Tải bản đầy đủ

Câu hỏi trắc nghiệm ASP.NET

Mục lục

1. Giới thiệu
1) Lựa chọn các phát biểu đúng về ứng dụng web asp.net
a) Các webform trong cùng một ứng dụng Asp.net có chung một tập các resource và các cấu hình.
b) Trên cùng một webserver, các trang web ở website asp.net này có thể chia sẻ các resource với một website asp.net
khác.
c) Mỗi website asp.net là một ứng dụng chạy độc lập.
d) Mỗi website asp.net gồm có nhiều ứng dụng chạy cùng lúc, mỗi trang là một ứng dụng.
2) Lựa chọn phát biểu sai
a) Application domain là một vùng cô lập trong bộ nhớ.
b) Mỗi asp.net application chạy trong một application domain riêng.
c) Application domain giúp ngăn chặn không cho một web page truy xuất tới thông tin trong bộ nhớ của một của một
ứng dụng khác.
d) Mỗi webserver chỉ chứa một application domain
3) Chọn các phát biểu sai:
a) Virtual directory là thư mục ảo trên webserver được công bố (public) cho người sử dụng như là một thư mục vật lý
của website.
b) Một website có thể có nhiều virtual directory.
c) Mỗi virtual directory có thể ánh xạ tới một hoặc nhiều thư mục vật lý
d) Cả 3 lựa chọn trên đều đúng.

4) Địa chỉ url của một trang web phụ thuộc vào
a) Tên thư mục ảo chứa trang web.
b) Tên của project phát triển ứng dụng web.
c) Thư mục vật lý của trang web.
d) Cả 3 lựa chọn trên.
5) Lựa chọn các phát biểu đúng
a) File Global.asax và file Web.config là những file cấu hình của ứng dụng web asp.net.
b) Có thể có nhiều file web.config trong một website.
c) Một website có thể không có file global.asax.
d) Cả 3 lựa chọn trên đều đúng
6) Trên một website có thể chứa các loại file nào sau dây:
a) *aspx.
b) *.cs
c) *.asmx
d) *.ascx
e) *.http
f) *.cgi.
7) Trong ASP.NET các ngôn ngữ nào sau đây có thể được dùng để viết các script chạy trên server:
a) C#
b) VB6.0.
c) VB.NET.
d) C++.
e) JavaScript.
8) Nội dung webserver trả về cho trình duyệt khi một trang *.aspx được yêu cầu là văn bản dạng:
1


9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)


16)

a) HTML.
b) XML.
c) ASPX.
d) HTTP.
Trong asp.net mỗi trang web là một đối tượng nào dưới đây
a) System.Web.Page.
b) System.Web.WebControl.Page.
c) System.Web.UI.Page.
d) System.Web.UI.WebControl.Page.
File cấu hình nào có tác dụng trên toàn bộ server web.
a) Root.config.
b) Server.config.
c) Machine.config.
d) Windows.config.
Các mã lệnh Code-behide là
a) Mã xử lý phía Server (Server-side code)
b) Mã phía Client
c) Cả a) và b)
d) Cả hai đều sai
Tất cả các webform đều thừa kế từ lớp:
a) Master Page
b) Page Class
c) Session Class
d) Không có câu nào đúng.
Tệp Global.asax được dùng để
a) Cài đặt các sự kiện mức ứng dụng (application) và mức phiên làm việc (session)
b) Khai báo các biến và các hàm toàn cục
c) Không có tác dụng gì.
d) Cả 3 đều sai.
Tệp Web Usercontrol có đuôi gì?
a) .Asmx
b) .Ascx
c) .Aspx
d) .uct
Trong .NET Framework, một Web page thuộc không gian tên nào dưới đây?
a) System.Web.UI
b) System.Windows
c) System.Web.UI.Controls
d) Cả 3 đều sai.
Để kiểm tra có phải trang web được load lần đầu tiên hay được postback lại ta dùng thuộc tính gì của lớp Page
a) IsFirstLoad
b) IsNewPage
c) IsPostBack
d) DoPostBack.

2. Khuôn mẫu (Pattern)
3. Môi trường cài đặt
1) Để chọn ngôn ngữ mặc định là C# trong toàn bộ website thì ta làm như thế nào
2


a)
b)
c)
d)

Không phải làm gì cả vì C# là ngôn ngữ mặc định.
Không chọn được ngôn ngữ mặc định cho toàn bộ website mà chỉ chỉ định ngôn ngữ mặc định trên từng trang.
Thêm thẻ <%@ Application Language="C#" %> vào đầu file web.config.
Thêm dòng <%@ Application Language="C#" %> vào đầu file global.asax.

4. Bắt đầu
5. Vòng đời (Life Cycle)
1) Cho biết thứ tự phát sinh các sự kiện trong vòng đời của một trang web asp.net nào sau đây là đúng
a) Page_Init => Button_Click => Page_Load => Page_UnLoad.
b) Page_Load => Page_Init => Button_Click => Page_Unload.
c) Page_Init => Page_load => Button_Click => Page_Unload.
d) Page_Load => Page_Init => Page_Unload => Button_Click.
2) Cho biết thứ tự đúng của các sự kiện sau
a) Application_Start => Application_End => Session_Start => Session_End.
b) Application_Start => Session_Start => Session_End => Application_End.
c) Session_Start => Session_End => Application_Start => Application_End.
d) Session_Start => Application_Start => Application_End => Session_End.
3) Đối tượng Application sẽ bị hủy khi:
a) Tắt trình duyệt.
b) Quá thời hạn (Timeout).
c) Tắt IIS.
d) Không bao giờ bị hủy trừ khi tắt máy server.

6. Định hướng (Routing)
1) Các cách nào sau đây dùng để chuyển người sử dụng sang một trang khác.
a) Response.Redirect(URL).
b) Server.Transfer(URL)
c) Sử dụng HyperLink để người dùng click vào.
d) Server.GoTo(URL);
2) Cách nào sau đây để chuyển người sử dụng sang trang http://google.com .
a) Response.Redirect(“http://google.com”).
b) Server.Transfer(“http://google.com”)
c) Dùng hyperlink click để người dùng click vào.
d) Server.GoTo(“http://google.com”) .
3) Cho URL có giá trị như sau: http://mysite.com/content.aspx?ID=4&CAT=5. Query string là chuỗi
a) http://mysite.com/content.aspx.
b) content.aspx?ID=4&CAT=5
c) ID=4&CAT=5.
d) Khác.

3


7. Controllers
8. Actions
9. Filters
10.

Selectors

11.

Views

1) Lựa chọn các phát biểu đúng về server controls:
a) Server control là các điều khiển mà ta có thể truy xuất và xử lý được bằng mã lập trình chạy trên server.
b) Mọi server control bắt buộc phải có thuộc tính runat =”Server”.
c) Các server control có thể phát sinh ra các sự kiện giống như các control trong window.
d) Mỗi server control khi thể hiện ở trình duyệt tương ứng với một thẻ HTML duy nhất.
2) Lựa chọn phát biểu sai về HTML Server Control
a) Các thẻ html nếu có thuộc tính runat=”server” thì sẽ trở thành các điều khiển Html Server Control.
b) Các HtmlServerControl tự cung cấp cách thể hiện của nó dưới trình duyệt.
c) Việc HtmlServerControl sẽ thể hiện ở trình duyệt bằng thẻ html nào là tùy thuộc vào trình duyệt.
d) Các HtmlServerControl có thể tự lưu giữ trạng thái.
3) Để chỉ định ngôn ngữ xử lý phía server trên một trang asp.net là ngôn ngữ C# gì thì ta phải:
a) Chẳng phải làm gì vì C# là ngôn ngữ mặc định.
b) Trong page directive của trang ở trong file aspx, đặt giá trị của thẻ Language=”C#”.
c) Đặt thuộc tính language=”C#” bên trong thẻ

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×