Tiet110 : Câu trần thuật đơn


NhiÖt liÖt chµo mõng
C¸c ThÇy Gi¸o, C« Gi¸o
VÒ dù giê líp 6A tr­
êng THCS Xu©n Phó

Kiểm tra bài cũ
? Thế nào là thành phần chính và thành phần phụ của câu ?
? Vị ngữ có đặc điểm và cấu tạo như thế nào ?
-> Thành phần chính của câu là những thành phần bắt buộc phải có
mặt để câu có cấu tạo hoàn chỉnh và diễn đạt một ý trọn vẹn. Thành
phần không bắt buộc có mặt được gọi là thành phần phụ.
-> Vị ngữ là thành phần chính của câu có khả năng kết hợp với các
phó từ chỉ thời gian và trả lời cho các câu hỏi Làm gì ?, Làm sao ?,
Như thế nào ? hoặc Là gì ?
- Vị ngữ thường là động từ hoặc cụm động từ, tính từ hoặc cụm tính
từ, danh từ hoặc cụm danh từ .
- Câu có thể có một hoặc nhiều vị ngữ.
Ví dụ : Ngày mai, tôi đi học.

Em hãy nối một vế trong tập hợp 1 với một vế phù hợp nhất
trong tập hợp 2.
Tập hợp 1 Tập hợp 2
A.Câu trần thuật(kể) 1.Dùng để nêu điều cần hỏi để người nghe trả
lời giải đáp.
B. Câu nghi vấn(hỏi) 2. Dùng để giới thiệu , kể , tả một sự vật, sự
việc hoặc nêu một ý kiến nhận xét.
C. Câu cầu khiến 3.Dùng để biểu lộ tình cảm của người nói , viết.
D. Câu cảm thán 4.Nêu điều mong muốn, yêu cầu... hoặc đòi hỏi
người nghe thực hiện.

Tiết 110 : câu trần thuật đơn
I - Câu trần thuật đơn là gì ?
1) Tìm hiểu ví dụ
Chưa nghe hết câu , tôi đã hếch răng lên , xì một hơi rõ dài (1). Rồi , với bộ điệu
khinh khỉnh , tôi mắng (2):
- Hức(3)!Thông ngách sang nhà ta (4)? Dễ nghe nhỉ(5)! Chú mày hôi như cú
mèo thế này , ta nào chịu được (6).Thôi , im cái điệu hát mưa rầm sùi sụt ấy
đi(7).Đào tổ nông thì cho chết (8)!
Tôi về , không một chút bận tâm.(9)
(Tô Hoài)
2)Nhận xét:
- Câu có tác dụng kể, tả, nêu ý kiến : câu 1; 2; 6; 9
- Câu bộc lộ cảm xúc : câu 5; 3; 8
- Câu dùng để hỏi : câu 4
- Câu cầu khiến : câu 7

? Các câu trong ví dụ
dùng để làm gì ?

Tiết 110 : câu trần thuật đơn
I Câu trần thuật đơn là gì ?
1) Tìm hiểu ví dụ
2) Nhận xét:- Câu có tác dụng kể, tả, nêu ý kiến : câu 1; 2; 6; 9
- Câu bộc lộ cảm xúc : câu 5; 3; 8
- Câu cầu khiến : câu 7
Cõu trn thut l cõu dựng gii thiu, miờu t hoc k v mt s
vt, s vic hay nờu mt ý kin.
Những câu 1, 2, 6, 9 là những câu
trần thuật. Vậy em hiểu câu trần
thuật là gì ?

Tiết 110 : câu trần thuật đơn
I Câu trần thuật đơn là gì ?
1) Tìm hiểu ví dụ
2) Nhận xét:- Câu có tác dụngkể, tả, nêu ý kiến : câu 1; 2; 6; 9
- Câu bộc lộ cảm xúc : câu 5; 3; 8
- Câu cầu khiến : câu 7
Cõu trn thut l cõu dựng gii thiu, miờu t hoc k v mt s vt, s
vic hay nờu mt ý kin.
Xác định chủ ngữ, vị ngữ:
-Tôi đã hếch răng lên , xì một hơi rõ dài.
-Tôi mắng.
- Chú mày hôi như cú mèo thế này , ta nào chịu được.

-Tôi về , không một chút bận tâm.

CN VN
CN VN CN VN
CN VN
CN VN
Hãy xác định chủ ngữ
và vị ngữ cho các câu
sau ?

Tiết 110 : câu trần thuật đơn
I Câu trần thuật đơn là gì ?
1) Tìm hiểu ví dụ
2) Nhận xét
-Tôi đã hếch răng lên , xì một hơi rõ dài.(1)
CN VN
-Tôi mắng. (2)
CN VN
- Chú mày hôi như cú mèo thế này , ta nào chịu được. (6)
CN VN CN VN
-Tôi về , không một chút bận tâm. (9)
CN VN
Cõu (1), (2), (9) cú mt cm ch v, cõu (6) cú hai cm ch v.
Cỏc cõu (1), (2), (9) l cõu trn thut n.
* Ghi nhớ ( SGK)
Câu trần thuật đơn là loại câu do một cụm C V tạo thành, dùng để giới
thiệu, tả hoặc kể về một sự việc, sự vật hay để nêu một ý kiến .
Em hãy so sánh
s l ng c m ch v
trong các câu trên?
Em hi u câu tr n thu t
n l gì?

Generate time = 0.018587112426758 s. Memory usage = 1.93 MB