Bài 7:Tích cực tham gia các hoạt động chính trị-xã hội.


Bài giảng
GDCD 8
Giáo viên : Phan Anh Kiệt

*Kiểm tra bài cũ :
1/Trả lời câu hỏi :
-Tình bạn trong sáng , lành mạnh có những đặc điểm gì ?
2/ Em sẽ làm gì nếu thấy bạn mình :
+Phù hợp với nhau về quan niệm sống .
+Bình đẳng và tôn trọng nhau .
+Chân thành, tin cậy, có trách nhiệm đối với nhau .
+Thông cảm, đồng cảm với nhau .
- Bị người khác rủ rê, lôi kéo sử dụng các chất gây nghiện ?
-Em sẽ :
+Ngăn cản .
+Giải thích tác hại của các chất gây nghiện .
+Báo cho thầy, cô, ba mẹ của bạn ấy, công an …

Tiết 7
Tích cực
tham gia các hoạt động
chính trị - xã hội
Bài 7

I/Đặt vấn đề :
-Đọc phần đặt vấn đề (trang 18 SGK)
II/Trả lời câu hỏi gợi ý :
a)Các em đồng tình với quan niệm nào ? Vì sao ?
-Câu hỏi này sẽ đươc thảo luận theo nhóm .
-Mỗi nhóm gồm 2 bàn .
-Thời gian thảo luận : 3 phút .
Trình bày phần thảo luận của nhóm mình .
*Đồng tình với quan niệm 2.
+Đất nước. +Quê hương . +Xóm làng.
*Bởi vì : ngoài học tập ra, học sinh cần phải quan tâm đến :
+Mọi người. +Xã hội. +Tình hình thế giới….

b)Hãy kể những hoạt động chính trị-xã hội mà em
biết ?
-Vì sao gọi những hoạt động đó là hoạt động chính trị-xã
hội ?
-Bởi vì : Đây là những hoạt động :
+Có liên quan đến việc xây dựng và bảo vệ Nhà nước,
chế độ chính trị, trật tự an ninh xã hội .
+Của các tổ chức chính trị, đoàn thể quần chúng .
+Nhân đạo, bảo vệ môi trường sống của con người .

*Cổ động bầu cử
*Một số ảnh hoạt động CT-XH

*Trồng cây xanh

*Viếng nghĩa trang liệt sĩ
Phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”

*Ủng hộ trẻ em tàn tật
Phong trào từ thiện

*Giúp bạn đến trường

*Chăm sóc người già neo đơn.
*Phụng dưỡng mẹ VNAH.

*Phòng chống cúm gia cầm H5N1

Generate time = 0.38249802589417 s. Memory usage = 1.93 MB