Đề kiểm tra 1 tiết các chương toán 6 hay

Tuần Tháng năm Lần 1 chung
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ HỌC 6
Thời gian 45 phút (không kể thời gian phát đề )
A – TRẮC
NGHIỆM : (4 đ )
Khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời đúng hoặc đúng nhất (câu 1 đến câu 5)
1/ Cho tập hợp M = {0}
A/ M không phải là tập hợp C/ M là tập hợp có một phần tử là 0
B/ M là tập hợp rỗng D/ M là tập hợp không có phần tử nào.
2/ Số phần tử của tập hợp Q = { 1975 ; 1976 ; ……; 2006 }
A/ 41 phần tử C/ 31 phần tử
B/ 42 phần tử D/ 32 phần tử
3/ Cách tính đúng là :
A/ 4
3
. 4
4
= 4
12
C/ 4
3
. 4
4
= 4
7
B/ 4
3
. 4
4
= 16
12
D/ 4
3
. 4
4
= 8
7
4/ Cho số 25 . Cách viết nào sau đây đúng ?
A/ 25 = XXIIIII C/ 25 = IIV
B/ 25 = XXV D/ 25 = VVVVV
5/ Điền vào chỗ trống để ba số ở mỗi dòng là ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần
A/ ………………………………..; 200 ; ……………………………
B/ ………………………………..; a – 1 ; ……………………… Với a

N và a

2
6/ Lấy các chữ chỉ các tập hợp từ cột A , viết vào vị trí tương ứng phù hợp ở cột B , nếu có :
Cột A Cột B
A = {2 ; 4 ; 6}
B = {n

N n. 0 = 1}
C = { n

N 5≤ n < 10}
D = {0}
E = { n

N
*
n + 6 = 3}
1/ Tập hợp có vô số phần tử :
………………………………………………………………………………
…………………
………………………………………………………………………………
……………….
2/ Tập hợp rỗng :
………………………………………………………………………………
…………………
………………………………………………………………………………
………………
B – TỰ LUẬN : (6đ)
Điểm Lời phê của giáo viên
Câu 1 : Thực hiện phép tính ( 2 đ)
A/ 3. 5
2
– 16 : 2
2

…………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………
B/ 82 – 3
100
: 3
96
…………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………
Câu 2 : Tính hợp lí ( 2 đ)
A/ 2
3
. 987 – 2
3
. 984
…………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………
B/ 17 . 85 + 15 . 17 – 700
…………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………
Câu 3 : Tìm số tự nhiên x , biết : ( 2 đ)

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT lần 1 chung
Môn :Toán 6
Năm học : 2007 - 2008
Thời gian 45 phút (không kể thời gian phát đề )

A – TRẮC NGHIỆM : (4 đ )
Khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời đúng nhất :
1/ Cho tập hợp A = {1 ; 2 ; 3 } tập hợp con của tập hợp A là :
A/ B = {1 ; 3 ; 5 } C/ K = 2 ; 3 }
B/ M = {2 ; 4 ; 6 } D/ I = { 2 ; 5 }
2/ Cho E = {a ; b ; c}. Cách viết nào sau đây sai ?
A/ b∈ E C/ {b ; a} ⊂ E
B/ {a} ∈ E D/ {b ; c} ⊂ E
3/ Viết số 216 thành lập phương của một số tự nhiên :
A/ 6
3
B/ 3
6
C/ 72
3
D/ 3
72
4/ Viết kết quả phép tính 17
20
: 17
5
dưới dạng một lũy thừa :
A/ 1
4
B/ 17
25
C/ 17
4
D/ 17
15
5/ Số sau không là số chính phương :
A/ 1
3
+ 2
3
C/ 5
2
+ 12
2
B/ 6
2
> 8
2
D/ 2
2
+ 3
2
6/ Số x mà 2
x
. 2
2
= 2
8
là :
A/ 1 B/ 4 C/ 6 D/ 2
6
7/ Cho B = {x

N  25 ≤ x ≤ 26}. Hãy chọn câu đúng ?
A/ B = ∅ C/ B = {26}
B/ B = {25} D/ B = { 25 ; 26}
8/ Trong các dòng sau đây , dòng nào là ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần :
A/ a ; a – 1 ; a + 1 trong đó a

N * B/ c ; c ; c trong đó c

N
C/ b – 1 ; b ; b + 1 trong đó b

N * D/ x + 1 ; x ; x – 1 trong đó x

N *
B/ Bài Tập : ( 6đ)
Câu 1 : Tính nhanh : (1 đ)
2
4
. 28 – 2
4
. 20
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Điểm Lời phê của giáo viên
…………………………….
…………………………………………………
………………………………………
………………………………………………..
……………………………………………………………
……………………………………………………
Câu 2 : Tìm số tự nhiên x , biết : ( 2 đ)
a/ (x : 2
4
) + 16 = 26
…………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………
b/ 215 – 5 .( x + 2 ) = 100

…………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………
Câu 3 : Thực hiện phép tính : ( 2 đ)
a/ 5 . 4
2
- 18 : 3
2

…………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………
b) 6
5
: 6
2
+ 4
2
. 4
3
– 1204
…………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………
c/ 2
4
. 5 – [131 – ( 13 – 4 )
2
]
…………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………

KIỂM TRA 15 PHÚT Ngày
Kiểm Tra 15 phút
Môn : Toán

A – TRẮC NGHIỆM : (4 đ)
Câu 1 : Khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời đúng nhất :
1/ Số phần tử của tập hợp B ={ 1 ; 3 ; 5 ……; 2007 }
A/ 2006 phần tử B/ 1002 phần tử C/ 1003 phần tử D/ 1004 phần tử
2/ Số x mà 2
x
. 2
2
= 2
8
là :
A/ 1 B/ 4 C/ 6 D/ 2
6
3/ Viết số 216 thành lập phương của một số tự nhiên :
A/ 6
3
B/ 3
6
C/ 72
3
D/ 3
72
4/ Viết kết quả phép tính 17
20
: 17
5
dưới dạng một lũy thừa :
A/ 1
4
B/ 17
25
C/ 17
4
D/ 17
15
Câu 2 : Điền kí hiệu

hoặc

thích hợp vào ô vuông :
Cho A ={ 12 ; 13 ; a ; b ; c }
a) 13  A b) a  A c) b  A d) d  A
Câu 3 : Điền dấu < , =, > vào ô vuông để được câu trả lời đúng :
a/ 2
0
 1
2007
b/ XXIX  XXX c/ 3
5
 5
3
d/ (10 + 5)
2
 225
B – TỰ LUẬN : (7đ)
Câu 1 : Thực hiện phép tính (2 đ)
{ 4500 : [ 318 – (47 – 29 )]} :5 – 3
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

Câu 2 : Tính hợp lí ( 2 đ)
63 . 49 + 49 . 37 – 5
3
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………
Câu 3: Tìm số tự nhiên x , biết : ( 3 đ)
a/ 105 – 5 . (x + 2 ) = 40
…………………………………………………
………………………………………………
………………………………
b/ (2x – 3 ) . 5
2
= 5
4
…………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………
Điểm Lời phê của giáo viên
Lớp :……………………………………
Họ và tên :
………………………………………………
………
…………………………………………………………
………………………………………
……………………………………………………
Tuần 13 Tháng 12 năm Lần 2 chung
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ HỌC 6
Thời gian 45 phút (không kể thời gian phát đề )


A – TRẮC NGHIỆM : (4 đ )

1)Khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời đúng :
Câu1 :Trong các kết quả sau kết quả nào là số nguyên tố :
A/ 2
5
+ 1 B/ 3
2
– 2
0
C/ 2
3
– 1 D/ 5
2
. 2
5
Câu 2 : 1) Cách viết đúng nhất khi phân tích số 120 ra thừa số nguyên tố :
A/ 2
3
.3
2
.5 B/ 2
3
.3.5 C/ 2.3.4.5 D/ 4 .5 .6
2) Đánh dấu “x” vào ô thích hợp :
Câu Đúng Sai
Câu 1 : Mọi số nguyên tố đều là số lẻ
Câu 2 : Hai số hạng của một tổng không chia hết cho 2 thì tổng ấy
không chia hết cho 2
Câu 3 :Các số có chữ số tận cùng bằng 0 chia hết cho cả 2 và 5
Câu 4 : Có 3 số lẻ liên tiếp đều là số nguyên tố
3) Điền kí hiệuvào  cho đúng :
A/ 4  ƯC ( 12; 28 ) C/ 2  ƯC ( 2; 6; 8 )
B/ 80  BC ( 20; 40 ) D/ 12  ƯC ( 4; 6; 8 )
4) Điền số thích hợp vào chỗ trống :
Điểm Lời phê của giáo viên
B – TỰ LUẬN : (6đ)
Câu 1 : Thực hiện phép tính ( 1 đ)
[5
2
. 2006
0
+ 68 : 17 – ( 150 – 5
3
] . 24
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Câu 2 : Tìm số tự nhiên x , biết : ( 2 đ)
a/ ( 3x – 6 ). 3 = 3
4
…………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………
b/ (3x – 2
4
).7
4
= 2. 7
4
…………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………
a 5 48
b 7 12
ƯCLN ( a ; b)
BCNN ( a ; b)
Câu 3 : (3đ)
Số học sinh khối 6 của trường trong khoảng 200 đến 400 . Khi xếp hàng 12 , hàng 15, hàng 18 đều vừa đủ .
Tính số học sinh đó ?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
A
DCB
a
b d c

Tuần 14 Tháng 12 năm Lần 3 chung
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC 6
Thời gian 45 phút (không kể thời gian phát đề )

A – TRẮC NGHIỆM : (4 đ )
1/ Đánh dấu “x” vào ô thích hợp (1,5 đ)
CÂU ĐÚNG SAI
a/ Một tia gốc A còn được gọi là một nửa mặt phẳng đường thẳng gốc A
b/ Nếu AB + AC = BC thì điểm B nằm giữa hai điểm A và C
c/ Điểm I gọi là trung điểm của đoạn thẳng AB nếu IA = IB
2/ Xem hình vẽ , điền các câu sau đây : (2,5đ)
a/ Cắt nhau b/ Nằm giữa
c/ Giao nhau d/ Thẳng hàng
e/ Đối nhau
vào chỗ trống (………) cho đủ nghĩa
1) Điểm C ……………………………hai điểm B và D
2) Hai tia CB và CD là hai tia
……………………………………
3) Ba điểm B , C, D
…………………………………………………………
4) B là ……………………………của hai đường thẳng a và b
5) Hai đường thẳng a và d ………………………………tại C
B – TỰ LUẬN: (6 đ )
Câu 1: (1 đ )
Vẽ lần lượt đoạn thẳng AB , tia AB , đường thẳng AB trên cùng một hình.
Bài làm
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Điểm Lời phê của giáo viên
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
A
B
C
E
F
a
Câu 2: (2 đ )
Cho bài tập như hình vẽ
Em hãy viết đầu đề của bài tập đó :

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Câu 3 : ( 3 đ)
Cho đoạn thẳng EF dài 5 cm . Trên tia EF lấy điểm I sao cho EI = 2,5 cm
a/ Điểm I có nằm giữa hai điểm E và F không ? Vì sao ?
b/ So sánh EI và IF
c/ I có là trung điểm của EF không ?
Bài làm
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Tuần 22 Tháng 2 năm Lần 4 Riêng
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ HỌC 6
Thời gian 45 phút (không kể thời gian phát đề )

Generate time = 0.077218055725098 s. Memory usage = 1.95 MB