVIII .
3. Tín ngưỡng truyền
thống được phát huy.
Alexandrede Rhodes
-
Chữ Quốc ngữ
được sáng tạo.

Generate time = 0.1859130859375 s. Memory usage = 1.93 MB