Bài 50: Thực hành viết báo cáo ngắn về đặc điểm tự nhiên Oxtraylia


MƠN ĐỊA LÝ
Kh i 7ố
PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN 4
TRƯỜNG THCS CHI LĂNG
Giáo Viên: ĐOÀØN NHẬT
QUANG

Bài 50:

Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên
của Ô-xtrây-li-a

Tuần 29_ Tiết 57

Câu 1: Dựa vào hình 48.1 và lát cắt đòa hình dưới
đây, trình bày đặc điểm đòa hình Ô-xtrây-li-a theo
gợi ý sau:

Đòa hình có thể chia
làm mấy khu vực?

Đặc điểm đòa hình
và độ cao chủ yếu
của mỗi khu vực.

Đỉnh núi cao nhất
nằm ở đâu? Cao
khoảng bao nhiêu?

.
V TR
CAO
C IM
PHA ễNG
PHA TY
Dóy ụng
ễ-xtrõy-li-a
Trung bỡnh
1.500m

Nỳi cao, chy
dc t Bc
xung Nam.

nh cao nht
l Rao- Mao.
ng bng
Trung Tõm
Trung bỡnh
di 250m
Cú caực
bn a,
sụng, h.
Cao nguyờn
Tõy ễ-xtrõy-li-a
Trung bỡnh di
500m

Cú nhiu hoang
mc.

Cú cỏc cao
nguyờn v dóy
nỳi thp.
ễ GIệếA
TEN KHU
VệẽC

PHÍA ĐÔNG

Generate time = 0.011702060699463 s. Memory usage = 1.93 MB