Hoạt động ngoài giờ lên lớp 6 - HK 2

Giáo án hoạt động ngoài giờ 6 Trường THCS Lê thanh Liêm
Tuần 17 CHỦ ĐIỂM THÁNG 1 + 2 MỪNG ĐẢNG - MỪNG XN
Tiết 17 CHỦ ĐỀ HOẠT ĐỘNG
NGÀY XN VÀ NÉT ĐẸP TRUYỀN THỐNG Q HƯƠNG
I/ MỤC ĐÍCH U CẦU: Giúp học sinh:
- Hiểu những phong tục tập qn, truyền thống văn hóa tốt đẹp của q hương, dân tộc trong ngày xn,
ngày Tết
- Tự hào và biết giữ gìn, phát huy những nét đẹp truyền thống q hương
II/ CHUẨN BỊ: Nội dung
- Tìm hiểu một số phong tục, truyền thống văn hóa ngày Xn - Tết của q hương, đất nước qua sách
báo, thơ ca, điệu múa, tranh ảnh, truyện kể
III/ HÌNH THỨC:
- Thi trình bày, giới thiệu kết quả sưu tầm, tìm hiểu, luyện tập giữa các tổ
IV/ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH:
1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sỉ số
2. Hát tập thể: bài hát “ Lớp chúng mình kết đồn”
3. Giới thiệu: Người dẫn chương trình
Thời
g
i
a
n
HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
NỘI DUNG
5’
HOẠT ĐỘNG 1
- Trình bày chủ đề lên bảng
- Tun bố lý do, giới thiệu đại biểu, thơng qua chương
trình
Chủ đề hoạt động:
Ngày Xn, nét đẹp truyền
thống q hương
5’ HOẠT ĐỘNG 2
- Mời BGK hội ý làm việc
- Mời 4 tổ lên bốc thăm lịch thực hành
15’ HOẠT ĐỘNG 3
- Báo cáo kết quả bốc thăm và trình bày
Tổ 1:
Chủ đề ‘Cội nguồn dân tộc với truyền thống con Rồng
cháu Tiên’
- Hoan nghênh tổ 1
“Con Rồng cháu Tiên”
Tổ 2:
Chủ đề ‘Phong tục tập qn bánh chưng, bánh dày’
- Hoan nghênh tổ 2
“Sự tích bánh chưng, bánh
dày”
__________________________________________________________________________________
GV: Nguyễn Thị Mỹ Danh
Trang 46
Giáo án hoạt động ngoài giờ 6 Trường THCS Lê thanh Liêm
15’ Tổ 3:
Chủ đề ‘Trẩy hội mừng Xn’ với phần giới thiệu trang
phục của các dân tộc trên đất nước VN
“Trẩy hội mừng Xn”
- Hát múa minh họa
Tổ 4:
Chủ đề ‘Q hương giàu đẹp’
Thể hiện qua các bài hát, bài múa minh họa
‘Q hương giàu đẹp’
- Các tổ đã hồn thành phần chuẩn bị của mình
- Mời BGK hội ý với GVCN
- Mời HS đóng góp ý kiến
- Trong khi chờ đợi: Diễn văn nghệ
- BGK cơng bố kết quả và nhận xét
- GVCN phát biểu ý kiến, đánh giá phát thưởng
10’ HOẠT ĐỘNG 4
- HS phát biểu cảm nghĩ
- Tổng kết về các mặt sau tiết sinh hoạt
+ Tính lao động, tự tin, đồn kết
+ Tự hào và biết giữ gìn các truyền thống văn hóa của
đất nước
Chuẩn bị
“Gương sáng Đảng viên q hương em”
* Truyền thống xây dựng và bảo vệ q hương
* Đảng viên ưu tú có những đóng góp cho sự nghiệp
CM.
__________________________________________________________________________________
GV: Nguyễn Thị Mỹ Danh
Trang 47
Giaựo aựn hoaùt ủoọng ngoaứi giụứ 6 Trng THCS Lờ thanh Liờm
Tun 18 CH IM THNG 1 + 2 MNG NG - MNG XUN
Tit 18 CH HOT NG
GNG SNG NG VIấN QUấ HNG EM
I/ MC CH YấU CU: Giỳp hc sinh
- Tỡm hiu v cuc i, phm cht v thnh tớch ca nhng ng viờn u tỳ v s nghip CM xõy dng
v bo v quờ hng
- Cú lũng t ho, cm phc v yờu mn cỏc ng viờn u tỳ
II/ CHUN B: Ni dung
- Truyn thng CM xõy dng v bo v quờ hng
- Gng cỏc ng viờn
III/ HèNH THC:
- Nghe núi chuyn v tho lun
- HS cú th su tm, tỡm hiu v trỡnh by kt qu tỡm hiu c
IV/ CC BC TIN HNH:
1. n nh t chc: Kim tra s s
2. Hỏt tp th: bi hỏt Ting chuụng v ngn c hũa bỡnh
3. Gii thiu: Ngi dn chng trỡnh
Thi
g
i
a
n
HOT NG CA GV HS
NI DUNG
5
HOT NG 1
- Trỡnh by ch
- Tuyờn b lý do, gii thiu i biu, thụng qua chng
trỡnh.
Ch hot ng:
Gng sỏng ng viờn quờ
hng em
5 HOT NG 2
- T trng ca 4 t lờn gii thiu chng trỡnh ca t
mỡnh s thc hin
T 1
T 2
T 3
T 4
20 T 1: Ci ngun dõn tc
- Truyn thuyt con Rng chỏu Tiờn
- Hỏt Em l mm non ca ng
T 2:
- Mỳa hỏt Mng Xuõn
__________________________________________________________________________________
GV: Nguyn Th M Danh
Trang 48
Giaựo aựn hoaùt ủoọng ngoaứi giụứ 6 Trng THCS Lờ thanh Liờm
- HS giao lu vn ngh trong t
T 3
- K mt tm gng tiờu biu v mt ng viờn a
phng em
- t cõu hi giao lu hiu thờm v gng ng viờn
a phng
T 4
- S dng tranh anmhr minh ha v t liu: Trỡnh by
v s trng thnh ca t nc trong tng thi k
- Hỏt mỳa Trỏi t ny l ca chỳng mỡnh
10 HOT NG 3
+ Trũ chi: GVCN iu khin
- GVCN phỏt tờn cỏc a danh cho 4 t. Sau ú yờu cu
ch ni no thỡ HS s dựngg cỏc a danh ú gn lờn
ỳng v trớ
- T no nhanh s thng
5 HOT NG 4
- GVCN nhn xột, ghi im thi ua
* Hóy nờu cm ngh ca em v bui sinh hot hụm nay
* Em thy mỡnh cn phi lm gỡ úng gúp cho s
nghip phỏt trin ca t nc
- GVCN phỏt thng
- Hỏt tp th Ni vũng tay ln
5 Dn dũ:
- Cỏc em hóy tỡm hiu v quỏ trỡnh thnh lp ng
Chun b
+ Ni dung: Bi hỏt, th, mỳa ca ngi ng, quờ
hng t nc v v p ca mựa Xuõn
+ Hỡnh thc: Thi vn ngh t
__________________________________________________________________________________
GV: Nguyn Th M Danh
Trang 49
Giaựo aựn hoaùt ủoọng ngoaứi giụứ 6 Trng THCS Lờ thanh Liờm
Tun 19 CH IM THNG 1 + 2 MNG NG - MNG XUN
Tit 19 CH HOT NG
CHNG EM CA HT: MNG NG - MNG XUN
I/ MC CH YấU CU: Giỳp hc sinh
- Phỏt huy kh nng vn ngh ca lp
- Cng c cho HS nim tin yờu ng, nim t ho v quờ hng t nc, mựa Xuõn dõn tc
- ng viờn HS phn khi, lc quan, hc tp tt rốn luyn tt
II/ CHUN B: Ni dung
- Nhng bi hỏt, th, iu mỳa theo ch : Ca ngi ng Quờ hng - t nc, v p ca mựa
Xuõn
III/ HèNH THC:
- Thi vn ngh gia cỏc t
IV/ CC BC TIN HNH:
1. n nh t chc: Kim tra s s
2. Hỏt tp th: bi hỏt Mựa Xuõn tỡnh bn
3. Gii thiu: Ngi dn chng trỡnh
Thi
g
i
a
n
HOT NG CA GV HS
NI DUNG
5
HOT NG 1
- Trỡnh by ch
- Gii thiu i biu v BGK
Ch hot ng:
Chỳng em ca hỏt mng
ng, mng Xuõn
10 HOT NG 2
- BGK cụng b th l cuc thi, ni dung thi v cỏch tớnh
im
- Lp trng mi i din cỏc t lờn bc thm th t
trỡnh by ca cỏc t
* Th l:
- Mi t trỡnh by 2 phn
1/ Mt tit mc vn ngh ó
chun b (6 im)
+ ỳng ch
+ Trang phc p
+ Khụng lm cht thi gian
2/ Tr li cõu hi ph (4 im)
20 Ln lt cỏc t trỡnh by tit mc ca mỡnh theo th t
ó bc thm
- BGK chm im cụng khai
(cú bng ph ghi biu im)
BNG IM
__________________________________________________________________________________
GV: Nguyn Th M Danh
Trang 50
im tit mc im tng phn
T TM 1 TM 2 TM 3 TC ND Ti
nng
Trang
phc
TC
Giaựo aựn hoaùt ủoọng ngoaứi giụứ 6 Trng THCS Lờ thanh Liờm
- Lp trng tng kt im sau khi cỏc t ó thi xong
- BGK ỏnh giỏ, tớnh im, chn gii 1, 2, 3
- Lp trng cụng b kt qu cuc thi
10 HOT NG 3
Kt thỳc hot ng
- GVCN ỏnh giỏ kt qu hot ng
Chun b
K hoch rốn luyn, phn u trong HK2
- Lp bng k hoch v bin phỏp phn u ca t - lp
- Son cõu hi tho lun
- Xột k hoch, ch tiờu
- Mi t chun b 2 tit mc vn ngh
__________________________________________________________________________________
GV: Nguyn Th M Danh
Trang 51
Giaựo aựn hoaùt ủoọng ngoaứi giụứ 6 Trng THCS Lờ thanh Liờm
Tun 20 CH IM THNG 1 + 2 MNG NG - MNG XUN
Tit 20 CH HOT NG
K HOCH RẩN LUYN - PHN U TRONG HC K II
I/ MC CH YấU CU: Giỳp hc sinh
- Hiu c ni dung, bin phỏp, k hoch rốn luyn phn u ca lp, t c kt qu tt cui nm
- Cú thỏi nghiờm tỳc, ý chớ quyt tõm tin b, tớch cc rốn luyn theo k hoch ca lp
II/ CHUN B: Ni dung
- Cỏc ch tiờu phn u ca lp v hc tp rốn luyn o c
- Cỏc bin phỏp v k hoch c th
III/ HèNH THC:
- Tho lun thng nht bin phỏp v k hoch
IV/ CC BC TIN HNH:
1. n nh t chc: Kim tra s s
2. Hỏt tp th: bi hỏt Lp chỳng mỡnh
3. Gii thiu: Ngi dn chng trỡnh
Thi
g
i
a
n
HOT NG CA GV HS
NI DUNG
5
HOT NG 1
- Trỡnh by ch
- Tuyờn b lý do, gii thiu i biu, thụng qua chng
trỡnh
- GVCN nờu lý do v yờu cu ca hot ng
Ch hot ng:
K hoch rốn luyn phn u
trong hc k II
15 HOT NG 2
- Lp tho lun bin phỏp, k hoch
- GVCN lng nghe v ghi nhn
- Th ký ghi biờn bn
- Lp trng nờu cỏc ch tiờu phn u ca lp trong
hc k II
- Lp trng cho lp biu quyt ch tiờu
- Lp trng tip tc nờu bin phỏp thc hin k hoch,
ngh cỏc t trng th hin quyt tõm ca t
- C 4 t nờu ch tiờu, bin phỏp ca t
- Khi a ra ch tiờu ca t, 4 t phi cú biờn bn ca t
__________________________________________________________________________________
GV: Nguyn Th M Danh
Trang 52
Ch tiờu
Hnh kim Hc lc
T K TB G K TB Y
Giaựo aựn hoaùt ủoọng ngoaứi giụứ 6 Trng THCS Lờ thanh Liờm
ớnh kốm
- Cỏc thnh viờn ca lp t ha trc lp theo mc tiờu
v nhim v chung ca lp
10 HOT NG 3
* Chng trỡnh vn ngh
Cỏc t lờn trỡnh din cỏc tit mc ó chun b ca t
- Hỏt n ca
- Hỏt tp th: Bn phng tri
- c th din cm M m (Trn ng Khoa)
- K chuyn theo s chun b nh ca mi em
5 HOT NG 4
Kt thỳc hot ng:
- Th ký thụng qua biờn bn tng kt
- GVCN ỏnh giỏ, nhn xột kt qu hot ng, yờu cu
HS thc hin ỳng theo ch tiờu ó ra
- Hỏt tp th
Chun b
Chỳng em hỏt mng m, mng cụ
__________________________________________________________________________________
GV: Nguyn Th M Danh
Trang 53
Giáo án hoạt động ngoài giờ 6 Trường THCS Lê thanh Liêm
Tuần : 22
Chủ đề : CHÚC MỪNG NĂM MỚI
I. Mục đích yêu cầu :
Giúp các em ổn đònh tinh thần học mới sau những ngày vui tết.
Các em thể hiện tinh thần đoàn kết hát chúc mừng cô giáo chủ nhiệm và chào đón các cô giáo thực
tập sư phạm
Các em biết hát một số bài hát xuân.
II. Chuẩn bò :
Giáo viên : Danh sách giáo sinh phân công tổ
Lời nhận xét dặn dò với học sinh
Bản photo cách chấm thi đua của lớp ở học kỳ II
Công tác của tuần sau.
Học sinh : Tổng kết điểm tốt các phần thi đua ở tuần trước tết.
Mỗi tổ chuẩn bò bài hát xuân.
Ghi danh sách tổ viên trong tổ.
Các cán sự lớp tổng kết các công tác và phong trào ở tuần trước tết.
III. Nội dung sinh hoạt ;
1. n đònh lớp.
2. Hát tập thể bài hát xuân
Hát tập thể bài sao vàng năm cánh
3. Tiến trình sinh hoạt.
Hoạt động của Giáo viên và học sinh Phần ghi bảng
Bước 1 : Lớp trưởng ghi các phần lên bảng
Lớp phó HT kẻ bảng thi đua
Nội dung sinh hoạt
GVCN giới thiệu các GSTT
1- Các tổ trưởng báo cóa tuần trước tết.
2- Các cán sự lớp bào chung.
3- Nhận xét của GVCN
4- Chúc mừng xuân, chuẩn bò các công tác tuần
sau.
Kẻ bảng thi đua.
Bước 2: Các tổ trưởng báo cáo và lớp phó học
tập ghi điểm lên bảng
Bước 3 : GVCN nhận xét và nhắc nhở lại những
điểm cần thi đua từ đây đến cuối năm học
Cụ thể là :
- Đi học chuyên cần
- Nghiêm túc học tập
- Hạn chế nói chuyện trong lớp
__________________________________________________________________________________
GV: Nguyễn Thị Mỹ Danh
Trang 54
Giáo án hoạt động ngoài giờ 6 Trường THCS Lê thanh Liêm
- Xếp hàng ngay ngắn, Không ồn ào khi di
chuyển và di chuyển hàng nhanh gọn
- Đoàn kết với nhau hơn
- Nâng đỡ nhau trong học tập
Bước 4 : GVCN phân chia các cô GSTT chủ
nhiệm các tổ
Bước 5 : Các tổ sinh hoạt hát mừng năm mới và
các cô gióa thực tập
Dặn dò : Lần sau sẽ sinh hoạt với chủ đề : TÔN
TRỌNG GIỮ GÌN BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN
TỘC
__________________________________________________________________________________
GV: Nguyễn Thị Mỹ Danh
Trang 55
Giáo án hoạt động ngoài giờ 6 Trường THCS Lê thanh Liêm
Tuần 22 CHỦ ĐIỂM THÁNG 3 TIẾN BƯỚC LÊN ĐỒN
Tiết 22 CHỦ ĐỀ HOẠT ĐỘNG
CHÚNG EM HÁT MỪNG MẸ, MỪNG CƠ
I/ MỤC ĐÍCH U CẦU: Giúp học sinh
- Hiểu ý nghĩa ngày 8/3 là ngày hội của Phụ nữ, là ngày vui của mẹ, của bà, của cơ giáo và các bạn nữ…
- Thể hiện sự biết ơn, kính trọng đối với bà, mẹ và cơ giáo
II/ CHUẨN BỊ: Nội dung
- Tài liệu nói về ý nghĩa ngày 8/3, kết hợp ngày PNVN
- Chuẩn bị các bài hát tập thể, cá nhân, kể chuyện về mẹ, về cơ
- Hoa để chúc mừng các đại biểu và cơ giáo
III/ HÌNH THỨC:
- Tặng hoa
- Biểu diễn văn nghệ
IV/ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH:
1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sỉ số
2. Hát tập thể: bài hát “Bài ca đi học ”
3. Giới thiệu: Người dẫn chương trình
Thời
g
i
a
n
HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
NỘI DUNG
5’
HOẠT ĐỘNG 1
- Tun bố lý do, giới thiệu đại biểu, thơng qua chương
trình
- Trình bày chủ đề
Chủ đề hoạt động:
Chúng em hát mừng mẹ,
mừng cơ
10’ HOẠT ĐỘNG 2
- Lớp trưởng đọc lời khai mạc
- Lớp phó đọc ý nghĩa ngày 8/3
- Các bạn nam tặng hoa chúc mừng các đại biểu nữ, cơ
giáo và các bạn nữ trong lớp
- Một HS nữ đại diện đáp lại lời cảm ơn
- Lớp trưởng phát biểu quyết tâm của lớp: Phấn đấu học
tập, rèn luyện để đền đáp cơng ơn thầy cơ, cha mẹ, ơng
bà.
20’ HOẠT ĐỘNG 3
Văn nghệ
- Sáng tác thơ về mẹ và cơ giáo
Mỗi tổ cử một bạn lên trình bày tác phẩm của mình
- Mỗi tổ cử một bạn có năng khiếu lên kể một mẩu
__________________________________________________________________________________
GV: Nguyễn Thị Mỹ Danh
Trang 56

Generate time = 0.1207320690155 s. Memory usage = 1.94 MB