tập tính ở động vậtII. Các loại tập tính.
II. Các loại tập tính.
III. Cơ sở thần kinh của tập tính.
III. Cơ sở thần kinh của tập tính.
I. Định nghĩa tập tính.
I. Định nghĩa tập tính.
IV. Một số hình ảnh về tập tính.

Hiện tượng:
Đàn ngỗng con chạy theo
mẹ
Đàn ngỗng chạy theo người ma
chúng trông thấy đầu tiên khi mới nở
Coc rinh moi

I. Định nghĩa tập tính.
Tập tính động vật là chuỗi phản
ứng trả lời các kích thích của môi
trừơng (bên trong cũng như bên ngoài
cơ thể), nhờ đó mà động vật tồn tại và
phát triển.
Di c­

II. Các loại tập tính:
Tập tính bẩm sinh
Tập tính học đựơc .
- gồm 2 loại:

1. tập tính bẩm sinh.
Một số ví dụ:
Là loại tập tính đã có từ khi sinh ra, không
cần qua học hỏi, và rèn luyện, mang tính bản
năng, đựơc di truỳên từ bố mẹ, không thay đổi
và chịu ảnh hưởng của điều kiện và hoàn cảnh
sống, đựơc quyết định bởi nhân tố di truyền.

TËp tÝnh tha r¸c vÒ lµm tæ cña loµi vÑt.
Loµi A: c¾p r¸c
b»ng má
Loµi B: gµi sîi
r¸c trªn l«ng ë
phÝa l­ng.
Con lai: khi tha r¸c võa c¾p trªn l­ng
võa tha b»ng má.

TẬP TÍNH CHĂM SÓC CON NON

TẬP TÍNH GIĂNG TƠ CỦA NHỆN.

2. tập tính học đựơc.
VÍ DỤ:
Là loại tập tính đựơc hình thành trong
quá trình sống của cá thể. ở những nhóm
động vật càng cao, càng tiến hoá, loại tập
tính học đựơc đó càng nhiều và càng phức
tạp.

SĂN MỒI THEO BẦY ĐÀN

Generate time = 0.077348947525024 s. Memory usage = 1.93 MB