Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu điển hình môn học kinh tế sử dụng tổng hợp tài nguyên nướ

H tr t ng c

ng n ng l c cho Tr

ng

i h c Thu l i

Nghiên c u đi n hình

Môn h c Kinh T s d ng t ng
h p tài nguyên n c
Ngô Th Thanh Vân

Hà n i 2005

WRU/ SCB

12


M CL C
L I NÓI

U .................................................................................................................................. 4

DANH SÁCH CÁC T
1.

I U KI N T

VI T T T ................................................................................................... 5

NHIÊN ................................................................................................................ 6

1.1: V TRÍ A LÝ ............................................................................................................................ 6
1.2
C I M A HÌNH A M O ...................................................................................................... 6
1.3 C I M KHÍ T NG THU V N ................................................................................................. 6
1.3.1
c tr ng v khí t ng:.................................................................................................. 7
1.3.2
c tr ng v thu v n .................................................................................................... 9
1.4 C I M A CH T TH NH NG ............................................................................................. 12
1.4.1 a ch t công trình: ...................................................................................................... 12
1.4.2. a ch t vùng h :......................................................................................................... 13
1.4.3. a ch t tuy n công trình:............................................................................................ 13
1.4.4. a ch t thu v n:........................................................................................................ 14
1.4.5. a chât th nh ng: ................................................................................................... 14
1.5. TÌNH HÌNH V T LI U XÂY D NG ................................................................................................ 14
1.5.1. V t li u xây d ng: .......................................................................................................... 14
1.5.2. V t li u cát, cu i s i, đá:.............................................................................................. 15
2.

I U KI N DÂN SINH KINH T C A KHU V C................................................................... 16
2.1. TÌNH HÌNH DÂN SINH, KINH T C A KHU V C ............................................................................ 16
2.1.1. Tình hình dân sinh kinh t : .......................................................................................... 16
2.1.2. Tình hình kinh t :......................................................................................................... 16

2.2: HI N TR NG THU L I ............................................................................................................ 19
2.2.1. Tình hình thiên tai và nguyên nhân: ............................................................................ 19
2.2.2. Tình hình ngu n n c sông ngòi, kênh r ch trong khu h ng l i: ............................. 19
2.2.3. Nh ng công trình thu l i đã xây d ng: ...................................................................... 20
2.3. PH NG H NG PHÁT TRI N KINH T TRONG VÙNG ................................................................ 21

3 NHI M V C A CÔNG TRÌNH ................................................................................................ 21
3.1. NHI M V CÔNG TRÌNH ........................................................................................................... 22
3.2 CÁC THÀNH PH N CÔNG TRÌNH ................................................................................................ 22
3.3. CÁC THÔNG S C B N C A H CH A M BÀI : ....................................................................... 22
4. TH C HI N PH NG V N....................................................................................................... 24
4.1. PHI U PH NG V N CÁC H NÔNG DÂN ...................................................................................... 24
4.2 PH NG V N CÁC CÁN B QU N LÝ ............................................................................................. 28
4.3 K T QU PH NG V N ....................................................................................................... 30

3


Nghiên c u đi n hình
môn h c kinh t s d ng t ng h p tài nguyên n

c

TS. Ngô Th Thanh Vân

L I NÓI

U

Nghiên c u đi n hình môn h c Kinh t s d ng t ng h p tài nguyên n c
dùng đ th c hành ph c v cho môn h c gi ng d y cho sinh viên thu c chuyên
ngành Kinh t Th y l i, Khoa Kinh t Th y l i Tr ng
i h c Th y l i. Trong
khuôn kh D án t ng c ng n ng l c đào t o Tr ng
i h c Th y l i do Chính
ph
an M ch tài tr (DANIDA), nghiên c u đi n hình cho môn h c đ c d án tài
tr nâng c p đ phù h p v i quan đi m hi n đ i v qu n lý t ng h p tài nguyên
n c.
M c tiêu nghiên c u đi n hình này là nh m trang b cho sinh viên ki n th c
th c hành kinh t s d ng t ng h p tài nguyên n c, hi u rõ h n lý thuy t và v n
dùng vào th c t . Khi th c hi n nghiên c u đi n hình này sinh viên s bi t cách đ a
ra các k ch b n v nhu c u dùng n c c a các h dùng n c khác nhau và tính toán
các ph ng pháp d báo nhu c u dùng n c trong các ngành dùng n c khác nhau,
phân tích các y u t v m t t nhiên, k thu t, v m t kinh t , xã h i có tác đ ng
đ n nhu c u dùng n c m t cách ch đ ng.
ng th i sinh viên s bi t cách phân
tích và đánh giá kinh t c a d án s d ng n c đa m c tiêu.
Tài li u đ c biên so n v i s giúp đ c a chuyên gia t v n qu c t PGS. TS.
Thorkil Casse, Tr ng i h c t ng h p Roskilde, an M ch, và chuyên gia t v n
trong n c TS. Nguy n Th ng B ng, Tr ng i h c Xây d ng, Hà N i.
Tác gi xin trân tr ng c m n các cán b k thu t trong công ty khai thác công
trình thu l i t nh Hoà Bình và h
m Bài đã giúp đ tác gi trong quá trình thu
th p tài li u ph c v cho nghiên c u đi n hình.
Tác gi xin trân tr ng c m n Ban Qu n lý d án DANIDA, Ban Giám hi u,
Ban Ch nhi m khoa Kinh t Th y l i và các phòng ban liên quan đã giúp đ , t o
đi u ki n cho tác gi hoàn thành cu n tài li u này. Nhân đây tác gi c ng xin bày t
lòng bi t n các th y đ ng nghi p trong B môn Kinh t Th y l i, Khoa Kinh t
Th y l i đã có nh ng nh n xét sâu s c v n i dung khoa h c.
Cu n sách xu t b n l n đ u nên không tránh kh i thi u sót, tác gi mong nh n đ
s góp ý c a b n đ c đ l n xu t b n sau đ c t t h n.

c

4


DANH SÁCH CÁC T

VI T T T

CTTL

Công trình th y l i

B/C

T s l i ích và chi phí

IRR

H s n i hoàn

NPV

Thu nh p ròng, giá tr v n hi n t i

MNC

M cn

c ch t

MNDBT

M cn

c dâng bình th

MNTL

M cn

c tr

MNDGC

M cn

c dâng gia c

NN&PTNT

Nông nghi p và Phát tri n nông thôn

UBND

ng

cl
ng

y ban nhân dân

5


1. I U KI N T

NHIÊN

1.1: V trí đ a lý
Vùng Phú C ng n m phía B c huy n K S n g m 3 xã: Phú Minh, H p Th nh và
H p Thành v i di n tích t nhiên 4700 ha.
- N m t 105o17’ đ n 105o23’ kinh đ
-N mt
Khu h
Bình.

ông.

20o55’ đ n 21o02’ v đ B c.
ng l i n m ngang bên b h u sông

à, n m

phía B c và h l u th xã Hoà

- Phía Nam giáp xã Dân H huy n K S n.
- Phía B c giáp v i xã Khánh Th

ng huy n Ba Vì, t nh Hà Tây.

- Phía ông giáp xã Phúc Ti n huy n K S n, và xã Yên Trung, Yên Quang huy n
L ng S n.
- Phía Tây giáp v i sông à.

1.2
c đi m đ a hình đ a m o
c đi m c a khu v c này d c theo h ng Nam đ n B c : t cao trình +20,6 đ n cao
trình +15,5 theo chi u dòng ch y c a sông, vùng ven sông cao trình +20,5.
đây đ

Di n tích canh tác

c phân theo cao đ :

Cao trình(m)

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 tr lên

Di n tích(ha)

65,3

118,6

97,2

167,2

124,6

98,2

Trong khu v c đ t canh tác xen l n là đ i đ c l p, ao h , đ m l y d c chân đ i. Phía
t khu h ng l i là đê sông à có cao trình +21 đ n cao trình +22, phía h u là các đ i
núi cao nh Viên Nam cao 1031m… ngoài ra còn r t nhi u sông su i đ ra khu
h ng l i.
Khu v c canh tác Phú C ng b b i xói hàng n m b b c màu đ t canh tác do nh
h ng c a l sông à và các su i.

1.3

c đi m khí t

ng thu v n

6


Xung quanh khu v c phú C ng có các tr m thu v n: Hoà Bình, Ch , Yên Bình,
T ng Chinh, tr m Lâm Sông à trên sông S t. Tài li u thu th p đ c t n m 1960
và n m 1970.

1.3.1

c tr ng v khí t
1.M a:

ng:

C n c vào m t s tài li u c a tr m thu v n g n l u v c tính toán thì mùa
m a t tháng 5-9, l ng m a nh sau:
- Tr m Yên Bình: t n m 1960 – 1990 là 2126,0 mm.
- Tr m Hoà Bình: t n m 1960 – 1990 là 1911,0 mm.
- Tr m L

ng S n: t n m 1960 – 1990 là 1680,0 mm.

- Tr m T

ng Chinh: t n m 1961 – 1990 là 1816,7 mm.

- Tr m Ch : t n m 1961 – 1990 là 1772,0 mm.
- Tr m Ba Vì: t n m 1961 – 1990 là 2191,0 mm.
C n c tài li u c a tr m Ch tính đ

cl

ng m a bình quân c a l u v c:

-L

ng m a bình quân nhi u n m x = 1772 mm.

-L

ng m a theo t n su t p = 50% x = 1736,6 mm.

-L

ng m a theo t n su t p = 75% x = 1470,8 mm.

-L

ng m a theo t n su t p = 80% x = 11417,6 mm.

2. T c đ gió:
- T c đ gió l n nh t trong n m : 28 m/s.
- T c đ gió l n nh t bình quân : 17,7 m/s.
- T c đ gió l n nh t v i p = 4% : 28,3 m/s.
3. Nhi t đ không khí:
- Nhi t đ trung bình n m là 23,20C.
- Nhi t đ cao nh t là 41,20C.
- Nhi t đ th p nh t là 1,90C.
7


c tr ng nhi t đ t ng tháng là:

Tháng I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII IX

X

XI

XII

TB

16,1 17,4 20,7 29,4 27,1 28,2 28,3 27,7 26,5 24

20,7 17,5

Max

33,7 35,6 38,1 38,7 41,2 39,9 39,3 27,9 36,6 39

35,2 32,7

Min

1,9

5,0

7,6

11,1 16,7 18,6 19,6 21,9 16,1 10,8 5,1

2,0

4. B c h i:
- B c h i trung bình tháng : 63,55 mm.
- B c h i trung bình n m : 762,6 mm.
-B ch il uv c

: Z0 = 845,0 mm.

- T n th t b c h i n m

: ΔZ = 309,0 mm.

Phân ph i l

ng b c h i m t h t ng tháng nh sau:

Tháng

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

ΔZ
(mm)

18,7

17,8

21,6

25

32,7

31,4

31,2

24

21,4

24,5

21,4

19,3

5.

m:

- Trung bình n m
-

: 84%.

m tháng th p nh t trong n m : 13%.

- Th p nh t trung bình : 63%.
Tháng

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

TB

84

85

85

84

82

83

84

86

86

82

84

83

8


Min

13

14

20

23

15

32

38

37

28

29

26

18

Max

64

67

67

65

60

61

61

65

64

61

60

61

6. S gi n ng trung bình trong nhi u n m là 1620,9 gi :

Thán
g

I

II

III

IV

S
gi
n ng

84,5 63,4 74,8 112,
1

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

188,
3

163,
8

190,
3

162,
3

165,
5

159,
3

134,
6

122,
0

1.3.2

c tr ng v thu v n
Tr m Ch và l u v c su i B ng cách nhau kho ng 10 km, v i tài li u chu n t
n m 1961 đ n nay do đó ch n tr m Ch làm đ i di n đ tính m a cho l u v c su i
B ng. c tr ng c a l u v c nh sau:

P (%)

50%

75%

80%

Xp (mm)

1736,6

1470,8

1417,6

1. Dòng ch y n m:
Các thông s dòng ch y n m: Q0 = 0,48 m3/s; Cv = 0,49; Cs = 2Cv
Dòng ch y n m thi t k t i đ p

m Bài:

Qp% (m3/s)
Q (m3/s)

25

50

75

80

90

0,487

0,609

0,448

0,310

0,268

0,219

9


Phân ph i dòng ch y t ng tháng ng v i P% t i tuy n đ p:

Tháng Qp%(m3/s)

25

50

75

80

Tháng I

0,132

0,097

0,075

0,058

Tháng II

0,117

0,086

0,059

0,051

Tháng III

0,058

0,043

0,029

0,025

Tháng IV

0,036

0,027

0,018

0,016

Tháng V

0,204

0,150

0,103

0,090

Tháng VI

0,539

0,382

0,270

0,229

Tháng VII

0,672

0,494

0,338

0,296

Tháng VIII

1,570

1,160

0,789

0,691

Tháng IX

2,120

1,560

1,106

0,939

Tháng X

1,040

0,769

0,525

0,463

Tháng XI

0,460

0,339

0,224

0,203

Tháng XII

0,365

0,269

0,184

0,161

C n m

0,609

0,448

0,310

0,268

Ta th y l b t đ u t tháng VI và k t thúc vào tháng X, l
80% n m.

ng n

c mùa l chi m

2. Dòng ch y l thi t k :
l

Do su i B ng không có tài li u thu v n, đ xác đ nh l u l ng đ nh l và l u
ng l thi t k ta s d ng tài li u th c đo c a tr m Lâm S n đ tình toán:
c tr ng l thi t k t i tr m

m Bài:

10


P%

1,5

2

5

10

Q (m3/s)

358

318

246

192

H (mm)

413

382

295

231

- T ng l

: W24h = 6,856.106 m3.

ng l thi t k

-L ul

ng thi t k l n nh t ng v i t n su t thi t k : Qmaxp = 1,5% =358 m3/s.

ng quá trình l thi t k t i tuy n đ p

m Bài:

Qp% (m3/s)
Gi

P=1%

P=2%

P=5%

P=10%

0

0

0

0

0

1

20

18

14

11

2

108

102

79

60

3

250

233

180

141

4

358

318

246

192

5

280

262

202

158

6

210

296

151

118

7

140

131

101

79

8

100

93

72

56

9

80

75

58

45

10

65

61

46

37

11

55

51

40

31

12

45

42

32

25

13

40

37

29

22

11


14

35

33

25

20

15

30

28

22

17

16

25

23

18

14

17

20

19

14

11

18

15

14

11

8

19

10

8

7

6

20

8

7

6

4

21

6

5

4

3

22

4

4

3

2

23

0

0

0

0

3. Dòng ch y bùn cát:
Qua tính toán l
Lo i bùn cát

ng bùn cát l l ng và di đ y c a su i B ng nh sau:
R (kg/s)

Tr ng l ng
(103T/n m)

Th tích
(103m3/n m)

L l ng

0,158

4,983

5,537

Di đ y

0,0316

0,997

0,665

T ng c ng

0,1896

5,980

6,202

c đi m đ a ch t th nh ng
D a vào tài li u kh o sát đ a ch t và tham kh o b n đ đ a ch t Vi t Nam cho
ta th y đ a ch t c a vùng h
m Bài nh sau:
1.4

1.4.1 a ch t công trình:
- Vùng đ t nghiên c u g m các lo i đ t đá t gi i Poleojoj đ n Kainojoi.
- a ch t thu v n: trong khu v c m c n c ng m xu t hi n cao trình +35 trong
vùng này n c ng m bù cho n c sông. N c su i B ng sâu kho ng 2m (tháng 5).
-

ng đ t: khu v c có đ ng đ t c p 7.
12


1.4.2. a ch t vùng h :
- M t n c: dâng n c đ n cao trình +35 thì không s m t n c sang cao trình khác
vì phân thu linh khá dày không th y n t gãy ch y qua và không có hi n t ng Karst.
- S t l h : không có s t l l n trong lòng h , ch có nh ng ch s t l nh do dân đào
vàng gây ra.
- B i l ng: m t s ch dân đào vàng là các đ i có l p tàn tích, đ t á sét, đ t sét, đ t
x p k t c u kém ch t d tan trong n c gây b i l ng trong lòng h nói chung không
có gì đáng lo ng i.
- Ng p và bán ng p: lòng h không có c s công nghi p ch có vài h s ng trong
lòng h s b ng p. Tài nguyên trong h đã có công v n c a b Thu L i g i T ng
C c a ch t ngày 20/7/1994 v n ch a có v n b n tr l i.

1.4.3. a ch t tuy n công trình:
- L p ký hi u (1): Bùn á sét đ n bùn sét ch a nhi u h u c , tr ng thái d o ch y đ n
ch y, k t c u kém ch t b dày 1 ÷ 1,5m (tuy n I) và dày 2m (tuy n II). L p này c n
c t b khi đ p đ p.
- L p ký hi u (2): đ t sét màu vàng xám, l p này

tuy n I và II b dày t 2 ÷ 6m.

- L p ký hi u (2a): á sét n ng, sét màu nâu vàng s m, có l n s i s n dày 2 ÷ 3m.
- L p ký hi u (3’): đ t sét ch a ít d m s n màu nâu vàng.
- L p ký hi u (3): đ t sét màu nâu vàng, xám vàng, xám tr ng. Tr ng thái d o c ng,
l p này th y ph bi n các m t c t, b dày thay đ i nhi u 0,5 ÷ 10m. Ngu n g c tàn
tích.
- L p ký hi u (3a): á sét n ng trung bình màu nâu đ . Tr ng thái t c ng đ n d o
c ng. t l n d m s n, hàm l ng d m s n chi m 30%.
- á phi n sét: á t i màu xám đen, c u t o phân l p màu. á phong hoá có màu
nâu đ , m, đ p nh có th v theo l p. Trong đá phi n sét có xen l n cát, b t k t.
Ngoài ra còn th y các m nh th ch anh màu xám tr ng, c ng ch c, giòn. M ch th ch
anh là do k t qu c a các pha xâm nh p, nó phân b nhi u tuy n I.
Ch tiêu c lý n n đ p
Ch tiêu


hi u

nv

L p
(1)

L p (2)

L p (2a)

L p
(3)

L p
(3a)

13


Dung tr ng t nhiên

γw

T/m3

1,58

1,66

1,62

1,73

Dung tr ng khô

γk

T/m3

1,69

1,27

1,16

1,30

T tr ng

Δ

2,65

2,75

2,77

L c dính k t

C

0,10

0,18

Tham
2,74
kh o l p
(2)
0,11

Góc ma sát trong

ϕ

80

160

240

260

H s th m

K

10-6

5.10-6

10-6

10-5

Kg/cm2

cm/s

1.4.4. a ch t thu v n:
Vùng đ u m i ch có hai lo i n
khô

cn

c m t su i

m Bài và n

0,08

c ng m:

- N c m t: N c su i B ng là ngu n n c ch y u c a khu v c này, mùa
cao trình +17, mùa l các su i đ vào m t n c dâng lên +18, +19.

- N c ng m: Có h u h t các h khoan, th ng cao trình +18 vào mùa khô
n c ng m có h ng v n đ ng t phía d c v su i. S dao đ ng c a nó đi li n v i
dao đ ng c a n c su i và th i ti t mùa.

1.4.5.

a chât th nh ng:
Phú C ng n m d c theo sông à, ngu n g c t o thành là phù sa c a sông à
b i l p. Thành ph n c gi i đ i đa s đ t cát pha trung bình. T ng canh tác m ng, đào
sâu 50m ch a có t ng c ng r n. Nhìn chung đ t phù h p v i đi u ki n cây tr ng.
1.5. Tình hình v t li u xây d ng
1.5.1. V t li u xây d ng:
- V t li u đ t:
Qua kh o sát th m dò đ

c các ch tiêu và kh i l

ng nh sau:

+ M A: N m trên v trí đ p tràn qua eo, ch y u là l p (3), (3a) chúng xen
k nhau nên khai thác khó tách riêng. B dày l p (3a) thay đ i t 0,4 ÷ 0,5m có ch t
2 ÷ 2,5m; l p (3) t 2 ÷ 2,5m. Tr l ng kho ng 50000m3, là đ t tàn tích.
+ M B: n m th ng l u tuy n đ p I, cách tuy n đ p 400 ÷ 600m, n m
hai bên th m su i B ng: g m hai l p (1c), (1d). L p 1c có b dày đ ng đ u trung bình
2,8m tr l ng 120000m3 là đ t b i tích.
14


+ M D: N m vai tuy n đ p II đ t l p (3) và (3a), ch y u là (3) thu c đ t
sét pha tàn tích, dày trung bình 1,7m. t b i tích.
+ M E: N m bên b ph i cách đ p 1500m có lo i đ t (2b), tr l
100000 m3.
Ta th y kh i l

ng đ t đã kh o sát đ

- Ngu n g c b i tích

ng

c:

: 129.286 m3.

- Ngu n g c pha tàn tích : 206.600 m3.
T ng c ng

: 335.886 m3.

Ch t l ng v t li u đ t: đ u có th dùng làm v t li u đ đ p đ p. Hi n nay còn ch
tiêu ch a đ t s l ng qui đ nh, s nghiên c u các giai đo n khác:
TT

Ch tiêu

Tên l p


hi u

nv
(1c)

(3)

(3a)

1

Dung tr ng t nhiên

γw

T/m3

1,85

1,65

1,73

2

Dung tr ng khô

γc

T/m3

1,45

1,14

1,45

3

Dung tr ng ch b

γcb

T/m3

1,60

1,3÷1,32

1,50

4

Góc ma sát

ϕ

đ

28

27

28

Wcb

%

21

34 ÷ 36

25

5

m ch b

6

L c dính k t

C

Kg/cm2

0,17

0,17

0,08

7

H s th m

K

cm/s

10-7

10-7

10-6

1.5.2. V t li u cát, cu i s i, đá:
- Cát: M cát có th khai thác t i h sông à, cách v trí đ u m i 1,5 ÷ 2 km,
dùng làm t ng l c, vách đ p tr l ng đáp ng đ c yêu c u xây d ng công trình.
Cát đ bê tông l y cát Kim Bôi.
- á: dùng đá vôi khai thác

m Ba Ch .

- S i: dùng đ bê tông không nhi u, dùng đá d m
à ít l n trong cát vi c khai thác r t khó kh n.

m Ba Ch vì s i

sông

15


2.

I U KI N DÂN SINH KINH T C A KHU V C

2.1. Tình hình dân sinh, kinh t c a khu v c
2.1.1. Tình hình dân sinh kinh t :
1. Dân s và lao đ ng:
- Vùng h và đ u m i: Khi h ch a n c m Bài đ c xây d ng v i
MNDBT c a h +31,62 làm cho các h dân trong lòng h b ng p, đ a ph ng đã có
k ho ch di chuy n các h này ra ngoài lòng h . Ngoài ra h còn làm ng p 10,3 ha
lúa đang canh tác trong lòng h , c n ph i có gi i pháp đ n bù h p lý. T i đ u m i có
m t s h dân n m ngang c n đ c di chuy n.
- Khu h ng l i: g m 3 xã H p Thành, H p Th nh và Phú Minh thu c huy n
K S n t nh Hoà Bình.
Dân s và lao đ ng 3 xã theo th ng kê n m 1991:


S h dân

Nhân kh u

Lao đ ng

H p Thành

454

2630

1162

H p Th nh

622

3615

1288

Phú Minh

330

1986

1044

T ng

1406

8231

3494

T l phát tri n dân s : 2,47%.
Dân s ch y u là s ng d a vào ngu n s n xu t l
ra còn thu nh p t s n ph m r ng.

ng th c ( lúa, ngô, khoai,…) ngoài

2. Dân t c và tôn giáo:
Dân t c g m ng
trong vùng.

i Kinh và M

ng.

ng bào M

ng chi m t l 80% dân s

2.1.2. Tình hình kinh t :
Vùng Phú C ng có đi u ki n đ t đai th nh ng phát tri n s n xu t nông nghi p và
cây công nghi p ng n ngày. Do h n ch v đi u ch n c ch a có bi n pháp gi i
quy t tri t đ v thu l i nên đ t canh tác ch a phát huy h t kh n ng s n có.

16


1. Tình hình phân b s d ng đ t đai n m 1991 nh sau:
Lúa
a ph

ng

Chiêm xuân

Mùa

Di n tích (ha)

N ng su t (t /ha)

Di n tích (ha)

N ng su t (t /ha)

H p Thành

78,3

12,0

80,0

6,5

H p Th nh

115,0

11,7

62,0

6,0

Phú Minh

75,7

12,0

49,0

5,4

T ng

266,0

11,9

191,0

5,6

Màu chính v
a ph

ng

Ngô

Khoai

Di n tích (ha)

N ng su t (t /ha)

Di n tích (ha)

N ng su t (t /ha)

H p Thành

98,0

14,0

16,0

40,0

H p Th nh

70,0

12,0

5,0

40,0

Phú Minh

22,0

13,0

9,0

35,0

T ng

190,0

13,0

30,0

38,3

Màu v đông
a ph

ng

Ngô

Khoai

Di n tích (ha)

N ng su t (t /ha)

Di n tích (ha)

N ng su t (t /ha)

H p Thành

25

7,0

10

40

H p Th nh

40

8,0

10

40

Phú Minh

17

7,0

3

23

T ng

82

7,23

23

37,0

17


ng trong 11 n m canh tác (1981 ÷

Bình quân n ng su t các lo i cây tr ng c a Phú C
1991)

Mùa v

Lúa
chiêm
xuân

Lúa mùa

Ngô
chính v

Khoai
lang
chính v

Ngô v
đông

Khoai
lang v
đông

N ng su t
(t /ha)

19,7

18,23

11,15

33,42

12,00

37,20

2. T p quán cach tác và đ c đi m tình hình s n xu t nông nghi p c a vùng:
C c u cây tr ng và th i v : Ngô đông, lúa xuân, ngô và màu hè thu, lúa mùa.
c đi m n i b t c a s n xu t nông nghi p:
- V v chiêm: Là v gieo tr ng chính nh ng th ng b đe do c a l ti u
mãn. L th ng xu t hi n trung tu n tháng 5, ph i thu ho ch tr c 30/4.
- V mùa: B nh h ng c a l chính v nên di n tích canh tác b ng p úng.
L xu ng b h n hán không có n c đ c y l i.
- Ngô khoai chính v ch y u n m ngoài công trình.
- Ngô khoai v đông thi u n

c do công trình không t

3. T ng s n ph m và s n ph m bình quân đ u ng
- Lúa chiêm

: 510,2 t n

- Lúa mùa

: 313,0 t n

- Ngô xuân

: 157,6 t n

i.

i:

- Khoai v mùa : 25,0 t n
- Ngô đông

: 170,0 t n

- Khoai v đông : 18,1 t n
- T ng s n l

ng bình quân n m

: 1194 t n.

18


- Bình quân l

ng th c tính theo đ u ng

- Bình quân l

ng th c tính theo tháng

i : 145 kg/ng/ n m.
: 12 kg/ng/ tháng.

Nhìn chung đ i s ng dân trong vùng th p, s n xu t nông nghi p g p r t nhi u khó
kh n. Vì v y vi c gi i quy t công tác thu l i cho vùng này là c p bách và r t c n
thi t.

2.2: Hi n tr ng thu l i
2.2.1. Tình hình thiên tai và nguyên nhân:
Phú C ng hàng n m th ng b nh h ng ng p do l sông à và l núi, v i
di n tích m t tr ng m t s n m:

N m

1986

1987

1988

1989

1990

1991

V chiêm (ha)

18

51

53,6

10

126

47

V mùa (ha)

17

0

51,3

3

230

55

V

Do thi u n c nên n ng su t cây tr ng h ng n m th p, và do nh h ng c a l núi
làm cho đ t chóng b c màu trong khi đó ngu n n c trong khu v c d án r t phong
phú.

2.2.2. Tình hình ngu n n
Các su i trong khu v c:

c sông ngòi, kênh r ch trong khu h

ng l i:

+ Các su i n i đ a: su i B ng, su i Qu c, su i Nh , su i M i, su i Mon.
Các su i này có đ d c l n b t ngu n t ngu n g c núi t o nên l t p trung nhanh gây
tình tr ng úng ng p, phá ho i hoa màu, xói mòn đ t đai canh tác. Các su i ch y t
ông sang Tây đ ra sông à kh n ng sinh thu kém do d d c l n. R ng đ u
ngu n b phá ho i do khai thác không h p lý nên v mùa m a sinh l l n và mùa khô
dòng ch y ki t nh .
+
TT

c đi m c a các su i trong khu v c:

L uv c

F (km2)

L (km)

J lòng su

i%

Jl

uv c%

19


1

Su i Qu c

12,5

6,25

11,2

288

2

Su i B ng

16,6

6,9

17,8

294

3

Su i M i

4,25

2,0

9,7

275

4

Su i Nh

4,00

2,0

5

Su i Mon

7,6

6,5

2,1

216

- nh h

ng c a sông à:

Ngoài các sông su i n i đ a khu Phú C ng còn ch u nhi u nh h ng c a
sông à ch y t đ u đ n cu i vùng và là ranh gi i phía Tây Nam vùng nghiên c u.
Khu Phú C ng h l u công trình thu đi n Hoà Bình nên ch u nhi u nh
h ng đ n quá trình v n hành c a h , nh h ng đ n h l u quá trình v n hành khai
thác c a h Hoà Bình.

2.2.3. Nh ng công trình thu l i đã xây d ng:
- V t i:
n

+ D c các su i n i đ a nhân dân đã xây d ng m t vài phai đ p nh đ ng n
c t ch y cho vài ha r i rác.

+ N m 1982: Nhà n c đ u t xây d ng tr m b m H p Thành bên b sông
à v i 3 máy 440 m3/h đ t i cho 180 ha, hi n nay b hút b b i, n n nhà máy b
th m t trong ra t ng cánh, b hút b gãy h ng, m t s thi t b h h ng.
+ Ph n h th ng: Hoàn thành 1,5 km kênh chính nh b b i l ng s t l nhi u
ch . Công trình hi n nay không t i đ c.
+ N m 1989: Xây d ng tr m b m H p Th nh v i 3 máy 1000 m3/h l y n c
su i B ng, su i Qu c đ t i cho 240 ha c a 3 xã: H p Th nh, H p Thành, Phú
Minh. Hi n nay công trình phát huy th p vì thi u công trình t o ngu n và đi u ti t l u
l ng, mùa khô th ng thi u n c t i.
- V tiêu:
+ ã xây d ng c ng tiêu k t h p c u là c u Ng i M i, ngòi Mon và c u ngòi
M i. Các c ng này tiêu nhanh l núi khi n c sông à th p, t o đi u ki n đi l i thu n
l i cho dân trong vùng.

20


+ ào 1,2 km kênh tiêu l núi su i Nh v ngòi M i.
+

p đê quai h

ng l su i Qu c ch y ra ngòi M i.

- Ch ng l :
Các c ng k t h p c u ngòi M i, ngòi Mon, ngòi M i đã làm cho các c a phai
ng n nh h ng l ti u mãn c a sông à, không ng n ch n đ c l s m, l chính v
c a sông à vì v y khu h ng l i v n b nh h ng c a l sông à. Nói chung ch a
có bi n pháp đ gi i quy t v n đ tiêu và ch ng l c a khu v c b o v và phát tri n
s n xu t.

2.3. Ph ng h ng phát tri n kinh t trong vùng
Ba xã H p Th nh, H p Thành, Phú Minh thu c vùng Phú C ng phát tri n s n
xu t v nông nghi p nh lúa, ngô, khoai,… ngoài ra còn các ngh ph khác nh công
nghi p, giao thông v n t i, …
Nh ng ch đ o v n là s n xu t nông nghi p và cây công nghi p ng n ngày.
Chính vì th càng đòi h i c p bách, gi i quy t tri t đ v thu l i đ các công trình
s m đi vào s d ng ph c v đ i s ng c a nhân dân nông thôn trong vùng.

3 NHI M V C A CÔNG TRÌNH
i v i n c sinh ho t, t x a ng i dân đây đã s d ng n c gi ng dùng
các d ng c tr n c m a ho c s d ng ngay n c su i. Xét v lâu dài các ph ng
án này s không đ m b o v s l ng c ng nh ch t l ng m t khi đ i s ng nhân dân
ngày càng nâng lên. M t s vùng đ ng b ng ho c trung du n c ta có th dùng n c
gi ng khoan tuy nhiên v i đi u ki n đ a hình và phân b dân c th a thì mô hình này
v lâu dài s không phù h p.
Hi n t i vùng d án đã xây d ng m t vài phai đ p nh đ ng n n c t ch y,
tr m b m H p Thành, H p Th nh. Trong th c t các công trình này không t i đ c
b h h ng, công trình phát huy th p vì thi u công trình t o ngu n và đi u ti t l u
l ng v mùa khô th ng thi u n c t i.
đáp ng nhu c u l i d ng t ng h p, ph ng án xây d ng h ch a đ c
đánh giá kh thi nh t trong các ph ng án đ c đ a ra: Vi c xây d ng đ m b o đi u
ti t l u l ng gi a hai mùa, ti t ki n ngu n n c, đ u n c đ c nâng cao đ m b o
đ s l ng và ch t l ng cung c p cho nhu c u sinh ho t và t i cho nhân dân trong
vùng d án. Có th phát tri n vi c nuôi tr ng thu s n trong h nâng cao tính đa d ng
sinh h c trong vùng d án.

21


3.1. Nhi m v công trình
H ch a có nhi m v ch a n

ct

i cho 560 ha khu v c canh tác Phú C

ng.

- V xuân:
+ Lúa v chiêm: 162 ha.
+ Lúa xuân

: 351 ha.

+ Ngô xuân

: 40 ha.

- V mùa: lúa mùa 442 ha.
- V đông: 351 ha ngô đông.
Ngoài ra h ch a đã gi i quy t đ m b o t

i đ cho c 2 đ t ph c v s n xu t.

3.2 Các thành ph n công trình
1. u m i:
- p ng n su i : Qua kh o sát đ a hình, đ a ch t, và v t li u xây d ng ch n hình th c
đ p là đ p đ t.
ng tràn : Tràn đ nh r ng, t do, cao trình ng ng b ng MNDBT c a h , cao
trình đ t t nhiên t i v trí đ t tràn và đi u ki n t nhiên thích h p v i lo i này.
- C ng l y n c d
tháp đóng m .

i đ p : Hình th c c ng không áp có van đi u ti t l u l

ng và

2. H th ng kênh :
Do đ a hình kênh h p theo chi u ngang, n n m r ng v phía các s n đ i thì kh i
l ng đào đ p l n. M t c t kênh thích h p là hình ch nh t, k t c u bê tông – k t c u
này phù h p kiên c hoá kênh m ng hi n nay.

3.3. Các thông s c b n c a h ch a m Bài :
+ M c n c ch t: 23,8 m ng v i dung tích ch t Vc = 944.103 m3
+M cn
3

c dâng bình th

ng: 31,62 m. Dung tích h Vh =

3

4882.10 m .

TT

Thông s

nv

Tr s

22


I

H ch a n

1

M cn

c gia c

2

M cn

c dâng bình th

3

M cn

c
m

34.01

m

31.62

c ch t

m

23.80

4

Chi u r ng đ nh đ p đ t

m

5.00

5

Cao trình đ p đ t là

m

+35.30

6

Dung tích ng v i MNDBT

103m3

4882

7

Dung tích ch t

103m3

944

8

Dung tích h u ích

103m3

3938

9

Dung tích phòng l

103m3

1873

10

Di n tích m t h

MNDBT

Ha

62

11

Di n tích m t h

MNDGC

Ha

84

12

H s s d ng dòng ch y

0.5

13

H s dung tích B

0.26

14

T l x th a

15

Ch đ đi u ti t

II

ng (MNGC)
ng (MNDBT)

%

18

N m

c tr ng s d ng n

c

1

T ng l

ng n

c đ n P= 75%

103m3

9.707

2

T ng l

ng n

cc nđ t

103m3

8.677

3

T ng l

ng n

c t n th t h

103m3

820

4

L

103m3

209

Ha

563

P%

75

ng n

III

i 75%

c x th a c a h
Ch tiêu v t

1

Di n tích t

i

2

T n su t b o đ m t

i

i

23


3

L ul

ng thi t k sau c ng

IV

m3/s

1

%

1,5

m3/s

328

i u ti t l

1

M c b o đ m phòng l

2

L ul

3

Chi u r ng đ nh tràn

m

40

4

Cao trình ng

ng tràn

m

31.62

5

C tn

c tràn l n nh t

m

2.38

6

L ul

ng tràn l n nh t (1%)

m3/s

235.45

ng đ nh l Qmax

ng quan h đ c tr ng lòng h

Z~V:

Z (m)

18

23,6

26,8

28,2

30,0

31,6

32,6

33,6

34,8

V
(106m3
)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

4. TH C HI N PH NG V N
4.1. Phi u ph ng v n các h nông dân
Phi u đi u tra h nông dân
Làng (thôn):
I. Thông tin cá nhân
H và tên
S ng

i trong h gia đình: ..........

S nam:

....

S ng

i l n: ..................

S tr em (d

i 18 tu i):...........

S n :.......

II. Thu nh p trong 1 n m
V chi phí nông nghi p:

24


gi ng (đ)

phân bón (đ) thu c tr sâu

công lao đ ng
(thuê?)

chi phí
khác

Tr c khi
có d án

Ông bà mua c a nhà n

c hay mua ngoài ch ? có đ

c tr c p giá không?

..........................................................................................................................................
Thu nh p hàng n m theo v , theo n m:
Tr c khi
có d án

Lo i cây
tr ng:

n ng
su t

di n
tích

s n
l ng

bán đ/kg

thu nh p

n ng
su t

di n
tích

s n
l ng

bán đ/kg

thu nh p

lúa
ngô
mía

Sau khi có
d án t i

Lo i cây
tr ng:

lúa
ngô
mía

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×