Bài 8: Thiết kế và bản vẽ kĩ thuậtChương 2
Chương 2
:
:
VẼ KỸ THUẬT
VẼ KỸ THUẬT
ỨNG DỤNG
ỨNG DỤNG
Bài 8
Bài 8
:
:
THIẾT KẾ
THIẾT KẾ
VÀ BẢN VẼ KĨ
VÀ BẢN VẼ KĨ
THUẬT
THUẬT


I.
I.
Thiết kế
Thiết kế
:
:

Có một số sản phẩm cơ khí
Có một số sản phẩm cơ khí
và công trình xây dựng như
và công trình xây dựng như
ôtô, tàu vũ trụ, đường cao
ôtô, tàu vũ trụ, đường cao
tốc, nhà cao tầng…Để chế
tốc, nhà cao tầng…Để chế
tạo các sản phẩm và xây
tạo các sản phẩm và xây
dựng các công trình đó,
dựng các công trình đó,
người ta phải tiến hành
người ta phải tiến hành
thiết kế nhằm xác định
thiết kế nhằm xác định
hình dạng, kích thước, cấu
hình dạng, kích thước, cấu
trúc chức năng của sản
trúc chức năng của sản
phẩm.
phẩm.

Vậy thiết kế là gì?
Vậy thiết kế là gì?


I.
I.
Thiết kế
Thiết kế
:
:


1.
1.
Khái niệm
Khái niệm
:
:
Thiết kế là quá trình hoạt động
Thiết kế là quá trình hoạt động
sáng tạo của người thiết kế, bao
sáng tạo của người thiết kế, bao
gồm nhiều giai đoạn
gồm nhiều giai đoạn
2.
2.
Các giai đoạn thiết kế
Các giai đoạn thiết kế
:
:
Vẽ sơ đồ hình 8.1 thể hiện quá
Vẽ sơ đồ hình 8.1 thể hiện quá
trình thiết kế một sản phẩm
trình thiết kế một sản phẩm
Hình thành ý tưởng xác định đề
tài thiết kế
Thu thập thông tin, tiến hành thiết
kế
Làm mô hình chế tạo thử nghiệm
Thẩm định, đánh giá
phương án thiết kế
Lập hồ sơ kỹ thuật
Không đạt


1.
1.
Thiết kế hộp đựng đồ dùng học
Thiết kế hộp đựng đồ dùng học
tập
tập
:
:

Để thiết kế sản phẩm đơn giản
Để thiết kế sản phẩm đơn giản
như hộp đựng đồ dùng học tập
như hộp đựng đồ dùng học tập
cần phải qua các giai đoạn nào?
cần phải qua các giai đoạn nào?

Qua 5 bước như sơ đồ hình 8.1
Qua 5 bước như sơ đồ hình 8.1

Học sinh tự tóm tắt các giai đoạn
Học sinh tự tóm tắt các giai đoạn
và vẽ sơ đồ quá trình thiết kế
và vẽ sơ đồ quá trình thiết kế

Generate time = 0.58111095428467 s. Memory usage = 1.93 MB