Mèo con đi họcTh ba ngày 8 tháng 4 n m 2008ứ ă


Mèo con đi h cọ
Mèo con buồn bực
Mai phải đến trường
Bèn kiếm cớ luôn :
- Cái đuôi tôi ốm.
Cừu mới be toáng :
- Tôi sẽ chữa lành
Nhưng muốn cho nhanh
Cắt đuôi khỏi hết !
- Cắt đuôi ! Ấy chết… !
Tôi đi học thôi !

Theo P.Vô-rôn-cô
buồn bực
con cừu
ốm
kiếm cớ
be toáng

Generate time = 0.066927909851074 s. Memory usage = 1.92 MB