Bài 12. Đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thườngBài 12:
Bài 12:
ĐẶC ĐIỂM, TÍNH CHẤT, KỸ
THUẬT SỬ DỤNG MỘT SỐ LOẠI
PHÂN BÓN THÔNG THƯỜNG.

I. MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN THƯỜNG
I. MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN THƯỜNG
DÙNG TRONG NÔNG, LÂM NGHIỆP.
DÙNG TRONG NÔNG, LÂM NGHIỆP.
Căn cứ vào nguồn gốc, phân bón sử
Căn cứ vào nguồn gốc, phân bón sử
dụng trong nông, lâm nghiệp được chia
dụng trong nông, lâm nghiệp được chia
làm 3 loại: phân hoá học, phân hữu cơ tự
làm 3 loại: phân hoá học, phân hữu cơ tự
nhiên và phân vi sinh vật.
nhiên và phân vi sinh vật.1. Phân hoá học:
1. Phân hoá học:
Là loại phân bón được sản xuất công
Là loại phân bón được sản xuất công
nghiệp. Trong quá trình sản xuất có sử
nghiệp. Trong quá trình sản xuất có sử
dụng một số nguyên liệu tự nhiên hoặc
dụng một số nguyên liệu tự nhiên hoặc
tổng hợp.
tổng hợp.


Em hãy kể tên một số loại phân
hoá học mà em biết.
Phân hoá học có thể chứa bao
nhiêu nguyên tố hoá học?

PHÂN NPK
Tuỳ thuộc vào nguyên tố dinh dưỡng có
Tuỳ thuộc vào nguyên tố dinh dưỡng có
chứa trong phân, phân hoá học có thể là
chứa trong phân, phân hoá học có thể là
phân đạm, lân, kali, canxi, lưu huỳnh,
phân đạm, lân, kali, canxi, lưu huỳnh,
Bo…
Bo…
Phân hóa học có thể là phân đơn (chứa
Phân hóa học có thể là phân đơn (chứa
1 nguyên tố dinh dưỡng), phân đa nguyên
1 nguyên tố dinh dưỡng), phân đa nguyên
tố (chứa 2 hoặc nhiều nguyên tố dinh
tố (chứa 2 hoặc nhiều nguyên tố dinh
dưỡng)
dưỡng)


PHÂN ĐẠM
PHÂN ĐẠM
PHÂN ĐẠM
PHÂN NPK

2. Phân hữu cơ tự nhiên:
2. Phân hữu cơ tự nhiên:
Tất cả các chất hữu cơ vùi vào đất để
Tất cả các chất hữu cơ vùi vào đất để
duy trì và nâng cao độ phì nhiêu của đất,
duy trì và nâng cao độ phì nhiêu của đất,
bảo đảm cho cây trồng có năng suất cao,
bảo đảm cho cây trồng có năng suất cao,
chất lường tốt được gọi là phân hữu cơ
chất lường tốt được gọi là phân hữu cơ

Generate time = 0.22158408164978 s. Memory usage = 1.93 MB