Tải bản đầy đủ

Bao cao tong ket va phuong huong hoat dong cong doan cơ sở

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC KRÔNG BÔNG
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THCS ÊA TRUL
  

BÁO CÁO TỔNG KẾT VÀ PHƯƠNG HƯỚNG
NHIỆM VỤ CỦA CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ
2017-2022

Tháng 02 năm 2017
Trang 1


BAN CHẤP HÀNH
CĐCS TRƯỜNG THCS ÊA TRUL
ĐẠI HỘI LẦN THỨ IV
DỰ THẢO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do - Hạnh phúc.

PHẦN THỨ I


BÁO CÁO TỔNG KẾT PHONG TRÀO CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC,
LAO ĐỘNG VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NHIỆM KÌ 2017-2022
A-TÌNH HÌNH PHONG TRÀO CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG:
- Đặc điểm tình hình của đơn vị:
Trường THCS Êa Trul đóng trên địa bàn thuộc vùng kinh tế đặc biệt khó khăn,
mật độ dân số phân bố không đều, tỉ lệ người dân tộc thiểu số cao chiếm khoảng
56%, kinh tế chậm phát triển, dân trí thấp, đời sống của người dân còn gặp rất nhiều
khó khăn do đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động, đời sống của CBGV,
CNV trong đơn vị.
Trường THCS Êa Trul đa số là giáo viên trẻ tuổi, được đào tạo chính quy bài
bản, có tinh thần nhiệt huyết, yêu nghề.
Về số lượng: hiện có tổng số cán bộ, giáo viên, công nhân viên là 32, nữ 18,
giáo viên trực tiếp giảng dạy 24; 100% giáo viên của trường đều đạt chuẩn (cao đẳng
SP) trong đó có 18 đồng chí GV trên chuẩn (TĐ đại học), chiếm 75%.
- Tình hình đời sống, tư tưởng của nhà giáo và lao động:
Đời sống vật chất, tinh thần, kinh tế và thu nhập của nhà giáo và người lao
động được cải thiện rõ rệt. Công việc làm cơ bản ổn định, các chế độ, chính sách của
Nhà nước đối với Giáo dục và đào tạo được thực hiện kịp thời, nghiêm túc nên đời
sống của nhà giáo và lao động được đảm bảo ổn định.
Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế của địa phương còn khó khăn, cơ sở vật chất
phục vụ dạy và học vẫn còn thiếu và không đồng bộ, đời sống nhân dân còn nghèo
nên công tác xã hội hóa giáo dục không thuận lợi điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ
đến các hoạt động, đời sống của CB nhà giáo và người lao động trong đơn vị.
Về thu nhập mặc dù có tăng lương nhưng giá cả sinh hoạt tăng nhanh nên ảnh
hưởng không nhỏ đến thu nhập và đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.
+ Những mặt mạnh:
Công đoàn nhà trường được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn
ngành Giáo dục, chi bộ Đảng và được sự quan tâm của BGH nhà trường, chính quyền
địa phương nên đã tạo điều kiện thuận lợi cho Công đoàn trường hoạt động có hiệu
quả.
Đội ngũ giáo viên trẻ, khỏe, được đào tạo chính quy bài bản, có tinh thần nhiệt
huyết, yêu nghề, có tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể, có ý thức trách nhiệm cao.
+ Những mặt yếu, tồn tại:
Bên cạnh những thuận lợi nói trên, Công đoàn trường cũng có một số khó khăn
nhất định như:
Trang - 2 -


Cơ sở vật chất và kinh phí cho hoạt động công đoàn còn thiếu thốn, kinh

nghiệm chỉ đạo hoạt động của cán bộ công đoàn chưa nhiều.
Đời sống của CB nhà giáo, người lao động và học sinh còn gặp nhiều khó khăn
đặc biệt là học sinh dân tộc thiểu số.
Một số học sinh còn lơ là, chưa có ý thức vươn lên trong học tập và rèn luyện
đạo đức, phụ huynh chưa quan tâm phối hợp giáo dục học sinh.
B- HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHIỆM KÌ 20122017:
Chương trình I: Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và chăm lo đời
sống nhà giáo và lao động trong ngành, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn
định, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, phục vụ CNHHĐH đất nước.
- Công đoàn đã tranh thủ ý kiến chỉ đạo của Công đoàn Giáo dục và sự phối
hợp với BGH nhà trường đã tổ chức hiệu quả việc chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích
hợp pháp, chính đáng cho công đoàn viên như chế độ tiền lương, các khoản phụ cấp
theo lương, nâng bậc lương, chuyển xếp ngạch lương…, chi trả kịp thời chế độ tiền
lương, tiền phép hè, tiền thừa giờ, tiền thai sản, tiền ốm đau, chế độ thu hút và các
khoản phụ cấp khác cho nhà giáo và người lao động.
- Đã phối hợp với nhà trường và các tổ chức đoàn thể để có nhiều biện pháp và
hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách
cho CB, GV, CNVCLĐ, đây chính là cách để công đoàn bảo vệ quyền và lợi ích cho
giáo viên, người lao động. Không có hành vi xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm,
thân thể, quyền lợi hợp pháp của nhà giáo và người lao động. Đã thực hiện đầy đủ
chế độ chính sách của nhà giáo theo quy định như phân công đúng chuyên môn, dạy
đúng số tiết theo quy định, được tham gia các loại Bảo hiểm theo quy định.
- Đã xây dựng được quỹ đoàn kết tương trợ tại công đoàn cơ sở để thăm hỏi
động viên kịp thời khi Công đoàn viên ốm đau hoặc gặp hoàn cảnh khó khăn và nằm
viện với số tiền là: 12.640.000 đồng.
- Song song với công tác chuyên môn thì công đoàn đã tổ chức các phong trào
Văn hoá, văn nghệ, TDTT, tổ chức thi tìm hiểu Luật LĐ nữ và giao lưu văn nghệ,
tặng hoa cho CBGV nữ nhân ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), tổ chức hái hoa dân chủ, thi
đối mặt cho CBGV, CNV nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, tổ chức tốt đêm văn
nghệ chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3 hàng năm và một số hoạt động vui chơi
giải trí khác…
- Công đoàn cũng đã tổ chức các hoạt động vui chơi, giao lưu phát quà cho con
CBGV, CNV của nhà trường trong các ngày lễ tết như ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6,
trung thu (15/8 âm lịch hàng năm)...
- Công tác kiểm tra Bảo hộ lao động và An toàn vệ sinh lao động trong cơ quan
được thực hiện nghiêm túc, không để xảy ra tai nạn lao động và ngộ độc thực phẩm.
Chương trình II: Xây dựng nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình
độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, nhằm
Trang - 3 -


thực hiện nhiệm vụ: Đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo
của ngành.
- Trong nhiệm kỳ qua Công đoàn đã phối hợp cùng với nhà trường, các đoàn
thể có nhiều biện pháp và hình thức tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn học
tập các Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, các chính sách của nhà nước,
Thông tư hướng dẫn của chính phủ, Bộ giáo dục và Tổng liên đoàn...
- Tuyên truyền sâu rộng trong CBGV-CNV về việc “Học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với các cuộc vận động lớn của ngành giáo dục
như:
Cuộc vận động “Hai không với 4 nội dung”; “Mỗi thầy cô giáo là tấm
gương đạo đức, tự học, sáng tạo”; “Kỷ cương tình thương, trách nhiệm”
- Đa số công đoàn viên trong Hội đồng nhà trường đều thể hiện được tinh thần
trách nhiệm của mình trong các hoạt động, luôn giữ gìn đoàn kết nội bộ giúp đỡ lẫn
nhau trong mọi công việc.
- Khuyến khích vận động CBGV-CNV tự giác học tập để không ngừng nâng
cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. Trong nhiệm kỳ vừa qua
đã có 12 cán bộ giáo viên, công nhân viên đã tốt nghiệp đại học và 05 đ/c tham gia đi
học các lớp nâng cao trình độ và quản lý GD.
- Đã phối hợp với chuyên môn nhằm đẩy mạnh nâng cao chất lượng giáo dục,
mặt khác nhằm cải tiến phương pháp dạy học theo chương trình đổi mới phù hợp với
khả năng tiếp thu của học sinh thông qua việc viết sáng kiến kinh nghiệm trong
CBGV trong nhiệm kỳ qua đã có 64 đề tài SKKN đã đăng ký và hoàn thành, trong đó
có 01 SKKN đạt giải B, 03 SKKN đạt giải C cấp huyện.
- Phối kết hợp với chuyên môn đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin tổ
chức tham gia thi giáo án điện tử đạt 05 giải nhất trong 5 lần PGD tổ chức.
- Tổ chức, động viên giáo viên tham gia thi giáo viên dạy giỏi các cấp đạt kết
khá cao (01 GV giỏi tỉnh, 04 GV giỏi huyện).
Chương trình III: Vận động tổ chức các nhà giáo và lao động trong ngành
tích cực tham gia các phong trào thi đua và các cuộc vận động mang tính xã hội
rộng lớn, nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành
- Tuyên truyền sâu rộng trong CBGV-CNV về việc “Học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các cuộc vận động, phong trào lớn của ngành:
+ Cuộc vận động: “Hai không với 4 nội dung”;
+ Cuộc vận động: “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng
tạo”;
+ Cuộc vận động: “Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”
+ Phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
- Quán triệt sâu sắc nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường là thực hiện tốt phong
trào thi đua đua “ Hai Tốt” đến từng CBGV - CNV.
- Công đoàn đã tích cực phối hợp với BGH và các tổ khối tập trung chỉ đạo,
gắn thi đua với với việc đánh giá, rút kinh nghiệm thông qua các hoạt động: Thao
giảng, dự giờ, đăng ký dạy tốt - học tốt.
- Thường xuyên duy trì các hoạt động nhằm đẩy mạnh nâng cao chất lượng
giáo dục, mặt khác nhằm cải tiến phương pháp dạy học theo chương trình đổi mới
phù hợp với khả năng tiếp thu của học sinh.
Trang - 4 -


- BCH Công đoàn lên kế hoạch cụ thể để phát động phong trào thi đua “Hai
Tốt”. Hàng tuần, hàng tháng và từng đợt thi đua, có đôn đốc và đánh giá cụ thể.
- BCH Công đoàn thể hiện sự công khai hoá dân chủ đến từng công đoàn viên
trong các cuộc họp hàng tháng và công đoàn viên được đóng góp ý kiến xây dựng
phong trào thi đua.
- Phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” trong nữ CBGV- CNV đã lồng
ghép với phong trào thi đua “Hai tốt” và các cuộc vận động lớn của ngành.
- Số nữ CBGV-CNV trong nhiệm kỳ vừa qua đạt danh hiệu giỏi việc trường
đảm việc nhà 6 đồng chí trong đó 02 đ/c được LĐLĐ tỉnh công nhận 5 năm liền đạt
danh hiệu “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”
- Tổ nữ công duy trì sinh hoạt hàng tháng, hàng quý.
- Trong năm học vừa qua cuộc vận động “Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”
đã được Ban chấp hành Công đoàn triển khai tới toàn bộ CBGV-CNV. Cuộc vận
động được coi là yếu tố quan trọng để khắc phục những hiện tượng tiêu cực dạy
thêm, học thêm, trong thi cử, tuyển sinh và đánh giá xếp loại học sinh.
- Thực hiện Nghị định 71/ TTG-CP của Chính Phủ và Ngị định 44/ BGD-ĐT
của Bộ giáo dục đào tạo về việc thực hiện quy chế dân chủ trong các trường học. Ban
chấp hành Công đoàn đã phối hợp cùng với nhà trường, chuyên môn xây dựng kế
hoạch năm học đề ra phương hướng hoạt động trong từng năm học để thực hiện tốt
nội quy trường lớp và các chỉ tiêu thi đua
- Cuộc vận động “dân chủ hóa trường học” đã nâng cao được vai trò làm chủ, ý
thức trách nhiệm của CBGV-CNV trong hoạt động dạy và học.
- Ban chấp hành Công đoàn cùng với nhà trường xây dựng được một tập thể
văn hóa và được UBND huyện công nhận đơn vị văn hoá năm 2009; 2010; 2011.
- Trong nhiệm kỳ qua không có ai sinh con thứ 3.
- Đã hưởng ứng tốt các đợt vận động do Công đoàn Ngành, chính quyền địa
phương, tham gia tốt các cuộc vận động: xây dựng quỹ vì người nghèo, ủng hộ nạn
nhân chất độc màu da cam, ủng trẻ em tàn tật…
- Đã hưởng ứng tốt các hoạt động từ thiện do các cấp các ngành đề ra như :
“Ngày vì người nghèo”; ủng hộ mua quà tết cho CB chiễn sĩ ở Biên giới và hải đảo,
khuyên góp ủng hộ 3.600.000đ cho trẻ em khuyết tật…
Chương trình IV: Đổi mới tổ chức, tăng cường công tác kiểm tra nâng cao
chất lượng đội ngũ cán bộ.
- BCH Công đoàn lên kế hoạch cụ thể để phát động phong trào thi đua hàng
tuần, hàng tháng và từng đợt thi đua, có đôn đốc và đánh giá cụ thể.
- Xây dựng quy chế hoạt động của BCH và UBKT công đoàn nhiệm kỳ 2010 2012 cụ thể rõ ràng, đảm bảo trách nhiệm từng ủy viên. Đẩy mạnh hoạt động của
UBKT, quan tâm đúng mức hoạt động của tổ Nữ công, duy trì sinh hoạt 1 lần/ 1
tháng.
- Tham dự đầy đủ các buổi tập huấn nghiệp vụ công đoàn do công đoàn cấp
trên tổ chức và tự tổ chức.
- Đã tổ chức các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp như thi
đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chi Minh, kế hoạch bồi dưỡng đoàn
viên ưu tú, giới thiệu cho đảng xem xét kết nạp: mỗi năm giới thiệu ít nhất 02 đồng
chí công đoàn viên ưu tú đi học lớp cảm tình đảng.
Trang - 5 -


- Phát huy quy chế dân chủ, phối hợp với BGH tổ chức tốt hội nghị cán bộ
công chức, cùng với nhà trường chuyên môn xây dựng kế hoạch năm học đề ra
phương hướng hoạt động trong từng năm học để thực hiện tốt nội quy trường lớp và
các chỉ tiêu thi đua …
- Đã chỉ đạo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, thực hiện quyền tự tổ chức
kiểm tra của công đoàn theo quy định của pháp luật, đảm bảo kết quả thực hiện nghị
quyết và quyết định của hội nghị cán bộ – công chức cơ quan và công đoàn.
- Phối hợp với CM và các tổ khối tập trung chỉ đạo, gắn thi đua với với việc
đánh giá, rút kinh nghiệm thông qua các hoạt động như: Thao giảng, dự giờ, đăng ký
dạy tốt - học tốt. Duy trì các hoạt động nhằm đẩy mạnh nâng cao chất lượng giáo dục,
mặt khác nhằm cải tiến phương pháp dạy học theo chương trình đổi mới phù hợp với
khả năng tiếp thu của học sinh.
- Đẩy mạnh hoạt động của BCH công đoàn, quan tâm đúng mức hoạt động của
UBKT duy trì sinh hoạt 1 lần/ 1 tháng. Thực hiện nghiêm túc sự phân công phân
nhiệm trong Ban chấp hành, cùng nhau thực hiện tốt mọi kế hoạch đề ra.
- Khi xây dựng kế hoạch phải bám sát với nhiệm vụ của từng năm học và duy
trì được chế độ sinh hoạt định kỳ hàng tháng. Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa
Công đoàn với nhà trường và chính quyền địa phương dựa trên nguyên tắc đảm bảo
lợi ích chính đáng của CBGV – CNV và người lao động. Chú trọng vai trò của Công
đoàn trong lĩnh vực chuyên môn, giảng dạy và công tác phát triển số lượng đoàn viên
mới.
II. KHUYẾT ĐIỂM, TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN:
1. Khuyết điểm, tồn tại:
- Về chức năng chăm lo và bảo vệ quyền, lợi chính đáng của công đoàn viên
mặc dù có nhiều cố gắng, song thực tế đời sống còn gặp nhiều khó khăn, một số chế
độ chính sách thực hiện chưa đầy đủ, kịp thời.
- Việc chỉ đạo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân có đôi lúc chưa kịp thời.
- Công tác nữ công chưa được coi trọng đúng mức, chưa tổ chức được nhiều
hoạt động có tính chất đột phá để động viên chị em.
- Một số đồng chí tham gia các hoạt động chưa nhiệt, hưởng ứng và thực hiện
chưa tốt các đợt thi đua và các cuộc vận động.
2. Nguyên nhân:
- Một số đồng chí chưa phát huy được tinh thần học hỏi, còn có những cá nhân
bảo thủ, chưa nhiệt tình trong công tác.
- Cán bộ công đoàn chưa được đào tạo và huấn luyện bài bản.
- Do công đoàn trường THCS Êa Trul nằm trên địa bàn xã thuộc vùng đặc biệt
khó khăn nên không có nguồn thu nào khác, do đó kinh phí hoạt động thiếu thốn.
III. BÀI HỌC KINH NGHIỆM:
- Tăng cường hơn nữa công tác dân chủ hóa trong mọi hoạt động của cơ quan,
đơn vị, phát huy hơn nữa tiềm năng của tập thể và từng cá nhân trong tập thể của cơ
quan, đơn vị, công khai hóa trong tất cả các hoạt động.
- Việc chỉ đạo, thực hiện cần phải thường xuyên kiểm tra giám sát, phân công
nhiệm vụ cần phải cụ thể, phù hợp với năng lực, khả năng của từng người.
- Tập trung hơn nữa việc chỉ đạo Hội nghị CBCC thực sự có hiệu quả, tránh
hình thức, qua loa, đại khái.
Trang - 6 -


- Nâng cao năng lực, phẩm chất của cán bộ công đoàn bằng cách tiếp tục tham
gia các lớp tập huấn cho cán bộ công đoàn để nâng cao chất lượng các hoạt động của
công đoàn.
PHẤN THỨ HAI
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA CÔNG ĐOÀN
NHIỆM KỲ 2017-2022
A- MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN:
Nhiệm kỳ 2012-2015 là nhiệm kỳ với nhiều sự kiện trọng đại của đất nước như
67 năm CM tháng 8 và Quốc khánh 02/9. Nhiệm kì mà toàn Đảng, toàn dân thi đua
thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, và tuyên
truyền và thực hiện tốt Nghị Quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.
Nhiệm kỳ mà toàn ngành Giáo dục tiếp tục thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ năm
học và hưởng ứng tốt các cuộc vận động và các phong trào lớn của ngành Giáo dục
phát động.
Để phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, BCH Công
đoàn nhiệm kỳ tới quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, cụ thể như sau:
B- NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA CÔNG ĐOÀN TRONG
NHIỆM KỲ 2012-2015:
1/ Nắm vững các văn bản chế độ, chính sách đang thực hiện có liên quan đến
quyền và lợi ích của nhà giáo và lao động để thực hiện tốt nhất chức năm chủ yếu của
tổ chức công đoàn. Tích cực tổ chức và thực hiện tốt các cuộc vận động ủng hộ quyên
góp xã hội, từ thiện để chăm lo tốt hơn đời sống cho nhà giáo và lao động.
2/ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên và lao động thực hiện
tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy,
quy chế của đơn vị, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm các đợt
thi đua, các ngày lễ lớn Xây dựng chương trình hành động cụ thể để thực hiện có hiệu
quả các mục tiêu, chỉ tiêu các Nghị quyết của các cấp công đoàn đề ra.
3/ Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua phối hợp với chuyên
môn, chính quyền đồng cấp để tổ chức tốt các phong trào thi đua. Thực hiện tốt hơn
nữa công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện pháp luật lao động ở cơ sở.
4/ Tiếp tục thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Thực hiện tốt
công tác từ thiện, công tác xã hội. Tích cực thực hiện các cuộc vận động ủng hộ
quyên góp của đơn vị, ngành để chăm lo và tự chăm lo tốt hơn đời sống nhà giáo và
lao động.
NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ:

Chương trình I: Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và chăm lo đời
sống nhà giáo và lao động trong ngành, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn
định, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, phục vụ CNHHĐH đất nước.
- Tuyên truyền sâu rộng để công doàn viên hiểu và thực hiện tốt Bộ luật Lao
động – Luật BHXH và Điều lệ Công đoàn.
Trang - 7 -


- Tham gia quản lý đơn vị một cách thiết thực, phát huy hết sức mạnh tập thể,
nâng cao việc thực hiện dân chủ hoá trong trường học, tổ chức giám sát thực hiện chế
độ, chính sách của nhà giáo để giải quyết những tồn đọng, vướng mắc tại đơn vị. Phối
hợp với BGH nhà trường tổ chức tốt Hội nghị CNVC xây dựng kế hoạch năm học
2012-2015.
- Tham gia cùng với BGH nhà trường từng bước xây dựng và sắp xếp đội ngũ
giáo viên giảng dạy đúng với chuyên môn đào tạo, phù hợp với hoàn cảnh thực tế của
đơn vị.
- Tham mưu với Công đoàn cấp trên và chính quyền địa phương tạo điều kiện
về thủ tục hành chính, chổ ở cho CBGV-CNV có hoàn cảnh khó khăn để họ yên tâm
công tác, đồng thời quan tâm đến cơ sở vật chất cho CBGV-CNV đang ở tập thể như:
Điện, nước, công trình phụ để thuận tiện cho sinh hoạt.
- Tiếp tục phối hợp với trạm y tế xã tiếp quan tâm chăm sóc sức khỏe cho
CBGV, CNV và học sinh của trường.
- Tiếp tục xây dựng quỹ “Đoàn kết tương trợ” để thăm hỏi động viên kịp thời
khi Công đoàn viên gặp hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, hay rủi ro...
- Song song với công tác chăm lo bồi dưỡng đời sống vật chất Công đoàn cũng
chú trọng đến đời sống tinh thần như tiếp tục duy trì các phong trào Văn nghệ,
TDTT, toạ đàm, hái hoa dân chủ nhân các ngày lễ lớn trong năm...
Chương trình II: Xây dựng nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình
độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, nhằm
thực hiện nhiệm vụ: Đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo
của ngành.
- BCH Công đoàn coi trọng công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng
không ngừng nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ công đoàn viên.
- Tuyên truyền vận động CBGV-CNV thực hiện tốt nội quy, quy chế đơn vị.
Quán triệt tốt việc học tập Nghị quyết, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và
pháp luật của nhà nước.
- Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
- Cải tiến đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường khối đoàn kết trong đơn
vị, coi trọng vấn đề giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, ngăn chặn các tệ nạn xã hội
xâm nhập vào trường học cung như trong cộng đồng.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong trường học, không ngừng
xây dựng đội ngũ ngày càng lớn mạnh về số lượng và chất lượng.
- BCH Công đoàn tiếp tục động viên khuyến khích đội ngũ CBGV-CNV tiếp
tục học tập để nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ.
- Nêu cao ý thức tự học, tự rèn, đổi mới phương pháp dạy và học.
*Chỉ tiêu:
+ 100% đoàn viên chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,
pháp luật của nhà nước, chỉ thị nghị quyết của Ngành, Đoàn thể các cấp.
+ Hành vi, ngôn ngữ ứng xử phải mẫu mực, gần gũi và mang tính mô phạm, có
tác dụng giáo dục đối với học sinh.Thực hiện nghiêm túc những quy định về đạo đức
nhà giáo.

Trang - 8 -


Chương trình III: Vận động tổ chức các nhà giáo và lao động trong ngành
tích cực tham gia các phong trào thi đua và các cuộc vận động mang tính xã hội
rộng lớn, nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành
- Quán triệt sâu sắc nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường là thực hiện tốt phong
trào thi đua “ Hai Tốt “ đến từng CBGV - CNV.
- Phối hợp với BGH và các tổ khối tập trung chỉ đạo, gắn thi đua với với việc
đánh giá, rút kinh nghiệm thông qua các hoạt động như: Thao giảng, dự giờ, đăng ký
dạy tốt - học tốt, sinh hoạt chuyên đề...
- Duy trì các hoạt động nhằm đẩy mạnh nâng cao chất lượng giáo dục, mặt
khác nhằm cải tiến phương pháp dạy học theo chương trình đổi mới phù hợp với khả
năng tiếp thu của học sinh.
Chỉ tiêu:
- Thao giảng: Mỗi giáo viên tối thiểu 1 tiết/ 1 học kỳ.
- Hội giảng: 02 Tiết/ 1 năm.
- Đăng ký dạy tốt: 1 tiết/ 1tháng/GV.
- Dự giờ: + Đối với giáo viên công tác dưới 3 năm 5 tiết/ tháng
+ Giáo viên trên 3 năm 3 tiết/ tháng .
- Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,
phong trào “Kỉ cương – Tình thương trách nhiệm”, hưởng ứng và thực hiện tốt các
cuộc vận động của ngành Giáo dục
- Thực hiện tốt nhiệm vụ năm học với chủ đề “Tiếp tục đổi mới quản lý và
nâng cao chất lượng giáo dục”
- Xây dựng phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”. Kết hợp với việc
nuôi con khoẻ, dạy con ngoan. Phấn đấu:
+ Số nữ CBGV-CNV đạt danh hiệu giỏi việc trường đảm việc nhà là: 18 đồng
chí.
+ Tổ nữ công đạt danh hiệu tổ nữ công xuất sắc.
- Phát huy tinh thần làm chủ tập thể. Kiên quyết đẩy lùi các tệ nạn cửa quyền,
hách dịch, làm sai nguyên tắc.
- Ban chấp hành công đoàn phối hợp với nhà trường chuyên môn xây dựng kế
hoạch năm học đề ra phương hướng hoạt động trong từng năm học để thực hiện tốt
nội quy trường lớp và các chỉ tiêu thi đua …
- Nâng cao vai trò làm chủ, ý thức trách nhiệm của CBGV-CNV trong hoạt
động dạy và học.
- Mở rộng dân chủ hoá và xã hội hoá Giáo dục. Tăng cường củng cố, xây dựng
nề nếp kỷ cương trong nhà trường.
- Tuyên truyền, vận động CBGV-CNV thực hiện tốt việc xây dựng gia đình
văn hoá. Mỗi gia đình văn hoá góp phần xây dựng tập thể văn hoá.
Chỉ tiêu:
+ Phấn đấu trong nhiệm kỳ 2012-2015 không có ai sinh con thứ 3.
+ 100% gia đình được công nhận gia đình văn hoá
+ Trường được công nhận đơn vị văn hoá xuất sắc.
+ 100% hưởng ứng tốt các cuộc vận động của Ngành, của chính quyền địa
phương và các cấp các ngành phát động.
Chương trình IV: Đổi mới tổ chức, tăng cường công tác kiểm tra nâng cao
chất lượng đội ngũ cán bộ.
Trang - 9 -


- Xây dựng kế hoạch và phương hướng hoạt động phải bám sát với nhiệm vụ
của từng năm học và duy trì được chế độ sinh hoạt định kỳ hàng tháng.
- Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa Công đoàn với nhà trường và chính
quyền địa phương dựa trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích chính đáng của CBGV –
CNV và người lao động.
- Chú trọng vai trò của Công đoàn trong lĩnh vực chuyên môn, giảng dạy và
công tác phát triển số lượng đoàn viên mới.
- Đẩy mạnh hoạt động của UBKT công đoàn, quan tâm đúng mức hoạt động
của tổ Nữ công, duy trì sinh hoạt tổ Nữ công 1 tháng/ 1 lần.
- Phát huy vai trò của công đoàn trong lĩnh vực tham gia quản lý, hoạt động
của Ban Thanh tra nhân dân: Chỉ đạo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, thực
hiện quyền tự tổ chức kiểm tra của công đoàn theo quy định của pháp luật, đảm bảo
kết quả thực hiện nghị quyết và quyết định của Hội nghị cán bộ – công chức cơ quan
và công đoàn.
- Tiến hàng kết nạp các đồng chí CBGV-CNV mới vào Công đoàn để Công
đoàn sớm đi vào ổn định nề nếp.
- Nhiệm kỳ tới giới thiệu ít nhất 04 đồng chí công đoàn viên ưu tú đi học lớp
cảm tình Đảng.
- Thực hiên nghiêm túc chế độ quản lý thu chi tài chính Công đoàn, trích nộp
đầy đủ kịp thời, chi đúng định mức, định giá, đúng mục đích đảm bảo nguyên tắc tài
chính Công đoàn; thanh quyết toán kịp thời với Công đoàn cấp trên, có đầy đủ các
loại hồ sơ sổ sách theo dõi kinh phí, chống thất thoát, lãng phí và tranh thủ tối đa sự
hỗ trợ tài chính từ nhiều nguồn đặc biệt là từ chính quyền địa phương và các đơn vị.
* Chỉ tiêu thi đua: 100 % CBGV, CNV nhà trường thực hiện tốt các chỉ
tiêu sau:
1- Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của
nhà nước, chỉ thị nghị quyết của Ngành, Đoàn thể các cấp.
2- Thực hiện tốt điều lệ Trường trung học cơ sở, Trường phổ thông có nhiều
cấp học. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ lí luận chính trị và chuyên môn
nghiệp vụ.
3- Thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh”
4- Hưởng ứng và thực hiện tốt các cuộc vận động “Hai không với bốn nội
dung”; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng
tạo”; cuộc vận động “Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”.
5- Hưởng ứng và thực hiện tốt các phong trào thi đua “Hai tốt”; phong trào
“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
6- Thực hiện tốt nội quy, quy chế chuyên môn (làm việc phải đúng giờ, nghỉ
phải xin phép và có lý do chính đáng. Không bỏ giờ, bỏ tiết dạy, không tùy tiện cắt
xén chương trình giáo dục).
7- Thường xuyên trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn
phẩm chất, danh dự, uy tín của giáo viên. Gương mẫu trước học sinh, thương yêu, đối
xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh.
Trang - 10 -


8- Thực hiện quy chế dân chủ trong làm việc, giao tiếp. Ứng xử trong mọi
trường hợp phải văn minh, lịch sự. Trang phục phải chỉnh tề, giản dị, phù hợp với
hoạt động sư phạm.
9- Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, các qui định của pháp luật. Thực hiện nếp
sống văn minh, xây dựng gia đình văn hoá, cơ quan văn hoá.
10- Giải quyết, xử lý công việc đúng chức năng, chính xác, kịp thời, hiệu quả.
Hoàn thành tốt công việc được giao.
Các danh hiệu thi đua:
- Đối với tập thể:
+ Công đoàn cơ sở Vững mạnh xuất sắc.
- Đối với danh hiệu cá nhân mỗi năm:
+ Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở : 03 đ/c.
+ Giáo viên giỏi tỉnh: 02 đ/c
+ Giáo viên giỏi cấp cơ sở: 04 đ/c
+ Giáo viên giỏi trường: 06 đ/c
+ Lao động tiên tiến: 24 đ/c.
+ Còn lại là Lao động tốt
C- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Tranh thủ sự chỉ đạo của chi bộ, cấp uỷ chính quyền địa phương, đặc biệt là
sự chỉ đạo của Công đoàn cấp trên. Bám sát mục tiêu nhiệm vụ, kết hợp chặt chẽ với
Ban giám hiệu nhà trường, các đoàn thể đề ra chương trình hành động một cách thiết
thực có hiệu quả.
- Việc phân công phân nhiệm trong ban chấp hành phải phù hợp, đảm bảo thực
hiện tốt nhiệm vụ được giao.
- Công tác thi đua khen thưởng phải kịp thời, công bằng, chính xác phù hợp, để
khích lệ tinh thần phấn đấu của CBGV-CNV.
- Các chủ trương đường lối, chế độ, chính sách phải được phổ biến kịp thời để
công đoàn viên hiểu và thực hiện. Duy trì và pháp huy qui chế dân chủ trong trường
học.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế của
nhà trường và của ngành.
* Kiến nghị:
- Thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ Công đoàn cho cán bộ Công đoàn
cơ sở.
- Tiếp tục tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho Công đoàn hoạt động như máy vi
tính, máy in, chỗ làm việc…
- Xây dựng tủ sách pháp luật có thêm tài liệu tuyên truyền về các chế độ chính
sách, Bộ luật LĐ và Luật BHXH…
Êa Trul, ngày 16 tháng 02 năm 2017
TM. BCH CÔNG ĐOÀN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Quốc Thể

Trang - 11 -Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×