Bài 30: Một số tác giả tác phẩm tiêu biểu của mỹ thuật Ý thời kỳ Phục Hưng

Giáo viên NGUYỄN THIÊN CHỨC 6/24/2013 : Giáo án: môn mó thuật lớp 7
Năm học 2007 – 2008
Viết tắt : “O” : Giáo viên ; “OK”: Kết luận“,
”OG” :Câu hỏi gợi mở ." –“ Học sinh
Tuần 30 – Tiết 30 . Ngày soạn : 08/04/ 2008 , Ngày giảng : 10/04/ 2008
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bài 30
Bài 30
:
:
THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT
THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT



M  THUT Ý TH I KÌ PHC HNG
I- MỤC TIÊU BÀI HỌC :
1. Về kiến thức : Giúp cho học sinh :
- Hiểucuộc đời và sự nghiệp sáng tạo nghệ thuật của các hoạ só thời kì phục hưng.
!"n bi#t $%&c s' $a d(ng trong ngh) thu"t.
2. Về kó năng : Rèn cho học sinh :
- Kó năng quan sát và sáng tạo trong các lónh vực hoạt động.
3. Về thái độ : Hình thành ở học sinh thái độ :
Ý thức tự giác, luôn luôn hướng tới tìm tòi cái mới trong học tập , lao động.
II- TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN :
- SGK, SGV mó thuật 8 , ĐDDH MT 8.
- Vở vẽ ,vở ghi .
III- LÊN LỚP :
1. Kiểm tra bài cũ :
O :Kiểm tra bài vẽ 3 hs .
O : Yêu cầu hs quan sát và góp ý bài vẽ .
O : Góp ý và ghi điểm .
2. Bài mới
Hoạt
động
Hoạt động của giáo viên HĐ học sinh $ Nội dung kiến thức cần đạt
Hoạt động 1
GIỚI THIỆU
BÀI
O: Em hãy tóm tắt mó thuật thời
kì phục hưng ? *+ Ra đời ở Ý, từ
cuối tk XIV đến hết tk XVI...........................................................................................................................
+ Muốn khơi phục sự hưng thịnh của
nền văn minh Hi Lạp - La Mã cổ đại..........................................................................................................
+ Khoa học, kỹ thuật và nghệ thuật
phát triển mạnh)
O: Em hãy kể tên một số hoạ só
thời kì Phục hưng?( Giốt-tơ, Xi-
ma-buy, Ma-dắc-xi-ơ, Mi-ken Lăng-
giơ, Lê-ơ-na đờ Vanh-xi, Ra-pha-en…)
O : Giới thiệu vào bài .
Bài 29 : Thường thức mó thuật
MỘT SỐ TÁC GIẢ TÁC PHẨM TIÊU BIỂU
CỦA MĨ THUẬT Ý THỜI KÌ PHỤC HƯNG
Hoạt động 2
TÌM HIỂU
VỀ HOẠ SĨ
LÊ-Ô-NA
ĐƠ VANH-
XI
O : Yêu cầu học sinh thảo luận
theo nhóm
Nhóm 1, 2 : Em hãy cho biết
Lê-ô-na Đơ Vanh-xi sinh vào
ngày tháng năm nào ? ở đâu? là
người ngư thế nào ? có những
tác phẩmnào tiêu biểu? Và ông
A : MỘT SỐ TÁC GIẢ :
I Hoạ só Lê-ô-na đơ Vah-xi :
- +,-  ./,  ,0  123431425  (/  ,6/7,8  *9:
+,-;7
<
;=>/,=/,/?@A,=BC6D6EF/#,
GH6.%E,=$/?FI6ED7.J=;=,=;K;?",=/,0,-L
M
N
,7
<
B7
O
68
N
6P
Q
$7
N
/E6RGS,/?TC/,J$(/
G8,-,/?;J,'6A#(8E-/U/TV?ETW/6U,X
Y>/D7M,-6R,/?C6TV,Z//#,-,%AC,
“ Có tài mà không có đức là người vô dụng
Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. (Hồ Chủ tòch) Trang 1
Giáo viên NGUYỄN THIÊN CHỨC 6/24/2013 : Giáo án: môn mó thuật lớp 7
Năm học 2007 – 2008
Viết tắt : “O” : Giáo viên ; “OK”: Kết luận“,
”OG” :Câu hỏi gợi mở ." –“ Học sinh
mất vào ngày tháng năm nào ?
Nhóm 3, 4 : Em hãy cho biết
Mi-ken-lăng-giơ sinh vào ngày
tháng năm nào ? ở đâu? là người
ngư thế nào ? có những tác
phẩmnào tiêu biểu? Và ông mất
vào ngày tháng năm nào ?
Nhóm 5, 6 : Em hãy cho biết
Ra-pha-en sinh vào ngày tháng
năm nào ? ở đâu? là người như
thế nào ? có những tác phẩmnào
tiêu biểu? Và ông mất vào ngày
tháng năm nào ?
O : Yêu cầu đại diện nhóm trình
bày kết quả thảo luận các nhóm
còn lại nhận xét và bổ xung ý
nếu có .
OK :
[?\,8/.]^_6`=6H7=/$a,-]^_6`G8,-
7,-$C]!-%b/$=,B==68,6a,]c7/)6;d]M
,7 ;/ e7]f\e7=/,,-7
+,-S,-=d5C,-2,0121g(/B8/.\ECT
8,,-%b/G8,-G7,6h7M,-e/i,UTW/&T-/c7
-/U/T[?j/k,D7,,GS.W,-$>,-E[?'6=
-&/6UL
 lC6TVAm,e?,-,=,-M ,7f/ e7E?Z/DT
FK,E^_6`=6H7=/$a,-ELLL
Hoạt động 3
TÌM HIỂU
VỀ HOẠ SĨ
MI-KEN-
LĂNG-GIƠ
O : Yêu cầu đại diện nhóm trình
bày kết quả thảo luận hoạ só Mi-
ken-lăng-giơ.
O : Các nhóm còn lại nhận xét
kết quả thảo luận
OK.
II Hoạ só Mi-ken-lăng-giơ :
- /,G7=8,-=dn o 14p2E(/>F?;=,-,q6h7
r,-  7TG\.\L  */,  ^M,-  ,%j6  9:
+,-;=>,=$/?FI6EF/#,GH6.%E8(.J=/
.JE$s(8G7>._6U,%t,-s,;/)$#,,,U,-
u  ?"  T%v,-  md  .7?  ,=dL
+,-;=C6-/U6h76C6T8%&,-,Z//#,-,%A^7 /
],-=d=$]/ \ 7],M;)]M/ evX!-8=/G7
M,-.C,-C6GS,/?B_6BK68(;j,,%AB_6G7,
G,Gw,$),./ /,],-=dTC,xy6?W/6r,-]G",
6/#,6h77.6/,7X+,-S,-=d1z3{5312n4(/|M
7L
Hoạt động 5
TÌM HIỂU
VỀ HOẠ SĨ
RA-PHA-EN
O : Yêu cầu đại diện nhóm trình
bày kết quả thảo luận hoạ só Ra-
pha-en.
O : Các nhóm còn lại nhận xét
kết quả thảo luận
OK.
IV Hoạ só Ra-pha-en :
- +,-./,,-7
<
d{n34314zo7
N
/GB/,8*7;/7:L
- +,-;7
<
%
<
7M
N
8
N
7.P
Q
%
<
7;7
<
M
N
F/
O
,G?
O
6.%7
<
/B7L
- +,-;7
<
7
O
6-/7
}
6?
}
767
O
67
O
6Tm
}
AG%v
<
,-8
N
6v
}
\,]
67
O
67
O
6Tm
}

<
$%
O
6\
N
7
<
6?
O
7]$0
N
6B/
N
;7
<
67
O
6B%
O
6
BP
O
68
N
7v
}
8
<
77
O
,Y7 / 60,-L
- +,-;=D7.J=/,0,-=,Z//#,-GS,7,tM ;v
G0,- xvL!012{g/C88=,-68M,-G7,-GK6C6
T~,-G8,-$/),Y7 / 60,-L•8$R,-%b/7-D/M,-
;=D7.J6h7^_6/C88=,-L
- +,-€6C6B_6G7,,Z//#,-$=/M,-/C8=
;•6.‚LG7,6h7+,-/?B/ƒ?68.'G8,-trẻoEe•?
e=,-E$wdK,,m,0,.
- +,-m
O
,-7
<
d{n343125{7
N
/|M 7*„
O
:
O : Em hãy cho biết tác phẩm
B : MỘT SỐ TÁC PHẨM:
1 . Mô-na-li-da :
“ Có tài mà không có đức là người vô dụng
Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. (Hồ Chủ tòch) Trang 2
Giáo viên NGUYỄN THIÊN CHỨC 6/24/2013 : Giáo án: môn mó thuật lớp 7
Năm học 2007 – 2008
Viết tắt : “O” : Giáo viên ; “OK”: Kết luận“,
”OG” :Câu hỏi gợi mở ." –“ Học sinh
Hoạt động 5
TÌM HIỂU
VỀ CÁC TÁC
PHẨM
“Mô-na-li-da” được sáng tác vào
thời gian nào? Chất liệu làm
bằng gì ? nội dung và nghệ thuật
của tác phẩm ?
OK :
O : Em hãy cho biết tác phẩm
“Đa-vít ” được sáng tác vào thời
gian nào? Chất liệu làm bằng
gì ? nội dung và nghệ thuật của
tác phẩm ?
OK :
O : Em hãy cho biết tác phẩm
“Trường học A-ten” được sáng tác
vào thời gian nào? Chất liệu làm
bằng gì ? nội dung và nghệ thuật
của tác phẩm ?
OK :
7
O
,-7
O
6,012{o 12{2 m
O
;/
N
?A.v,em
<
?L !M
N
/
e?,-A  Y\
Q
 6m,  e?,-  M
N
  T?
N
 ,%
Q
L
!-
N
?m
N
AM
O
6?
N
66m,$M
O
/LP
<
,7
}
,$7
N
$
O
,%
O
6$/?
;?d
N
,
<
-/7
}
/Tm
}
?7
<
7
N
8P
<
,L
}
/
N
,$%v
N
66/
<
?.m?
6?
}
7FM,--/7,L
C6TV/),$%&6;%?-/c(/BU8=,-f8?G\*CT:
2 . Đa-vít :
7
O
,-7
O
6A,012{1…12{4L m
O
;/
N
?A$7
O
6m
}
7
N
6
†P
O
6%v
O
6A6782E2L
!M
N
/e?,-A7
N
6M
N
7,,/,G8,-%
O
%7
O
/L
!-
N
?m
N
AP
}
;
N
6m,$M
O
/E67
O
67
N
8P
<
,mQ?%
N
6E=/
8=-/c7k,_6=,>/e?,-L
 %&,-/),$%&6$@tG%v
O
68=•6K,v ;M
G0,- xvL
3. Trường học A-ten:
7
O
,-7
O
6A,012{g…1215L m
O
;/
N
?AG7,.v,em
<
?
!M
N
/e?,-A
}
/
N
,6?M
N
6G7,;?m
N
,-/%
Q
77/,7
<
G/
O
8
N
6
;7 8,  7
<
  G/ xM
O
L
!-
N
?m
N
AM
O
6?
N
660
N
6\
Q
E!m,m
N
x
O
TG7
Q
/G,67
O
6
Bm
N
6  6m
O
TL  ,M
}
/  Bm
N
  G,  ,
<
,  F/
O
,  G?
O
6L
7
O
6Tm
}
/
N
,$%v
N
6;%?-/%
Q
7
N
/8
<
77
O
,7 / 60,-L
3. Củng cố- dặn dò
O : Em hãy nêu vài nét về hoạ só Lê-ô-na Đơ Vanh-xi ? và tác phẩm tiêu biểu của ông ?
O : Em hãy nêu vài nét về hoạ só Ra-pha-en ? và tác phẩm tiêu biểu của ông ?
O A%?wG7,EU,EB=//#AJ?"‡6%,-L
ˆ\G%j6B=/o1AG7,$=/A‰Š^!|‰!!‹!!Œ„!•ŽL
4. Nhận xét tiết học
Giáo viên tuyên dương những học sinh hăng hái tham gia tốt vào bài học, những học sinh có
tiến bộ, động viên và nhắc nhở những em chưa chú tâm trong giờ học .
~~~~~@~~~~~
“ Có tài mà không có đức là người vô dụng
Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. (Hồ Chủ tòch) Trang 3

Generate time = 0.081121921539307 s. Memory usage = 1.94 MB