Tải bản đầy đủ

Hoat dong than kinh

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HOÀI NHƠN
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀI CHÂU

MÔN: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI

LỚP 3A1

Giáo viên:

Đỗ Thị Hương


Thứ bảy, ngày 24 tháng 10 năm 2015
Tự nhiên và xã hội
Kiểm tra bài cũ:
:
HãyBài
kể13tên
vàHoạt
chỉ trên động
sơ đồ cácthần

bộ phậnkinh
của cơ
quan thần kinh?
Hoạt động 1: Phản xạ của cơ thể
Em biết gì về hoạt động phản xạ của cơ thể?


Thứ bảy, ngày 24 tháng 10 năm 2015
Tự nhiên và xã hội
Bài 13:

Hoạt động thần kinh

Hoạt động 1: Phản xạ của cơ thể
Ghi nhớ:

1. Hoạt
xạ là gì?
Khi
gặpđộng
một phản
kích thích
bất ngờ, cơ thể tự động
phản
ứng rất
nhanh.
2. Hoạt
động
phản Ví
xạ dụ:
diễnTiếng
ra khiđộng
nào? mạnh và
bất ngờ làm ta giật mình. Những phản ứng như
vậy gọi là phản xạ.
Tủy sống là trung ương thần kinh điều khiển hoạt
động của phản xạ này.


Thứ bảy, ngày 24 tháng 10 năm 2015

Tự nhiên và xã hội
Bài 13:

Hoạt động thần kinh

Hoạt động 1: Phản xạ của cơ thể
Hoạt động 2: Thử phản xạ của đầu gối.


Thứ bảy, ngày 24 tháng 10 năm 2015
Tự nhiên và xã hội
Bài 13:

Hoạt động thần kinh

Ghi nhớ:

Khi gặp một kích thích bất ngờ, cơ thể tự động
phản ứng rất nhanh. Ví dụ: Tiếng động mạnh và
bất ngờ làm ta giật mình. Những phản ứng như
vậy gọi là phản xạ.
Tủy sống là trung ương thần kinh điều khiển hoạt
động của phản xạ này.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×