Tải bản đầy đủ

6 MauHD7 26 4 2011 Biểu mẫu Hướng dẫn 27

Mu s 7/ BCBHND

CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM

Thnh ph H Chớ Minh

c lp - T do - Hnh phỳc

Qun (huyn): ...........................
Phng (xó, th trn): ................

Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân
của ban bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân (1)........................................
đơn vị bầu cử: ..........................................

Vo hi ............. gi............ phỳt, ngy .......... thỏng ................ nm 2011, ti (2)...........
..........................................................Ban bu c ó tin hnh lp biờn bn xỏc nh kt qu bu
c n v bu c vi s tham gia ca cỏc thnh viờn sau õy:
ễng (B): ...................................................................................................Trng Ban
ễng (B): ...................................................................................................Phú Ban
ễng (B): ................................................................... ...............................Th ký

ễng (B): ...................................................................................................y viờn
ễng (B): ...................................................................................................y viờn
ễng (B): ...................................................................................................y viờn
ễng (B): ...................................................................................................y viờn
Sau khi kim tra v tng hp kt qu t Biờn bn kim phiu do cỏc T bu c chuyn n,
kt qu cuc bu c n v bu c nh sau:
- S i biu c bu: .. ............................................................................ ngi
- S ngi ng c: .......................................................................................ngi
- Tng s c tri trong n v bu c: .................. (Trong ú cú:............. nam,............n)
- Tng s c tri ó i bu:.................................... (Trong ú cú: ............nam,............ n)
- Tng s c tri khụng i bu:..............................(Trong ú cú: .............nam,.............n)
- T l c tri i bu/ tng c tri:.......................% (Trong ú cú: .........% nam,........% n)
- S c tri l khỏch vóng lai ó tham gia b phiu:...................................................................
- S phiu phỏt ra: ..................S phiu thu vo: ..................t.........%/S phiu phỏt ra
S phiu hp l: .. .................t.........%/S phiu thu vo
S phiu khụng hp l: ..........t.........%/S phiu thu vo
- S phiu bu cho mi ngi ng c:
ễng (B): . ..........................................c .................phiu, t .......% s phiu hp l
ễng (B): . ..........................................c .................phiu, t .......% s phiu hp l
ễng (B): . ..........................................c .................phiu, t .......% s phiu hp l
ễng (B): . ..........................................c .................phiu, t .......% s phiu hp l
ễng (B): . ..........................................c .................phiu, t .......% s phiu hp l


Ông (Bà): . ..........................................được .................phiếu, đạt .......% số phiếu hợp lệ
Ông (Bà): . ..........................................được .................phiếu, đạt .......% số phiếu hợp lệ
Căn cứ vào kết quả ghi trên, Ban bầu cử xác định các Ông (Bà) có tên dưới đây đã trúng
cử đại biểu Hội đồng nhân dân (3)...........................................nhiệm kỳ 2011 - 2016:
Ông (Bà): (4). ...................................... được .................phiếu, đạt .......% số phiếu hợp lệ
Ông (Bà): . ..........................................được .................phiếu, đạt .......% số phiếu hợp lệ
Ông (Bà): . ..........................................được .................phiếu, đạt .......% số phiếu hợp lệ
Ông (Bà): . ..........................................được .................phiếu, đạt .......% số phiếu hợp lệ
Ông (Bà): . ..........................................được .................phiếu, đạt .......% số phiếu hợp lệ
Còn thiếu ................... đại biểu so với số đại biểu được ấn định
Trong ngày bầu cử và thời gian kiểm phiếu, đã xảy ra sự việc (hoặc khiếu nại) sau đây
(5)

:

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Những vấn đề (hoặc khiếu nại) chưa được giải quyết và kiến nghị:(6)
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Biên bản này được lập thành bốn bản để gửi tới Ủy ban bầu cử, Thường trực Hội đồng
nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp, có đính kèm
theo Đơn và Biên bản giải quyết các khiếu nại, tố cáo.
TM. BAN BẦU CỬ
TRƯỞNG BAN
(Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ họ và tên)

Ghi chú:

(1) (3)

PHÓ TRƯỞNG BAN
(Ký, ghi rõ họ tên)

THƯ KÝ
BAN BẦU CỬ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi tên đơn vị hành chính

Địa điểm Ban Bầu cử tổ chức họp
Ghi tên theo thứ tự từ người có số phiếu cao nhất đến người có số phiếu thấp nhất.
(5)
Tóm tắt những sự việc xảy ra (hoặc khiếu nại) và cách giải quyết của Ban BC, Tổ BC.
(6)
Ghi rõ vấn đề (khiếu nại chưa được giải quyết) và kiến nghị
(2)
(4)
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×