Tiết 32: Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng

Tiết 32 : Ngày soạn: 15/4.
Ngô quyền & chiến thắng bạch đằng
Năm 938.
A/ Mục tiêu bài học:
I/ Kiến thức:Hs nắm đợc:
-Bối cảnh quân Nam Hán xâm lợc nớc ta lần thứ 2
-Công cuộc chuẩn bị chống giặc ngoại xâm của Ngô Quyền & nhân dân ta.
-Đây là trận thuỷ chiến đầu tiên trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của nhân dân ta,
thắng lợi cuối cùng đã thuộc về dân tộc ta.Trong trận này tổ tiên đã tận dụng cả 3 yếu
tố: Thiên thời,địa lợi, nhân hoà để tạo nên sức mạnh chiến thắng.Đây là chiến
thắng có ý nghĩa lịch sử vô cùng trọng đại đối với lịch sử dựng nớc & giữ nớc của dân
tộc ta.
II/ T t ởng:
- Giáo dục hs lòng tự hào & ý chí quật cờng của dân tộc.
-Giáo dục cho HS lòng kính yêu Ngô Quyền, ngời anh hùng dân tộc có công lao to
lớn đối với phong trào giải phóng dân tộc Ông tổ phục hng nền độc lập dân tộc
Việt nam .
III/ Kĩ năng:
-Rèn luyên phơng pháp mô tả sự kiện, kĩ năng đọc bản đồ lịch sử,phân tích, nhận
định, đánh giá 1 sự kiện lịch sử,rút ra bài học kinh nghiệm..
B/ Ph ơng pháp
-Kích thích t duy, nêu vấn đề, thảo luận, đồ dùng trực quan, phân tích, tờng thuật..
C/ Chuẩn bị của Gv & HS:
I/ Chuẩn bị của GV:
-SGK,SBT,SGV,bài soạn.
-Bản đồ chiến thắng Bạch Đằng năm 938.
-Đọc các tài liệu,những mẫu chuyện liên quan đến bài học.
-Bảng phụ, tranh ảnh.
II/ Chuẩn bị của HS:
-Học bài cũ, tìm hiểu bài mới theo câu hỏi Sgk, đọc LSVN bằng tranh .
-Su tầm tranh ảnh , tài liệu có liên quan đến bài, tìm hiểu về Ngô Quyền.
- Quan sát bản đồ chiến thắng Bạch Đằng năm 938.
D/ Tiến trình lên lớp:
I/ ổn định lớp:
II/ Kiểm tra bài cũ;
-Khúc Thừa Dụ dành quyền tự chủ nh thế nào?
-Trình bày diến biến của cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán?
III/ Bài mới:
1/ Giới thiệu bài mới:
Công cuộc dựng nền tự chủ của họ khúc, họ Dơng đã lết thúc ách đô hộ nghìn
năm của các thế lực phong kiến TQ đối với nớc ta về mặt danh nghĩa.Việc dựng
quyền tự chủ tạo cơ sở để nhân dân ta tiến lên giành độc lập hoàn toàn & Ngô Quyên
đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử ấy bằng 1 trận quyết chiến, chiến lợc, đánh tan âm mu
xâm lợc của kẻ thù, mở ra thời kỳ độc lập lâu dài cho tổ quốc.Hôm nay chúng ta tìm
hiểu nội dung bài học.
2.Triển khai các hoạt động:
Hoạt động của GV & HS: Nội dung bài học:
Hoạt động 1:
-Gv:Gọi Hs đọc mục 1 SGK & hỏi:Em
biết gì về Ngô Quyền?
-Hs:Dựa vào SGK& LSVN bằng tranh
trả lời.
-Gv:Theo em Ngô Quyền kéo quân ra
bắc làmgì?
-Hs:Ngô Quyền kéo quân ra Bắc để diệt
Kiều Công Tiễn, trừ hậu hoạ.Bảo vệ nền
tự chủ đang đợc xây dựng.
-Gv:Đợc tin Ngô Quyền kéo quân ra
bắc,Kiều Công Tiễn đã làm gì?
-Hs:Kiều Công Tiễn cầu cứu quân Nam
Hán,nhân cơ hội đó chúng đem quân
xâm lợc nớc ta.
-Gv:Theo em, vì sao Kiều Công Tiễn
cầu cứu quân Nam Hán, hành động đó
cho thấy điều gì?
-Hs:Kiều Công Tiễn muốn dùng thế lực
của Nam Hán để chống Ngô Quyền,
đoạt chức Tiết độ sứ.Đây là hành động
phản phúc cõng rắn cắn gà nhà.
-Gv:Kế hoạch của quân Nam Hán xâm
lợc nớc ta lần thứ 2 nh thế nào?
-Hs: Năm 938,Vua Nam Hán sai con trai
là Vạn Vơng Lu Hoàng Tháo chỉ huy
đạo quân thuỷ sang xâm lợc nớc ta.
-Gv:Ngô Quyền chuẩn bị đánh quân
Nam Hán nh thế nào?
-Hs: Dựa vào SGKtrả lờì.
-Gv:Trích dẫn câu nói của Ngô Quyền:
Nếu ta sai ngời đem cọc lớn, đẽo nhọn
đầu & bịt sắt đóng ở cửa biển trớc, nhân
khi nớc triều lên, thuyền của họ tiến vào
trong hàng cọc, bấy giờ ta sẽ dễ bề chế
ngự,không có kế gì hay hơn kế đó cả&
nói về sự chuẩn bị của ta.
-Gv:Treo lợc đồ& hỏi:Vì sao Ngô
1.Ngô Quyền chuẩn bị đánh quân xâm
l ợc Nam Hán nh thế nào?
-Năm 938 nghe tin quân Nam Hán vào
nớc ta, Ngô Quyền đã nhanh chóng tiến
quân vào thành Đại La (Tống Bình-Hà
Nội) bắt giết Kiều Công Tiễn, chuẩn bị
đánh giặc.
Quyền quyết định tiêu diệt quân Nam
Hán ở cửa sông Bạch Đằng?
-Hs:Dựa vào SGK trả lời.
-Gv:Giải thích thêm sự chủ động & độc
đáo: Bố trí trận địa bãi cọc ngầm trên
sông chỗ nào là hợp lý nhất.
-Gv:Em có nhận xét gì về kế hoạch của
Ngô Quyền?
-Hs:Trả lời.
Hoạt động 2:
-Gv:Dùng bản đồ trình bày diễn biến của
chiến thắng Bạch Đằng ( Hs chú ý quan
sát bản đồ, Gv giải thích rõ các ký hiệu)
-Gv:Tờng thuật.
-Gv:Kết quả trận đánh nh thế nào?
-Gv:Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 có
ý nghĩa nh thế nào?
-Gv:Vì sao nói đây là chiến thắng vĩ đại
của dân tộc ta?
-Hs:trả lời.
-Gv:Ngô Quyền có công nh thế nào
trong cuộc k/c chống quân xâm lợc Nam
Hán lần thứ 2?(HS thảo luận)
-Hs:Đã huy động sức mạnh toàn dân, tận
dụng đợc vị trí & địa thế của sông Bạch
Đằng, chủ động đa ra kế hoạch & đánh
giặc độc đáo:bố trí trận địa bãi cọc
ngầm)
(Ngô Quyền đã tận dụng cả 3 yếu tố:
Thiên thời,địa lợi, nhân hoà để tạo nên
sức mạnh chiến thắng.)
-Gv:Cho Hs xem tranh lăng Ngô Quyền,
hớng dẫn HS phân tích câu nói của Lê
Văn Hu trang 77.
-Gv:Hiện nay ở địa phơng các em có
công trình văn hoá gì mang tên Ngô
-Dự đoán quân Nam Hán vào nớc ta theo
sông Bạch Đằng,Ngô Quyền quyết định
kế hoạch tiêu diệt địch ở sông Bạch
Đằng.
2.Chiến thắng Bạch Đằng năm 938:
*Diễn biến:
-Cuối năm 938, đoàn thuyền xâm lợc
của Lu Hoàng Tháo đã kéo vào cửa biển
nớc ta.
-Ngô Quyền cho Nguyến Tất Tố (ngời
giỏi sông nớc) & 1 toán nghĩa quân dùng
thuyền ra khiêu chiến, nhữ địch tiến sâu
vào bãi cọc lúc thuỷ triều đang lên.
-Khi nớc triều bắt đầu rút, Ngô Quyền
dốc toàn lực đánh quật trở lại.
-Kết quả:Quân Nam Hán bị thua to.
Trận Bạch Đằng của Ngô Quyền kết
thúc thắng lợi.
*ý nghĩa:
-Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 đã
chấm dứt hơn 1000 năm bắc thuộc của
dân tộc ta, mở ra 1 thời kỳ độc lập lâu
dài cho đất nớc.
Quyền?
-Hs:Trả lời.
IV.Củng cố bài học:
-Phát phiếu học tập có lợc đồ câm HS điền các ký hiệu thích hợp.
-Gọi HS lên bảng tìm ô chữ ( GV chuẩn bị sẵn ở bẳng phụ).
V.H ớng dẫn,dặn dò:
-Học bài cũ theo câu hỏi SGK, làm bài tập.
-Đọc & soạn trớc những câu hỏi trong bài ôn tập chuẩn bị ôn tập , kiểm tra học kỳ.
-Bài tập:Lập bảng thống kê những sự kiện lớn đáng ghi nhớ của lịch sử nớc ta từ khi
dựng nớc đến năm 938 theo mẫu SGK.
Ngày soạn:...../....../200.....
Ngày dạy:....../....../200.....
Tiết 26:
Bài 23 Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỷ VII-IX
I/ Kiến thức:
Giúp hs hiểu đợc:
-Từ đầu thế kỷ VII (618) nớc ta chịu sự thống trị của nhà Đờng.Nhà Đờng sắp đặt bộ
máy cai trị, chia lại khu vực hành chính, chúng siết chặt hơn bộ máy cai trị để đô hộ,
thực hiện chính sách đồng hoá, tăng cờng bóc lột, đàn áp các cuộc khởi nghĩa.
-Trong suốt 3 thế kỷ thống trị của nhà Đờng, nhân dân ta nhiều lần nổi dậy, tiêu biểu
nhất cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan & Phùng Hng.
II/ T t ởng:
-Bồi dỡng cho HS tinh thần chiến đấu vì độc lập dân tộc
-Biết ơn tổ tiên đã kiên trì chiến đấu chống giặc ngoại xâm để giành lại độc lập.
III/ Kĩ năng:
-Qua bài học,HS biết phân tích, đánh giá công lao to lớn của các nhân vật lịch sử.
-Biết đánh giá sự kiện lịch sử.
-Tiếp tục rèn luyện cho các em kĩ năng đọc &vẽ bản đồ lịch sử.
B/ Ph ơng pháp: Kích thích t duy,nêu vấn đề,đồ dùng trực quan, phân tích, thảo
luận...
C/ Chuẩn bị của GV &HS:
I/ Chuẩn bị của GV :
-SGK,SGV,SBT, bài soạn.
-Lợc đồ khởi nghĩa Mai Thúc Loan,Phùng Hng ,t liệu, có liên quan, bài soạn, LSVN
bằng tranh T9.
-Bảng phụ, tranh ảnh đền thờ Phùng Hng.
II/ Chuẩn bị của HS:
- Bài cũ:Học bài theo nội dung câu hỏi SGK.
-Hoàn thành các bài tập SBT, 1 số bài tập nâng cao GV hớng dẫn.
-Tìm hiểu bài mới: suy nghĩ trả lời những câu hỏi SGK:Chính sách đô hộ của nhà Đ-
ờng có gì thay đổi? Nhận xét?Tìm hiểu về Mai Thúc Loan, Phùng Hng.
-Su tầm tranh ảnh, tài liệu liên quan đến bài học.
D/ Tiến trình lên lớp:
I/ Ôn định lớp:
II/ Bài cũ:
-Triệu Quang Phục đã đánh bại quân Lơng nh thế nào? Nhạn xét về cách đánh của
ông?
III/ Bài mới:
1/ Giới thiệu bài mới: Năm 618 Lý Uyên lật đổ nhà Tuỳ, lập ra nhà Đờng.Từ đó n-
ớc ta bị nhà Đờng thống trị.Nhà Đờng siết chặt hơn chế độ cai trị tàn bạo, thẳng tay
bóc lột & đàn áp nhân dân ta.Suốt 3 thế kỷ nhân dân ta đã không ngừng nổi dậy đấu
tranh chống bọn đô hộ.Đáng chú ý nhất là cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc
Loan,Phùng Hng.Hôm nay chúng ta tìm hiểu.
2.Triển khai các hoạt động:
Hoạt động của GV & HS: Nội dung bài học:

Generate time = 0.017386913299561 s. Memory usage = 1.94 MB