Toan 4 Luyen tap chung

Giaựo aựn
Giaựo aựn
ẹieọn tửỷ
ẹieọn tửỷ


Lụựp
Lụựp
4
4

Baøi : Luyeän taäp chung
Baøi : Luyeän taäp chung

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S
1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Trong hình bên :
Trong hình bên :
a) AB và DC là hai cạnh đối diện
a) AB và DC là hai cạnh đối diện
song song và bằng nhau
song song và bằng nhau


b) AB vuông góc với AD
b) AB vuông góc với AD


c) Hình tứ giác ABCD có 4 góc vuông
c) Hình tứ giác ABCD có 4 góc vuông


d) Hình tứ giác ABCD có 4 cạnh bằng nhau
d) Hình tứ giác ABCD có 4 cạnh bằng nhau


Đ
Đ
Đ
S

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S
2. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Trong hình thoi PQRS
Trong hình thoi PQRS


(Xem hình bên)
(Xem hình bên)
a) PQ và SR không bằng nhau
a) PQ và SR không bằng nhau


b) PQ không song song với PS
b) PQ không song song với PS


c) Các cặp cạnh đối diện song song
c) Các cặp cạnh đối diện song song


d) Bốn cạnh đều bằng nhau
d) Bốn cạnh đều bằng nhau


S
Đ
Đ
Đ

3.
3.


Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúngTrong các
Trong các
hình bên,
hình bên,
hình có diện
hình có diện
tích lớn nhất
tích lớn nhất
là:
là:
a) Hình vuông
a) Hình vuông
b) Hình chữ nhật
b) Hình chữ nhật
c) Hình bình hành
c) Hình bình hành
d) Hình thoi
d) Hình thoi
O

Generate time = 0.069577932357788 s. Memory usage = 1.93 MB