Cầu dao đảo


GIAÏO VIÃN
THIÃÚT KÃÚ :
TÄN THÁÚT
NGÆU
TRUNG TÁM KYÎ THUÁÛT
TH-HN
THAÌNH
NÄÜI

TẬP TRUNG
THEO
DÕI BÀI HỌC
QUY ƯỚC HỌC TẬP
TỰ MÌNH

XÂY DỰNG BÀI HỌC
NGHE
NHÌN
GHI CHÉP

PHÁT BIỂU SUY NGHĨ ,
NHẬN XÉT
ĐÓNG GÓP Ý KIẾN
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

KIỂM TRA BÀI CŨ
Máy biến áp là thiết bị điện từ tĩnh,
dùng để biến đổi ................... của
dòng điện xoay chiều, mà vẫn giữ
nguyên tần số.
B - điện áp
A - dòng điện
C - công suất
điện áp

LẮP ĐẶT, SỬ DỤNG
MÁY BIẾN ÁP
TRONG GIA ĐÌNH
( MÁY ỔN ÁP )
THỰC HÀNH


MBA
Cầu dao đảo pha
1 pha
Cầu dao 1 pha
SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ


SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT
MBA
Cầu dao đảo pha
1 pha
Cầu dao 1 pha
CẦU DAO
ĐẢO PHA

1 PHA

ĐÓNG
CẮT
ĐÓNG

CẮT ĐIỆN

ĐÓNG ĐIỆN

ĐÓNG ĐIỆN

HƯỚNG DẪN BAN ĐẦU
THỰC HÀNH
PHẦN I
NỐI DÂY TRÊN MÔ HÌNH
BẢNG ĐIỆN

Generate time = 0.046517133712769 s. Memory usage = 1.92 MB