Bài 7: Đặc điểm kinh tế - xã hội các nước châu Á


c
TRÖÔØNG THCS duy taân

BÀI 7
ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN
KINH TẾ - XÃ HỘI
CÁC NƯỚC CHÂU Á

BÀI 7 : ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN
KINH TẾ – XÃ HỘI CÁC NƯỚC
CHÂU Á
1.Vài nét về lòch sử phát triển của
các nước Châu Á:

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của
Châu Á thời cổ đại, trung đại
Số
TT
Quốc gia,
khu vực
Cacù mặt hàng nổi tiếng
1 Trung
Quốc
Đồ sứ,vải,tơ lụa,giấy viết,la bàn,thuốc
súng…
2 Ấn Độ Vải bông,đồ gốm,công cụ sản xuất bằng
kim loại,đồ thủy tinh,đồ trang sức vàng
bạc…
3
Đông Nam
Á
Các gia vò và hương liệu(hồ
tiêu,hồi,quế,trầm hương),đồ gốm…
4
Tây Nam
Á
Thảm len,đồ trang sức vàng bạc,đồ
gốm,thủy tinh,đồ da,vũ khí

1. Vài nét về lòch sử phát triển của các nước
Châu Á:
a.Thời cổ đại, trung đại: đạt nhiều thành tựu
trong kinh tế và khoa học.
b. Từ XVI đến chiến tranh thế giới lần thứ
II:
kinh tế rơi vào tình trạng chậm phát triển
(trừ Nhật Bản).

2. Đặc điểm phát triển kinh tế –
xã hội của các nước và lãnh thổ
Châu Á hiện nay:

Quôcgia
Nông nghiệp Công nghiệp Dòch vụ
Tỉ lệ tăng
GDP bình
quân
năm(%)
GDP/người Mức thu
nhập
Nhật
Bản
1,5 32,1 66,4 -0,4 33400,0 Cao
Côoet - 58,0 41,8 1,7 19040,0 Cao
Hàn
quốc
4,5 41,4 54,1 3 8861,0 TBtrên
Malaixia 8,5 49,6 41,9 0,4 3680,0 TBtrên
Trung
Quốc
15,0 52,0 33,0 7,3 910,0 TBdưới
Xiri 23,8 29,7 46,5 3,5 1081,0 TBdưới
Udơbêki
-xtan
36,0 21,4 42,6 4 449,0 Thấp
Lào 53,0 22,7 24,3 5,7 317,0 Thấp
Việt
Nam
23,6 37,8 38,6 6,8 415,0 Thấp
Cơ cấu GDP(%)

Dựa vào bảng 7.2 và H7.1hãy cho biết:
N1:Sắp xếp các nước thuộc bốn nhóm nước .
N2: Nước có bình quân thu nhập cao nhất gấp mấy lần
nước có thu nhập thấp nhất?
N3:So sánh giá trò nông nghiệp trong GDP giữa nước
có mức thu nhập cao với nước có mức thu nhập thấp?
N4: So sánh giá trò công nghiệp, dich vụ trong GDP
giữa nước có mức thu nhập cao với nước có mức thu
nhập thấp ?

Quôcgia
Nông
nghiệp
Công nghiệp Dòch vụ
Tỉ lệ tăng
GDP bình
quân
năm(%)
GDP/người Mức thu
nhập
Nhật
Bản
32,1 66,4 -0,4 33400,0 Cao
Côoet - 58,0 41,8 1,7 19040,0 Cao
Hàn quốc 4,5 41,4 54,1 3 8861,0 TBtrên
Malaixia 8,5 49,6 41,9 0,4 3680,0 TBtrên
Trung
Quốc
15,0 52,0 33,0 7,3 910,0 TBdưới
Xiri 23,8 29,7 46,5 3,5 1081,0 TBdưới
Udơbêkixt
an
36,0 21,4 42,6 4 449,0 Thấp
Lào 53,0 22,7 24,3 5,7 317,0 Thấp
Việt Nam 23,6 37,8 38,6 6,8 415,0 Thấp
Cơ cấu GDP(%)
1,5

2. Đặc điểm phát triển kinh tế-xã hội của các
nước và lãnh thổ Châu Á hiện nay:
-Trình độ phát triển kinh tế- xã hội không
đồng đều.

Nhóm nước Đặc điểm phát triển
kinh tế
Tên nước
Phát triển cao
Công nghiệp mới
Đang phát triển
Có tốc độ tăng
trưởng kinh tế cao
Giàu,trình độKT-
XH chưa phát
triển cao
Nền KT-XH toàn diện Nhật Bản

Generate time = 0.078448057174683 s. Memory usage = 1.93 MB