Bài 20: Tỷ khối chất khí

Moõn: Hoaự hoùc
Lụựp 8
1
trửụứng THPT H Huy Tp
Nha Trang-Khỏnh Hũa
GV: Nguyn Thựy Giang
KI
KI
ỂM TRA BÀI CŨ
ỂM TRA BÀI CŨ
1) Em hãy viết các công thức chuyển đổi giữa lượng
chất, khối lượng và thể tích.
2) Áp dụng: Hợp chất A có công thức R
2
O. Biết rằng
0,25 mol hợp chất A có khối lượng là 15,5 gam.
Hãy xác định công thức của A
T
T
Ỉ KHỐI CHẤT KHÍ
Ỉ KHỐI CHẤT KHÍ
Bài 20 _ Tiết 29
Khí
A
Khí
A
Khí
B
Khí
B
Nội dung bài
1. BẰNG CÁCH NÀO CÓ THỂ BIẾT ĐƯỢC KHÍ A NẶNG
HAY NHẸ HƠN KHÍ B?
2. BẰNG CÁCH NÀO CÓ THỂ BIẾT ĐƯỢC KHÍ A NẶNG
HAY NHẸ HƠN KHÔNG KHÍ ?
T
T
Ỉ KHỐI CHẤT KHÍ
Ỉ KHỐI CHẤT KHÍ
Bài 20 _ Tiết 29
d
A/B
: tỉ khối của khí A đối với khí B.
M
A
: Khối lượng mol của khí A
M
B
: Khối lượng mol của khí B.
B
A
BA
M
M
d =
/
Từ công thức (1), rút ra biểu
thức tính M
A,
, M
B
.
(1)
BABA
dMM
/
×=
BA
A
B
d
M
M
/
=
1. Bằng cách nào có thể biết
được khí A nặng hay nhẹ
hơn khí B?
T
T
Ỉ KHỐI CHẤT KHÍ
Ỉ KHỐI CHẤT KHÍ
Bài 20 _ Tiết 29
d
A/B
: tỉ khối của khí A đối với khí B.
M
A
: Khối lượng mol của A.
M
B
: Khối lượng mol của B.
B
A
BA
M
M
d =
/
BABA
dMM
/
×=
BA
A
B
d
M
M
/
=
(1)
=>
Em hãy dùng những từ : nặng
hơn, nhẹ hơn hoặc bằng để
điền vào các chỗ trống sau:
d
A/B
>1: Khí A ………….. khí B
d
A/B
=1: Khí A ………….. khí B
d
A/B
<1: Khí A …………..khí B
nặng hơn
nhẹ hơn
bằng
1. Bằng cách nào có thể biết
được khí A nặng hay nhẹ
hơn khí B?

Generate time = 0.07236385345459 s. Memory usage = 1.93 MB