Tiết 19: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40

Ngày soạn: ..../...../200....
Ngày giảng: ...../...../200...
Ch ơng 3 ThờI Kỳ BắC THUộC & ĐấU TRANH
GIàNH ĐộC LÂP.
Tiết 19: CuộC KhởI NGHĩA HAI Bà TRƯNG NĂM 40
A/Mục tiêu:
I/ Kiến thức:
-Sau thất bại của An Dơng Vơng ,đất nớc ta bị phong kiến phơng bắc thống trị
( Thời kỳ bắc thuộc).Sự thống trị tàn bạo của phong kiến phơng bắc là nguyên nhân
chính dẫn đến cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trng.
-Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trng đợc toàn dân ủng hộ , thắng lợi nhanh chóng, đát n-
ớc dành đợc độc lập.
II/ T t ởng:
-Giáo dục cho Hs ý thức căm thù quân xâm lợc ,ý thức tự hào ,tự tôn dân tộc .
-Giáo dục cho Hs lòng biết ơn Hai Bà Trng & tự hào về truyền thống phụ nữ Việt
Nam.
III/ Kĩ năng:
-Rèn luyện cho hs biết tìm nguyên nhân & mục đích của sự kiện LS.
-bớc đầu rèn luyện kĩ năng biết vẽ & đọc lợc đồ LS.
B / Ph ơng pháp: Kích thích t duy, đồ dùng :tranh ảnh, bản đồ.
C/ Chuẩn bị của GV &HS:
I / Chuẩn bị của GV: Bản đồ cuộc kháng chiến, tranh ảnh về Hai Bà Trng, ảnh
đền thờ Hai Bà, bài soạn.
II/ Chuẩn bị của HS: học bài cũ , làm bài tập, tìm hiểu & soạn bài mới.
D/ Tiến trình lên lớp:
I/ ổn địnhlớp:
II/ Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra hs, gv nhắc lại nét chính nguyên nhân thất
bại của An Dơng Vơng , dẫn dắt bài mới.
III/ Bài mới;
1/Giới thiệu bài mới: Sau khi nớc ta rơi vào ách đô hộ của nhà Hán, nhà Hán đẩy
nhân dân ta đến trớc những thử thách nghiêm trọng: đất nớc bị mất tên, dân tộc có
nguy cơ bị đồng hoá. Nhng nhân dân ta quyết không chịu sống trong cảnh nô lệ đã
liên tục nổi dậy đấu tranh, mở đầu cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trng (năm 40). Để biết
đợc điều đó hôm nay chúng ta tìm hiểu.
2/ Triển khai các hoạt động:
Hoạt động của GV &HS Nội dung bài học
Hoạt động 1
-Gv: Gọi Hs đọc mục 1 Sgk& hỏi:
Sau cuộc k/c của An Dơng Vơng
chống Triệu Đà thất bại , nớc ta bớc
vào tình trạng gì?
-Hs: Dân tộc ta bớc vào tình trạng
hơn 1000 năm bắc thuộc.
-Gv: Sau khi nhà Hán đánh bại nhà
1/ N ớc Âu Lạc từ thế kỷIITCN đến
thế kỷI có gì thay đổi:
-Năm 179 Tcn, Triệu Đà sát nhập Âu
lạc vào Nam Việt, biến Âu Lạc thành
2 quận của TQ là Giao Chỉ & Cửu
Chân.
1
Triệu, chúng đã thực hiện c/s gì ở n-
ớc ta?
-Hs:Năm 111 TCN nhà Hán thay
nhà Triệu thống trị Âu Lạc.
-Gv: Nhà Hán gộp Âu lạc với 6 quận
của TQ nhằm mục đích gì?
-Hs: Nhằm xoá bỏ hẳn Âu lạc cũ,
xem Âu Lạc là 1 vùng đất của TQ ở
phía Nam.
-Gv: Em có nhận xét gì về cách đặt
quan lại cai trị của nhà Hán?
-Hs:Nhà Hán mới bố trí ngời cai
quản đến cấp quận,cònở huyện xã
nhà Hán cha nắm đợc.
-Gv: H/dẫn hs thảo luận c/sthống trị
của nhà Hán đối với nhân dân ta?
- Gv: Em biết gì về thái thú Tô
Định?
-Gv: Nhà Hán đa ngời Hán
sangChâu Giao sinh sống lâu dài
nhằm mục đích gì?
-Hs:Nhằm bắt ngời Việt phải theo
phong tục ,tập quán của ngời Hán để
thực hiện mu đồ biến ngời Việt
thành ngời Hán.
Gv: Em có nhận xét gì về c/s cai trị
của nhà Hán?
-Gv: Trong hoàn cảnh đó nhân dân
Giao chỉ phải làm gì?
Gv chuyển mục.
Hoạt động2:
-Gv: Yêu cầu Hs đọc mục 2 Sgk &
hỏi:Vì sao cuộc khởi nghĩa Hai Bà
TRng bùng nổ?
-Hs : Dựa vào Sgk trả lời ,Gv bổ
sung.
-Gv: Em biết gì về Hai Bà Trng?
-Gv: Cuộc khởi nghĩa diễn ra nh thế
nào?
-Hs: Dựa vào bản đồ tờng thuật.
-Gv: bốn câu thơ trong Thiên Nam
Ngữ Lục nói lên mục đích của K/n
là gì?
-Gv: Việc khắp nơi kéo quân về tụ
nghĩa nói lên đIều gì?(Liên hệ câu
-Năm 111TCN, nhà Hán thống trị Âu
Lạc ,chia Âu Lạc thành 3 quận:Giao
Chỉ, Cửu Chân & Nhật Nam.
- Nhà Hán hợp nhất 3 quận của ta với
6 quận của TQ thành Châu giao.Đặt
các chức quan Thứ sử, Thái thú, Đô
uý,để cai trị .ở huyện vẫn các Lạc t-
ớng cai quản nh cũ.
-Nhà Hán bóc lột nhân dân ta:
+Hàng năm phải nộp thuế, các vật
quý hiếm: sừng tê, ngà voi...
+ Bắt dân ta theo phong tục Hán.
2/ Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Tr ng
bùng nổ:
a/ Nguyên nhân:
- Do chính sách áp bức bóc lột tàn
bạo của nhà Hán.
-Thi Sách chồng của Trng Trắc bị
Thái thú Tô Định giết hại.
b./Diễn biến:
-Mùa xuân năm 40 (Tháng 3 dơng
lịch) hai Bà Trng đã dựng cờ khởi
nghĩa ở Hát Môn (Hà Tây)
2
nói của Lê Văn Hu)
-Hs: ách thống trị tàn bạo của nhà
Hán khiến nhân dân ta căm giận &
nổi dậy khởi nghĩa.
-Gv: Kết quả cuộc k/n ra sao?
-Gv:H/d hs thảo luận nguyên nhân
thắng lợi & ý nghĩa của cuộc k/n?
-Nghĩa quân làm chủ Mê Linh, nhanh
chóng tiến xuống Cổ Loa & Luy
Lâu.
c/ Kết quả:
-Cuộc khởi nghĩa thắng lợi hoàn
toàn.
IV/ Củng cố bài học:
-Em hãy điền những ký hiệu thích hợp lên lợc đồ để thể hiện diễn biến k/n?
-Em có suy nghĩ gì về nhận xét của Lê Văn Hu?
V/ Dặn dò:
-Học bài theo câu hỏi cuối bài.Tìm đọc LSVN bằng tranh tập 6.
-Làm bài tập (SBT) & 1số bài tập nâng cao gv h/dẫn.
-Tìm hiểu bài mới, suy nghĩ & trả lời những câu hỏi SGK.Su tầm tranh ảnh về
Hai Bà Trng.
3
Ngày soạn: ..../...../200....
Ngày giảng: ...../...../200...
Tiết 21 : TRƯNG VƯƠNG & CuộC KHáNG cHIếN CHốNG
QUÂN XÂM LƯợC HáN.
A / Mục tiêu:
I/ kiến thức:
-Giúp Hs nắm đợc : Sau khi cuộc K/n thắng lợi ,Hai bà Trng đã tiến hành công
cuộc xây dựng đất nớc ,giữ gìn độc lập dân tộc vừa mới giành đợc, đó là những việc
làm thiết thực đa lại quyền lợi cho nhân dân, tạo nên sức mạnh để tiến hành cuộc
K/c chống quân xâm lợc Hán.
-Hs cần thấy rõ ý chí kiên cờng, bất khuất của nhân dân ta chống quân xâm lợc
Hán(42- 43)
II/ T t ởng:
-Hs cần hiểu rõ tinh thần bất khuất của dân tộc ta.
-Mãi ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc thời Hai Bà Trng.
III/ Kĩ năng:
-Rèn luyện kĩ năng đọc lợc đồ lịch sử.
-Hs bớc đầu làm quen với kể chuyện lịch sử.
B/ Ph ơng pháp:
- Kích thích t duy, nêu vấn đề, trực quan, kể chuyện,tờng thuật...
C/ Chuẩn bị của Gv& Hs:
I/ Chuẩn bị của Gv:
-Bản đồ, tranh ảnh, chuyện kể.
-Giáo án ,SGK, SBT,SGV.
-Đọc 1 số tài liệu liên quan đến bài học.
II/ Chuẩn bị của Hs:
-Học bài cũ , hoàn thành các bài tập của bài (SBT).
-Tìm hiểu bài mới :suy nghĩ trả lời các câu hỏi SGK soạn vào vở ở nhà.
- Tìm đọc LSVN bằng tranh.
-Su tầm tranh ảnh về Hai Bà Trng.
D/ Tiến trình lên lớp:
I / ổn định lớp:
II/ Kiểm tra bài cũ:
- Đất nớc Âu Lạc dới thời thuộc Hán có gì thay đổi?
- Trình bày nguyên nhân , diễn biến, kết quả cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trng?
III/ Bài mới :
1/Giới thiệu bài mới:
Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trng thắng lợi , ngay sau đó nhân dân ta tiến hành cuộc
kháng chiến trong điều kiện vừa mới giành độc lập, đất nớc còn nhiều khó khăn,
cuộc k/c diễn ra gay go quyết liệt. Để biết đợc điều đó tiết hôm nay chúng ta tìm
hiểu.
2/ Triển khai các hoạt động:
4
Hoạt động của GV&HS Nội dung bài học:
Hoạt động 1:
-Gv: Gọi hs đọc mục 1 Sgk,sau đó đặt
câu hỏi hs trả lời:Sau khi đánh đuổi
quân Đông Hán , Hai Bà Trng đã làm
để giữ vững nền độc lập?
-Hs: dựa vào sgk trả lời.
-Gv: Việc suy tôn Trng Trắc lên làm
vua có ý nghiã gì?
-Hs:Suy nghĩ trả lời.
-GvNhững việc làm của Trng Trắc có ý
nghĩa & tác dụng nh thế nào?
(Thảo luận).
-Hs: Đem lại quyền lợi thiết thực cho
nhân dân,nâng cao ý chí đấu tranh bảo
vệ độc lập.
-Gv: Vua Hán đã làm gì khi đợc tin Hai
Bà Trng khởi nghĩa?
-Hs: Đợc tin Hai Bà Trng k/n & giành
lại độc lập ,Vua Hán rất tức giận,đã hạ
lệnh cho các quận Miền Nam chuẩn bị
lực lực lợng tiến sang đàn áp.
-Gv:Giải thích thêm&chuyển mục:
Hoạt động2:
-Gv: Dùng lợc đồ k/c chống quân xâm
lợc Hán hình 44 Sgk phóng to để trình
bày.
-Gv: Yêu cầu hs đọc mục 2 sgk & hỏi:
Năm 42 quân Đông Hán đã tấn công
vào nớc ta nh thế nào?
-Hs:Trả lời ,gv chỉ lợc đồ minh hoạ.
-Gv: Giải thích thêm :Hợp Phố (Quảng
Châu-TQ ngày nay) Hợp Phố nằm trong
Châu Giao.
-Gv:Tại sao Mã Viện lại đợc chọn làm
chỉ huy đạo quân xâm lợc?
-Hs: Hắn là 1 tên hung bạo, xảo quyệt,
có nhiều kinh nghiệm đàn áp các cuộc
k/n & đợc vua Hán phong là phục ba t-
ớng quân.
-GV:Em có nhận xét gì về lực lợng của
Nhà Đông Hán?
1/ Hai Bà Tr ng đã làm gì sau khi
giành đ ợc độc lập:
-Trng Trắc đợc suy tôn làm vua, lấy
hiệu là Trng Vơng, đóng đô ở Mê Linh.
-Phong tớc cho những ngời có công.
- Lập lại chính quyền.
-Các lạc tớng đợc quyền cai quản các
huyện.
-Trơng Vơng xá thuế 2 năm liền cho
dân. Xoá bỏ chế độ lao dịch & binh
pháp cũ.
2/ Cuộc kháng chiến chống quân xâm
l ợc Hán (42-43) đã diễn ra nh thế
nào?
a.Diễn biến:
-Năm 42, Mã Viện chỉ huy đạo quân
xâm lợc gồm: 2 vạn quân tinh nhuệ,
2000 xe, thuyền & nhiều dân phu tấn
công ta ở Hợp Phố.
-Nhân dân Hợp Phố đã anh dũng chống
lại.
-Sau khi chiếm Hợp Phố, Mã Viện đã
chia quân thành 2 đạo thuỷ & bộ tiến
5

Generate time = 0.42640900611877 s. Memory usage = 1.94 MB