thau kinh hoi tuKiểm tra bài cũ
Kiểm tra bài cũ
Câu hỏi: So sánh góc tới và góc khúc xạ khi ánh sáng truyền từ
không khí sang các môi trường trong suốt rắn, lỏng khác nhau? Nêu
mối quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ
Trả lời:
- Khi ánh sáng truyền từ không khí sang các môi trường trong suốt rắn,
lỏng khác nhau thì góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới
- Khi góc tới tăng hoặc giảm thì góc khúc xạ cũng tăng hoặc giảm theo


Thấu kính hội tụ
I.Đặc điểm của thấu kính hội tụ
I.Đặc điểm của thấu kính hội tụ
1.Thí nghiệm
1.Thí nghiệm
C1:
C1:
Chùm tia khúc xạ ra khỏi thấu kính có đặc điểm gì mà người ta gọi
Chùm tia khúc xạ ra khỏi thấu kính có đặc điểm gì mà người ta gọi
nó thấu kính hội tụ
nó thấu kính hội tụ
C2:
C2:
Hãy chỉ ra tia tới, tia ló trong thí nghiệm ở hình 42.2
Hãy chỉ ra tia tới, tia ló trong thí nghiệm ở hình 42.2
-
Tia sáng đi tới thấu kính gọi là tia tới
Tia sáng đi tới thấu kính gọi là tia tới
- Tia sáng khúc xạ ra khỏi thấu kính gọi là tia ló
- Tia sáng khúc xạ ra khỏi thấu kính gọi là tia ló
2.Hình dạng của thấu kính hội tụ
2.Hình dạng của thấu kính hội tụ
Hình 42.3
Hình 42.3


a)
a)
b)
b)
c)
c)
Kí hiệu:
Kí hiệu:
II. Trôc chÝnh, quang t©m, tiªu ®iÓm, tiªu cù cña thÊu kÝnh héi tô
II. Trôc chÝnh, quang t©m, tiªu ®iÓm, tiªu cù cña thÊu kÝnh héi tô
ThÊu kÝnh héi tô
C4:
C4:
Quan s¸t h×nh vÏ vµ cho biÕt trong ba tia s¸ng tíi thÊu kÝnh, tia nµo
Quan s¸t h×nh vÏ vµ cho biÕt trong ba tia s¸ng tíi thÊu kÝnh, tia nµo
qua thÊu kÝnh truyÒn th¼ng kh«ng bÞ ®æi h­íng? T×m c¸ch kiÓm tra.
qua thÊu kÝnh truyÒn th¼ng kh«ng bÞ ®æi h­íng? T×m c¸ch kiÓm tra.
KÝ hiÖu:
KÝ hiÖu:


2.Quang t©m
2.Quang t©m
1.Trôc chÝnh
1.Trôc chÝnh
o
o


Thấu kính hội tụ
3.Tiêu điểm
3.Tiêu điểm
C5:
C5:
Quan sát thí nghiệm h42.2 và cho biết điểm hội tụ F của chùm
Quan sát thí nghiệm h42.2 và cho biết điểm hội tụ F của chùm
tia ló nằm trên đường thẳng chứa tia tới nào? Hãy biểu diễn chùm
tia ló nằm trên đường thẳng chứa tia tới nào? Hãy biểu diễn chùm
tia tới và chùm tia ló trong thí nghiệm này trên hình vẽ 42.4
tia tới và chùm tia ló trong thí nghiệm này trên hình vẽ 42.4
o
o
F
F
F
F
o
o


ThÊu kÝnh héi tô
4.Tiªu cù
4.Tiªu cù
o
o
F
F
F’
F’
OF = OF’ = f
OF = OF’ = f

Generate time = 0.029340982437134 s. Memory usage = 1.93 MB