Tải bản đầy đủ

Soumatome Kanji N2 Tuần 3 Ngày 4 Tiếng Việt

3

4


T TàY U
T TàT à
T T

à
c

à
à

à


àtâm
àluôn


Đ I
TH àĐ Ià
Đ I
TÚC Đ Ià

Cái bao, túi
B à à
à
T à à
à à
tabi à à
à
chung àkimono


T PàTÍCHàì à
DI NàTÍCH
TÍCH
TÍCH

Đ
D
C
C

àgom rác
à
à à
,
à
à
à


NHIÊNàLI Uà
HÀ NHIÊN

NHIÊN
B TàNHIÊNà

N

D à

à

à

à

D à
Không cháy

à

à
à à

à


CHI
TI UàCHI

Cành cây
Cành con


H NGàDI Pà
H NGàDI Pà
DI Pà
L CàDI Pà
NGÔN DI Pà

Lá mùa thu
Lá momiji

L à
N
à
à à


MAI
MAI
MAI L Pà

Chôn (tha)
B chôn vùi
L à
à àchôn


CH àPH Mà
CH à

ì à
ì à

à

à


N IàDUNGà
DUNG KHÍ
M àDUNGà

N à
Đ à
V à

à

à

à


TH CàKHÍ
L CàKHÍ
TH àTHO IàKHÍà
KHÍ

Chén bát
N à
à
C
à
à

à

à


BAO TRANG
TÂNàTRáNGàKHáIàĐI Mà
T à
PH CàTRáNGà
Y TRANG

Đ

à à

à

à
T
T

à

à

à
à
à

à


T
T
T
T

PàÂM
PàD NGàT à
V à
Pha,
T à

à
à

à

à


T PàCHÍ
NH TàCHÍ

T à
N à

à à

à


T àNGUYÊN
T àLI Uà
T àKIM

Tài nguyên
D à
à à
T à à(lu ng hoa)

1.
T

àà

à

à

à

à

à

à à

à

à

à

à

2.
à

à

à à

(

3.
Khi

à

à

à

-xà bông)
à

à

à

à

à

à

à

à

4.
Làm

à

à

à

à

à à

à à

à

à

à


1.
Đ à

à

à

à

à

à

à

à

à àT

àì à

à

à

à

à

2.
Đ

à

à

à

3.
T à

à

à

à

à

à à

à

4.
à

à à

à

à

à

à

à

à

à

à

à à à

à

à

à

à
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×