Bài 9: Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn

Häc häc n÷a häc – –
m·i
V.I Lª nin–
10
NhiÖt liÖt chµo
mõng
c¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù
tiÕt häc

C«ng nghÖ : líp 9

Gi¸o viªn thùc hiiÖn : NguyÔn §¹nh §¹t
Tr­êng : THCS Lª Kh¾c
CÈn
Kiểm tra bài cũ
Thứ 4 ngày 12 tháng 3 năm 2008
Hãy sắp xếp lại quy trình chung lắp đặt mạch bảng điện:
Vạch dấu
(2)
Khoan lỗ
Bảng điện
(4)
Nối dây
mạch điện
(1)
Kiểm tra
(3)
Lắp đặt
TBĐ
của BĐ
(5)
Quy trình đúng là: (2) -> (4) -> (5) -> (1) -> (3).
Bài 9
Thời gian 3 tiết
Thø 4 ngµy 12 th¸ng 3 n¨m 2008
TiÕt 24
L¾p m¹ch ®iÖn hai c«ng t¾c ba cùc ®iÒu khiÓn mét bãng
®Ìn
Thø 4 ngµy 12 th¸ng 3 n¨m 2008
MC TIấU tiết
học
MC TIấU tiết
học

Lp t c mch in
ốn cu thang .

Cú ý thc hc tp nghiờm
tỳc, yờu thớch cụng vic .

Lm vic chớnh xỏc, khoa
hc, an ton .
=>
Tiết 24
Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một bóng
đèn
Thứ 4 ngày 12 tháng 3 năm 2008
MC TIấU tiết
học
MC TIấU tiết
học

Generate time = 0.099287986755371 s. Memory usage = 1.93 MB