Bài 25: IV: Tây Sơn đánh tan quân Thanh


Gi¸o viªn: NguyÔn TuÊn Thµnh.
Tr­êng THCS ViÖt TiÕn.

Câu 1: Mùa hè n m 1786, được sự giúp sức của ai. Nguyễn
Huệ đã vượt đèo Hải Vân đánh thành Phú xuân?
A. Nguyễn Nhạc. B. Nguyễn L
C. Nguyễn Hu Chỉnh. D. Nguyễn h u Cầu.
I. kiểm tra bài cũ
Câu 2: Gi a n m 1788, Nguyễn Huệ tiến quân ra Th ng
Long tiêu diệt Vũ v n Nhậm đúng hay sai?
A. đúng. B. Sai.

1. Quân Thanh xâm lược nư
ớc ta.
* Nguyên nhân.
- Lê Chiêu Thống cầu
viện nhà Thanh.
- Nhà Thanh có tư tưởng
mở rộng lãnh thổ xuống
phía Nam.
Tiết 56
Tây sơn đánh tan quân thanh
Nguyên nhân nào đã thúc đẩy
quân Thanh xâm lược nước ta?
Em có nhận xét gi` về hành động
và việc làm của Lê Chiêu Thống?
Hành động, việc làm đó bị nhân
dân ta lên án bằng câu nói:Rước
voi về giày mả tổ.

đó là hành động bán nước cầu
vinh.Tiết 56
Tây sơn đánh tan quân thanh
1. Quân Thanh xâm lược
nước ta.
* Nguyên nhân.
Quân Thanh xâm
lược
Tây sơn rút quân
Tại sao ta chọn Tam - điệp,
Biện - Sơn để lập phòng tuyến?
Giặc Ta
- Cuối n m 1788
Tôn Sĩ Nghị làm
tổng chỉ huy 29
vạn quân tiên vào
nước ta.
- Rút khỏi Th ng
Long và lập phòng
tuyến Tam điệp -
Biện Sơn và cho
người báo cho
Nguyến Huệ biết.
Em có nhận xét gi` về lực lượng của
giặc?Tiết 56
Tây sơn đánh tan quân thanh
1. Quân Thanh xâm lược
nước ta.
* Nguyên nhân.
Càn Long thận trọng chỉ thị cho Tôn Sĩ
Nghị: Việc quân phải từ từ, nếu
thấy thuận thi đánh mạnh lập công to,
nếu không thuận làm ơn cho cả hai
bên. Ta đóng đại binh để kiềm chế...
rồi xử trí sau

TiÕt 56
T©y s¬n ®¸nh tan qu©n thanh
1. Qu©n Thanh x©m l­îc n­íc ta.
* Nguyªn nh©n.
* GiÆc
* Ta
T¹i sao ta rót khái Thăng
Long?
A.ThÕ giÆc m¹nh.
B. ®­îc Lª Chiªu Thèng dÉn
®­êng.
C. C¶ A, B ®Òu ®óng.

Tiết 56
Tây sơn đánh tan quân thanh
1. Quân Thanh xâm lược nước ta.
* Nguyên nhân.
VàoThng Long quân Thanh đã:
- đốt nhà, cướp của, giết người
trắng trợn.
- Phong Lê Chiêu Thống An
Nam Quốc vương
- Bắt nhân dân Thng long cống
nạp, dựng đồn luỹ cho giặc.
Nhân dân Thng Long than thở:
Nước Nam từ khi có đế có vương
đến nay, chưa bao giờ thấy ông
vua nào luồn cúi đê hèn như vậy.
Một tướng nhà Lê suốt ruột, xin Tôn Sĩ
Nghị xuất quân. Nghị kiêu ngạo trả
lời:Giặc còn gầy ta hãy nuôi cho béo, để
chúng tự đến dâng thịt cho ta.
Em có nhận xét gi` về hành động và việc
làm của bè lũ bán nước và cướp nước?
* Giặc
* Ta

Tiết 56
Tây sơn đánh tan quân thanh
1. Quân Thanh xâm lược nước ta.
* Nguyên nhân.
* Giặc
*Ta
2. Quang Trung đại phá quân Thanh
- Ngày 22/12/1788 Nguyễn Huệ lên ngôi
Hoàng đế lấy niên hiệu Quang Trung tiến
quân ra Bắc.
Việc Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế có ý
nghĩa gi`?
- Khẳng định nước ta là nước độc lập, có
Hoàng đế đứng đầu, kiên quyết kháng chiến
bảo vệ tổ quốc.
hướng tiến của địch
hướng tiến của ta
nơi nguyễn huệ xưng vương

Tiết 56
Tây sơn đánh tan quân thanh
1. Quân Thanh xâm lược nước ta.
* Nguyên nhân.
* Giặc
*Ta
2. Quang Trung đại phá quân Thanh
- Ngày 26 đến Nghệ An tuyển thêm quân và
mở cuộc duyệt binh lớn.
Quân Thanh sang xâm lược nước
ta, hiện ở Thng Long các ngươi đã
biết chưa? ... Từ đời Hán đến nay,
chúng đã mấy phen cướp nước ta,
giết hại nhân dân, vơ vết của cải, ngư
ời minh không thể chịu nổi, ai cũng
muốn đuổi chúng đi... đời Hán có
Trưng N Vương, đời Tống có đinh
Tiên Hoàng, Lê đại Hành, đời
Nguyên có Trần Hưng đạo, đời
Minh có Lê Thái Tổ... Các ngài
không nỡ ngồi nhin chúng làm điều
tàn bạo... Nay người Thanh lại sang
mưu đồ lấy nước ta đặt là quận
huyện... Vi vậy ta kéo quân ra đuổi
chúng...
hướng tiến của địch
hướng tiến của ta
nơi nguyễn huệ xưng vương

Generate time = 0.17878603935242 s. Memory usage = 1.93 MB