To trinh xin tach chi bo
TỜ TRÌNH
V/V ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP CHI BỘ TRƯỜNG THCS ĐẠ M’RÔNG
Kính gửi: Chi bộ trường TH Đạ M’rông
- Căn cứ vào Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam .
- Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ chi bộ năm 2008 của chi bộ trường TH Đạ
M’rông.
- Căn cứ vào nghò quyết chi bộ trường Tiểu học Đạ M’rông ngày 27/2/2008.

Nay trường THCS Đạ M’rông lập tờ trình đề nghò chi bộ xem xét tách và thành
lập chi bộ với những nội dung sau:
Thuận lợi :
- Có đội ngũ cán bộ Đảng viên, giáo viên, công nhân viên trẻ, năng động nhiệt
tình trong công tác lao động sư phạm và thực hiện nhiệm vụ giáo dục.
- Đội ngũ có trình độ đồng đều, nhận thức đúng đắn về quan điểm đường lối của
Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
- Cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng nhiệm vụ công tác
Khó khăn :
- Số lượng Đảng viên ít, tuổi Đảng của các Đảng viên còn ít, kinh nghiệm còn non
kém.
- Tỷ lệ cán bộ giáo viên trong biên chế thấp, đa số còn độc thân, cho nên dễ biến
động về đội ngũ.
1. Đội ngũ Đảng viên :
- Hiện tại có tổng số 04 Đảng viên, 03 Đảng viên chính thức, 01 Đảng viên dự bò
đang làm hồ sơ chuyển Đảng chính thức.
- Có 02 đối tượng dự nguồn đã học nhận thức về Đảng, trong đó 01 đối tượng đang
làm hồ sơ, chi bộ đã phân công theo dõi giúp đỡ.
2. Đội ngũ CB GV – CNV:
- CBQL : 02 đ/c.
- Giáo viên : 20 đ/c.
- CNV : 05 đ/c.
3. Tình hình học sinh :
Năm học 2007 – 2008 có 333 HS/12 lớp. Trong đó :
- Khối 6 : 137 HS/05 lớp.
- Khối 7 : 77 HS/ 03 lớp.
- Khối 8 : 56 HS/ 02 lớp.
ĐẢNG UỶ XÃ ĐẠ M’RÔNG
CHI BỘ TRƯỜNG TH ĐẠ M’RÔNG
*
Số - TTr/ CB
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Đạ m’rông,ngày 29 tháng 2 năm 2008
- Khối 9 : 63 HS/ 02 lớp.
4. Tính hình cơ sở vật chất :
- Phòng học : 08 phòng.
- Phòng làm việc : 06 phòng.
- Bàn ghế 02 chỗ ngồi : 160 bộ.
5. Dự kiến nhân sự :
- Đồng chí HÀ CÔNG TRINH – Đảng viên – Phó Hiệu trưởng nhà trường làm Bí
thư.

Trên đây là tờ trình đề nghò thành lập chi bộ THCS Đạ M’rông. Kính mong chi bộ
xem xét .
Nơi nhận :
- Chi bộ (xem xét)
TM. CHI ỦY CHI BỘ
Phó Bí thư
PHAN VĂN DIỄN

Generate time = 0.1308708190918 s. Memory usage = 1.93 MB