Bài 22: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất


Câu1: Năng lượng là gì? Năng lượng được
chuyển hóa trong thế giới sống như thế nào?
Câu2: ATP là gì? Tại sao nói ATP là đồng tiền
năng lượng của tế bào?

Em hãy viết sơ đồ biến đổi các chất: tinh bột, prôtêin,lipit
thành những chất đơn giản dưới tác dụng của enzim?


Enzim là gì? Và nó có vai
trò gì trong cơ thể sống

BÀI 22: ENZIM VÀ VAI TRÒ CỦA ENZIM
TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT
Nghiên cứu sgk em nào
hãy cho cô biết: Thế
nào là chuyển hóa vật
chất?


Chuyển hóa vật chất trong tế bào đó là:
- Các phản ứng phân giải các chất sống
thành các chất đơn giản đồng thời giải
phóng năng lượng
-Các phản ứng tổng hợp các chất sống
đồng thời tích lũy năng lượng

I - Enzim và cơ chế tác động của enzim

Enzim là gì?
Enzim có vai trò như thế nào
trong chuyển hóa vật chất?

1. Cấu trúc của enzim
Quan sát
hình sau
Enzim amilaza
Prôtêin
Cơ chất
Trung tâm hoạt động
1
2
3

Enzim có cấu trúc
như thế nào để đảm
bảo vai trò là chất xúc
tác sinh học?


Enzim là chất xúc tác sinh học có bản chất là
protein.

Một số enzim có thêm phân tử cơ chất khác
gọi là coenzim.

Trong phân tử enzim co vùng trung tâm đặc
hiệu liên kết với cơ chất gọi là trung tâm hoạt
động.

Trong tế bào enzim
tồn tại ở những dạng
nào?

Trong tế bào enzim tồn tại ở 2 dạng:

Dạng hòa tan một số chất

Dạng liên kết chặt chẽ với những bào
quan xác định,

2. Cơ chế tác động
2. Cơ chế tác động
Quan sát sơ đồ
Quan sát sơ đồ
:
:
-
-
Xác định tên
Xác định tên
Cơ chất:
Cơ chất:
Enzim:
Enzim:
Sản phẩm:
Sản phẩm:
VD: Sơ đồ mô tả cơ chế tác động của
VD: Sơ đồ mô tả cơ chế tác động của
enzim Saccaraza
enzim Saccaraza
- Nêu cơ chế tác động của enzim Saccaraza ?
- Nêu cơ chế tác động của enzim Saccaraza ?

Generate time = 0.086148977279663 s. Memory usage = 1.93 MB