Bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền BắcXÂY DỰNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở
MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ
QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN
Ở MIỀN NAM (1954-1965)
(Tiếp theo)

1) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9/1960)
a) Hoàn cảnh:
- Miền Bắc đang tiến
hành cải tạo XHCN
thắng lợi.
- Miền Nam tiến hành
“Đồng khởi” thắng lợi.
⇒ Đại hội toàn quốc
lần thứ III của Đảng
được triệu tập tại Hà
Nội.
IV - MIỀN BẮC XÂY DỰNG BƯỚC ĐẦU CƠ SỞ VẬT CHẤT
KĨ THUẬT CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1961-1965)
Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ III của
Đảng được triệu tập
trong hoàn cảnh lịch sử
nào?

1) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9/1960)
a)Hoàn cảnh.
b)Nội dung:
- Đại hội nêu rõ nhiệm vụ cách
mạng của mỗi miền Nam - Bắc:
+ Miền Bắc cách mạng XHCN.
+ Miền Nam cách mạng dân
tộc dân chủ nhân dân.
- Đại hội đề ra nhiệm vụ của kế
hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-
1965).
- Bầu ra Ban chấp hành TW mới do
Hồ Chí Minh là Chủ tịch, đ/c Lê
Duẩn là Bí thư thứ nhất.
IV - MIỀN BẮC XÂY DỰNG BƯỚC ĐẦU CƠ SỞ VẬT CHẤT
KĨ THUẬT CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1961-1965)
Nội dung chính của Đại
hội đại biểu toàn quốc
lần thứ III của Đảng?
tiến hành
đẩy mạnh
tiến hành
đẩy mạnh

1) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9/1960)
Ý nghĩa lịch sử của
Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ III
của Đảng?
a) Hoàn cảnh.
b) Nội dung.
c) Ý nghĩa:
- Đại hội đề ra nhiệm vụ cụ thể
của mỗi miền Nam - Bắc, mối
quan hệ cách mạng 2 miền.
Từ đó đánh dấu một bước
phát mới của cách mạng Việt
Nam.
IV - MIỀN BẮC XÂY DỰNG BƯỚC ĐẦU CƠ SỞ VẬT CHẤT
KĨ THUẬT CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1961-1965)

Generate time = 0.048823118209839 s. Memory usage = 1.93 MB