Bài 25: II: Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn và đánh tan quân xâm lược Xiêm


1. Hãy nêu những nét chung về khởi nghóa Tây Sơn ?
Người lãnh đạo
Căn cứ

Sự chuẩn bò
Lực lượng tham
gia
Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ,
Nguyễn Lữ.
Tây Sơn Thượng Đạo, sau đó
chuyển xuống Tây Sơn Hạ đạo.
Dựng thành lũy, lập kho tàng,
luyện nghóa quân.
- Dân nghèo, đồng bào dân tộc.
- Thợ thủ công, thương nhân, hào
mục các đòa phương.
KIỂM TRA BÀI CŨ
BÀI 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN
TIẾT 54: TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN
VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯC XIÊM
1. Lật đổ chính quyền họ Nguyễn.
LƯC ĐỒ TÂY SƠN KHỞI NGHĨA CHỐNG CÁC THẾ LỰC PHONG KIẾN VÀ CHỐNG QUÂN
XÂM LƯC NƯỚC NGOÀI
QUY NHƠN
Nơi kiểm soát của
ba anh em Tây Sơn
PHÚ XUÂN
THĂNG
LONG
Chúa Trònh đánh
Phú Xuân
GIA ĐỊNH
Chúa Nguyễn chạy
vào Gia Đònh
1777
Quân Tây Sơn
đánh vào Gia Đònh
LƯC ĐỒ TÂY SƠN KHỞI NGHĨA CHỐNG CÁC THẾ LỰC PHONG KIẾN VÀ CHỐNG QUÂN
XÂM LƯC NƯỚC NGOÀI
QUY NHƠN
Nơi kiểm soát của
ba anh em Tây Sơn
PHÚ XUÂN
THĂNG
LONG
Chúa Trònh đánh
Phú Xuân
GIA ĐỊNH
Chúa Nguyễn chạy
vào Gia Đònh
Quân Tây Sơn
đánh vào Gia Đònh
QUẢNG NAM
BÌNH THUẬN
BÀI 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN
TIẾT 54: TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN
VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯC XIÊM
I. Lật đổ chính quyền họ Nguyễn.
- Tháng 9 – 1773 nghóa quân hạ được thành Quy Nhơn.

- Năm 1774, mở rộng vùng kiểm soát từ Quảng Nam
đến Bình Thuận.
LƯC ĐỒ TÂY SƠN KHỞI NGHĨA CHỐNG CÁC THẾ LỰC PHONG KIẾN VÀ CHỐNG QUÂN
XÂM LƯC NƯỚC NGOÀI
QUY NHƠN
Nơi kiểm soát của
ba anh em Tây Sơn
PHÚ XUÂN
THĂNG
LONG
Chúa Trònh đánh
Phú Xuân
GIA ĐỊNH
Chúa Nguyễn chạy
vào Gia Đònh
Quân Tây Sơn
đánh vào Gia Đònh
BÀI 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN
TIẾT 54: TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN
VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯC XIÊM
I. Lật đổ chính quyền họ Nguyễn.
- Tháng 9 – 1773 nghóa quân hạ thành Quy Nhơn.

- Năm 1774, mở rộng vùng kiểm soát từ Quảng Nam
đến Bình Thuận.
- Tạm hòa với quân Trònh để diệt quân Nguyễn.
LƯC ĐỒ TÂY SƠN KHỞI NGHĨA CHỐNG CÁC THẾ LỰC PHONG KIẾN VÀ CHỐNG QUÂN
XÂM LƯC NƯỚC NGOÀI
QUY NHƠN
Nơi kiểm soát của
ba anh em Tây Sơn
PHÚ XUÂN
THĂNG
LONG
Chúa Trònh đánh
Phú Xuân
GIA ĐỊNH
Chúa Nguyễn chạy
vào Gia Đònh
1777
Quân Tây Sơn
đánh vào Gia Đònh
BÀI 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN
TIẾT 54: TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN
VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯC XIÊM
I. Lật đổ chính quyền họ Nguyễn.
- Tháng 9 – 1773 nghóa quân hạ thành Quy Nhơn.

- Năm 1774, mở rộng vùng kiểm soát từ Quảng Nam
đến Bình Thuận.
- Tạm hòa với quân Trònh để diệt quân Nguyễn.
- Năm 1783, chính quyền họ Nguyễn bò lật đổ.
BÀI 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN
TIẾT 54: TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN
VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯC XIÊM
I. Lật đổ chính quyền họ Nguyễn.
II. Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút.
HOẠT ĐỘNG
NHÓM
Nhóm 2: ( Diễn biến )
- Lực lượng và thái độ
của quân Xiêm ?
Nhóm 4:
- Ý nghóa của chiến thắng
Rạch Gầm – Xoài Mút ?
Nhóm 3: ( Diễn biến )
- Cách đánh của quân ta ?
- Kết quả ?
Nhóm 1:
- Nguyên nhân .

Generate time = 0.35431909561157 s. Memory usage = 1.93 MB